simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ : ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܪܚܡ ܥܠ ܐܕܡ : ܟܠ ܒܝܫܐ : ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܓܬܐ : ܘܣܒܪܘ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܕܗܘܐ
LiberGrad ܕܐܣܬܢܩ . ܘܡܐ ܕܡܝܬܢ ܚܠܦ ܒܝܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܝܬ ܡܪܢ ܚܠܦ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܠܫܡܪܝܬܐ : ܙܥܘܪ ܗܘ ܣܘܢܩܢܢ ܕܝܠܢ ܡܢ ܕܗܘ ܙܐܢ
LiberGrad ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢܒܥܐ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܟܠ ܟܐܒ ܟܠ ܣܡܟܗ : ܘܠܐ ܚܡܝܢ ܟܠܝܠܝܗ̈ : ܘܠܐ ܡܬܩܦܠ ܓܢܘܢܗ ܀ ( 14 ) ܥܠ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܬܥܢܝܘ ܒܫܩܠܗ ܘܒܫܪܝܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܟܠ ܨܠܝܒܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ : ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ . ܐܢ ܨܒܝܢ ܗܟܝܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܕ ܟܠ ( 28 ) ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܢܐܡܪ : ܕܠܐ ܚܝܐ ܡܢ ܕܠܐ ܡܣܬܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܥܠ ܐܬܪܥܘ ܘܠܐ ܕܒܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܐܪܬܘܢ ܟܠ ܝܘܡܢ ܕܐܬܕܪܫܬ ܐܘܪܚܐ ܠܫܡܝܐ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܕܐܡܪ : ܕܫܒܘܩܘ
LiberGrad ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܣܟܐ : ܐܢ ܬܬܦܚܡ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܢ ܥܡ ܕܡܪܢ : ܟܠ : ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܟܝܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܠܘ ܐܝܟ ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܚܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܬܐܬܪ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܟܠ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܀ ( 26 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܗܘܝ
LiberGrad : ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܕܡ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܬܩܢܐܝܬ : ܘܟܢ ܐܬܝܢ ܗܘܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܚܘܒܐ ܡܚܒ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ ܕܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ
LiberGrad ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܢܐܚܘܢ . ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ : ܕܡܐܚܐ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܕܠܐ ܣܒܪܬ ܬܡܢ ܡܫܟܚܬ ܐܢܫܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܡܚܘܝܢ ܟܠ ܐܬܡܟܟ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡ ܡܪܢ ܘܗܘ ܓܠܐ ܠܟ . ܘܗܘܝܬ ܡܟܝܟܬ ܠܘܬ
LiberGrad ܒܪܢܫ ܫܠܡܐ ܥܒܕܘ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝܟܘܢ : ܥܡ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܘܡܬܕܡܐ ܒܝ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ ܀ ܟܠ : ܡܪܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܟܠ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ : ܕܐܪܚܩܘ ܡܢ ܠܘܬ ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܠܘܬ
LiberGrad ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܪܚܡܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܩܐܡ ܩܕܡ ܒܝܡ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܀ ( 5 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܫܒܩܘ
LiberGrad ܝܘܡ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܐܓܘܢܐ ܒܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܟܠ ܚܕܬܐ : ܕܚܢܢ ܢܥܒܕ ܐܟܘܬܗ ܘܢܙܟܐ ܐܝܟ ܕܙܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ : ܘܡܬܪܥܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܛܒܬܐ̈ : ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ : ܘܡܢ ܕܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ :
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܫܚܩ ܪܥܝܢܗ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܘܣܡ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܒܝܘܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܡܡܠܠܐ ܛܢܦܐ : ܕܡܡܠܠܝܢܢ ܒܦܘܡܐ ܕܫܩܠ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ : ܘܐܡܪ ܟܠ ܥܩܪܢ ܚܢܢ : ܘܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܥܩܪܢܢ ܀ ( 17 ) ܡܐ ܕܬܒܥ ܐܠܗܐ