simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܐܢܫ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܛܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܡܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
LiberGrad ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܟܠ ܥܡ ܟܠ :
LiberGrad . ܡܟܝܟܘܬܐ ܥܡ ܟܠ ܐܬܬܩܠܬ ܘܗܝ ܢܛܠܬ
LiberGrad ܥܠܡܐ̈ : ܕܡܐܚܐ ܟܠ ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ
LiberGrad ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܙܐܢ ܟܠ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ . ܫܘܒܚܐ
LiberGrad ܨܒܝܢܗ : ܐܦܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚ
LiberGrad ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܒܐ ܟܠ ܡܣܝܒܪ ܘܟܠ ܣܒܠ
LiberGrad ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܡܚܐ ܟܠ : ܘܡܒܛܠ ܡܢ
LiberGrad ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ
LiberGrad ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܛܠ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
LiberGrad ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܟ ܟܠ ܟܠܗ ܕܢܐܙܠ ܢܬܪܥܐ
LiberGrad ( 2 ) ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ
LiberGrad ܘܠܐ ܝܡܐ ܥܠ ܟܠ ܚܪܝܢ . ܘܠܐ
LiberGrad ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ :
LiberGrad ܓܢܒܘ ܘܐܝܟܐ ܥܒܕܘ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ : ܘܟܣܝ
LiberGrad ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܚܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ
LiberGrad ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܓܡܪ ܒܗܢܐ
LiberGrad : ܐܠܐ ܗܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ
LiberGrad ܕܙܟܐ ܠܗ ܠܙܟܐ ܟܠ : ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ