simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܫܡܫܗ ܕܐܒܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܥܠ
LiberGrad : ܕܓܒܪܐ ܕܒܪܘܚ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܢ :
LiberGrad ܕܝܬܡܐ̈ ܘܐܪܡܠܬܐ̈ ܘܥܒܕܝܢ ܟܠ ܕܒܝܫ : ܘܡܟܝܟ
LiberGrad ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܩܒܠܘ :
LiberGrad ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܥܠ
LiberGrad ( 1 ) ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܡܪܢ
LiberGrad ܘܙܘܥܬܟܘܢ ܐܪܡܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ .
LiberGrad ܠܫܦܝܪܬܐ̈ : ܒܥܠܬ ܟܠ ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ
LiberGrad ܘܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܟܠ
LiberGrad ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ .
LiberGrad ܥܕܡܐ ܕܡܬܚܝܠܝܢ ܘܡܬܥܠܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ
LiberGrad ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ :
LiberGrad ܕܝܢ ܠܡ ܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܥܒܕ ܥܒܕܐ̈
LiberGrad ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܕܩܢܐ ܘܢܐܬܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ
LiberGrad ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܟܘܦ ܟܠ ܒܪܘܟ ܘܒܗ ܢܘܕܐ
LiberGrad ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ