simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ
LiberGrad : ܕܓܒܪܐ ܕܒܪܘܚ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܢ :
LiberGrad ܡܬܬܦܝܣ ܠܗ ܐܡܪ ܟܠ ܕܫܡܥ : ܘܝ
LiberGrad ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ . ܟܠ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ
LiberGrad ܗܝ ܥܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܘܗܝ ܗܝ ܐܡܐ
LiberGrad ܡܢ ܕܗܘ ܡܥܬܪ ܟܠ ܕܐܬܡܣܟܢ : ܕܚܢܢ
LiberGrad ܘܐܬܢܨܚ ܘܙܟܗ ܠܒܝܫܬܐ ܟܠ ܒܛܒܬܐ̈ . ܘܟܕ
LiberGrad ܕܦܓܪܗ ܘܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .
LiberGrad ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ :
LiberGrad ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ
LiberGrad ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܐܛܐܒ ܠܛܒܐ̈
LiberGrad ܘܠܐ ܢܐܒܕ ܠܗ ܟܠ ܟܠܗ . ܘܡܛܠ
LiberGrad ܡܪܢ ܒܪܘܚ ܘܥܒܕ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܡܬܪܚܡ ܥܠ
LiberGrad ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ
LiberGrad : ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܢܒܐܫ ܠܚܒܪܗ ܒܟܣܝܐ
LiberGrad : ܘܢܦܪܩܢ ܡܢ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ : ܘܢܦܨܝܢ
LiberGrad ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܡܚܒ ܟܠ . ܐܢ ܨܒܝܢ
LiberGrad ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܕܩܢܐ ܘܢܐܬܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ
LiberGrad ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܟܠ ܡܠܐ ܣܢܝܐ :
LiberGrad ܥܘܠܢ ܕܝܠܢ ܣܝܒܪ ܟܠ : ܟܡܐ ܙܕܩ