simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܡ̇ܩܒܠ ܗܘܐ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܡ̇ܩܪܒܢ-ܐ̈ . ܟܠ ܠܐ ܝܕ̇ܥ̣ ܡܗܡ̣ܐ ܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܢܢ̣ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܡܩܒܠܐ ܘܘܬ . ܘܡܢܝܐ . ܘܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܠܝܬ ܘܘܐ ܠܘܘܢ ܟܠ ܢ ܘܢ̈ . ܬܬܢܝܢ ܒܘ ܆ ܘܟܢܐ ܐܦ ܘ̣ܝ ܪܕ . ܩܐ ܘܡܛܪܦܐ̈ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ-X ܠܐܠܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܠ ܆ ܘܚܝܠܐ ܐܠܘܝܐ ܕܒܘ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ . ܬܟܝܠܐܝܬ . ܟܕ X
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܘ . ܘܠܘܒܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܥܩܐ̈ . ܟܠ ܘܘܐ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܕܢ̇ܝܚܐ ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܡܛܪܦܐ̈ ܕܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ̣ ܒܟܐܢܘܬܐ¹ ܘܒܪܝܨܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܙܒܢ̇ ܡܢܘܘܢ ܐܘ ܟܠ ܘܡܢ ܥܠܘܒܘܬܐ . ܘXܢ ܡܬܩܠܐ ܘܡܬܩܠܐ ܘܡܢ ܟܝܠܐ ܘܟܝܐܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܇ ܘܡܬ̇ܓܒܪ ܥܠ̇ ܥܛܝܐ ܟܠ ܘܛܘܪܐ̈ ܪܡ . . . ܐ ܘܥܣܩܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܇ ܛ̇ܢܢܐܝܬ ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܥ̇ܒܕ ܘܘܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܟܠ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܘ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦ̣ܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡ ܥܠ ܐܘܠܨܢܗ̇ ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܢܝܢ̈ ܟܠ ܗܢܐ ܝܘܢܢ ܟܕ ܗܠܝXܢ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܆ ܡܪܝܪܐܝܬ ܡ̇ܕܡܥ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܘܕܡܢ ܪܒܗ ܕܚܠܘܢ̣ ܘܠܐ ܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ . ܘܕܗ̣ܘ ܟܠ ܗܝ̇ܕܝܢ ܘ̣ܘ̇ ܛܢܢܐ ܣܪܓܝܣ . ܟܕ ܒܟ̇ܐ ܐܦ ܗ̣ܘ . ܐܫܬ . ܥܝ ܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܆ ܘ-ܫܡ̇ܥܝܢ ܪܕܘܦܐ̈ . - X ܘܝܬܝܪܐܝܬ XX X X ܓ̇ܘܙܠܝܢ ܟܠ ܗܘܘ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ . ܐܢ ܢܬܠܘܢ ܐܝܕܐ ܟܢܫܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܘܫܒܢܐ ܒܨܒܥܬܗ̈ . ܘܬܠܝܢ ܠܗ ܐܝ̣Xܘܗܝ̈ ܟܠ ܫܥܬܐ ²ܕܚܝܠܬܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ . ܢܙܘܥ ܡܢ ܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕXܒܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܬ̇ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܪܫܐ ܆ ܩܕܡ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܪ ܫ ܗܘܐ ܟܠ ܒܛܢܢܐ ܕܕܪܫܐ ܥܠ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ ܘܡܠܦܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̇̈ ܨܝܒܝܢ ܗܘܘ . ܚܕܐ ܡܢ Xܕܘܦܝܐ̈ ܕܒܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܆ ܟܠ ܕܒܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܆ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܐ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܡܐ ܕܒܐܪܥܐ : ܡܛܘܠ ܡܪܝ̣ ܕܐܫ : ܬܘܝ ܟܪܡܐ ܟܠ . ܘܐܡ̣ܪ ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : X ܕܪܡܙܟ ܘܦܘܩܕܢܟ ܡ̇ܕܒܪ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܘܘ̣ܬ ܇ ܟܕ ܐܬ̣ܚܙܝ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܗ ܘܕܨܠܘܬܗ ܒܐܢܫܐ̈ ܟܠ ܘܡܝ̣ܬܘܢ̣ ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܙܘܥܬܗ ܕܛܘܒܢܐ̣ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܐ ܡܢܗܝܝܢ̣ ܡܘܒܠܐ ܪܒܬܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ̇ ܛܥܝܢܐ . ܡܠܝܬ ܟܠ ܆ ܪܘܛܝܗܝܢ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܫܠܡܝܢ̈ ܫܘܝܐܝܬ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܆ ܘܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܛܪܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܗܕܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܆ X XXX ܕܝܪܐ ܗܘ̣ܬ ܠܗ̇ ܕܕܕܝܦܐ̈ ܕܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܟܕ̇ ܬܘܝܪ ܡ̇ܫܒܚܝܢ ܘܘܘ ܠܐܠܘܐ . ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܐܢܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܒܪܐ . ܗܝ̇ . ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܠܝܢ̈ . ܘܡܢ ܟܘܠ ܗܘܢܝܢ̈ . ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܪܚܡ̣ܬ ܫܪܪܐ ܟܠ ܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ܡܬ̣ܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܆ ܘܪܡ ܗܘ ܫܪܒܗ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܕ̇ ܩ ܠܢ ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܢܦܫܢ . ܘܟܕ ܟܠܢ ܟܠ . ܘܢܬܚ̇ܣܐ ܠܗ ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܟܬ̣ܝܒ ܕܠܐ ܙ̇ܟܐ ܩܕܡܝܟ