simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܒܪ ܡ̇ܠܟܐ ܩ̇ . ܪܐ ܠܘ ܟܕ ܠܝܬܘܘܝ ܒܪܗ ܒܟܝܢܐ ܆ ܬ̇ܒܥ̣ܐ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܦ̇ܩܕ ܕܒܪܘ ܢܬ̣ܩܪܐ : ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܛܝܒܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܘܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܬܡ̣ܛܝܬ ܣܒܪܬܐ ܟܠ ܣܒܪܬܘ ܕܡܫܝܐ . ܒܡܕܢܚܝܐ̇̈ ܘܓܪܒܝܝܐ̈ . ܘܬܝܡܢܝܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܡܝܢ̈ ܘܠܫ ܢܝܢ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܣܒܐ ܘܢܐ ܟܠ ܘ̇ܘ ܒܝ̣ܫܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܬܡ̇ܢ ܟܗܝܢ ܆ ܟܕ ܓ̇ . ܥܨܝܢ ܡܢܗ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܘܠܝܢ ܡ̇ܬܚܫܒ ܘܘܐ . ܟܠ ܇ ܟܕ ܬܘܒ ܚܝܒܐẌ ܡ̇ܩܪܒܝܢ ܪܒܝ̣ܬܐ̈ ܘܫܛܪܐẌ ܡܬܬܒܥܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡ ܝܬܝܒܐ ¹ܘܘܬ ܒܬܡܗܐ ܬܡܢ ܆ ܘܠܝܢ ܕܚ̇ . ܙܝܢ ܐܝܟ ܫܢܝܬܐ ܟܠ ܕܘܐ ܒܐܠܗܐ ܚܝܪܐ ܟܕ ܩܒܝܥ ܒܩܝܣܐ ܘܩ̇ܐܡ ܬܡܢ . ܕܘܟܢܐ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗ̇̈ . ܟܕ ܘܦܟܐ ܘܘܬ ܘܡܬܐܡܢܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܟܠ . ¹ܘܗܟܢܐ ܪܕܝܐ ܘܘܬ . ܣ̣ܡܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܢܐ ܥܡܠܐ ܆ ܒܟܠ ܫܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܫ̣ܠܝܗ̇ . ܘܘܟܢܐ ܬܘܒ ܠܙܒܢܗ̇ ܗܦܟܐ ܘܘܬ ܣܠܩܐ ܟܠ . ܟܕ ܘܦܟܐ ܘܘܬ ܘܡܬܐܡܢܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܘܒܒܥܘܬܐ̈ ܘܒܕܡܥܐ̈ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝ̇ܬܒܐ ܘܘܬ ܘܡܫܐܠܐ ܠܗ ܆ ܕܡܢܐ ܐܚܝ ܪܓ̇ܐ ܠܟ . ܟܠ ܐܘ ܣܓܝܦܐ : ܐܘ ܣܡܝܐ ܐܘ ܣܒܐ ܕܠܐ ܡ̣ܨ ܐ ܕܢܩܘܡ ܆ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܡܟܝܠ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܆ ܛܒܝܬܐ . ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ . ܟܠ ܗܠܝܝܢ ܕܗ̇ܝ ¹ܛܒܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܇ ܘܡܚܘܝܝܢ̈ ܠܐܠܘܐ ܚ̇ܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܓܒ̇ܝܢ ܕܢܝܪܝ̈ ܢ ܘܢ̈ . ܬܬܢܝܢ ܒܘ ܆ ܘܟܢܐ ܐܦ ܘ̣ܝ ܪܕ . ܩܐ ܟܠ ܆ ܡܟܝܠ ܗ̣ܝ ܛܘܒܢܝܬܐ ܒܕܡܘܬ ܠܝܡܐܢܐ ܕܡܩܒܠ ܐ̈ ܠܩܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܡܩܒܠܐ ܘܘܬ . ܘܡܢܝܐ . ܘܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܠܝܬ ܘܘܐ ܠܘܘܢ ܟܠ ܢ ܘܢ̈ . ܬܬܢܝܢ ܒܘ ܆ ܘܟܢܐ ܐܦ ܘ̣ܝ ܪܕ . ܩܐ ܘܡܛܪܦܐ̈ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕ̇ ܨܝܒܝܝܢ ܝܘܘ . ܟܕ ܘ̣ܝ ܝܘܡܐ ܟܠܘ̣ ܒܬܫܡܫܬܘ̇ ܡܬ . ܟܠ ܡܢ ܪܡܫܐ ܠܪܡܫܐ ܛܠܦܐ ܘܝܪܩܐ ܆ ܘܘܟܢܐ ܡܢ : ܝ-ܐ ܘܘܬ ܠܗܘܢ̣
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܡܟܝܠ . ܨܝܒܝܢ ܘܘܘ ܠܘܬܘ̇ ܡܛܠ ܚܘܒ̇X ܕܠܘܬ ܐܠܘܐ : ܟܠ ܣܩܥܪܢܐ̈ . ܕܠܐ ܫXܝܐ . ܘXܝܪ̣ܪܝܢ ܘܘܘ ܠܘ̇ . ܘܟܕ ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܚ̇ . ܐܫ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ XXXXX ܕܐܝܟܢ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ . ܟܠ . ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܘܘܬ . ܐܦ ܠܐ ܠܡܥܨܒܘ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܣܓܝ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܐ ܡܢܗܝܝܢ ܇ ܒܚܕ ܕܘܒܪܐ ܕܠܐ ܦ̇ܚܡ ܇ ܚܠܝܨ ܐܝܬ ܪܘܝܛܐ ܟܠ ܡܬܡ̇ܠܠ ܗܘܐ . ܟܕ ܕܘܡܪܐ ܐ̇ ܚܕ ܗܘܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܆ ܕܐܝܟܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܐ ܡܢܗܝܝܢ̣ ܡܘܒܠܐ ܪܒܬܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ̇ ܛܥܝܢܐ . ܡܠܝܬ ܟܠ ܆ ܪܘܛܝܗܝܢ̈ ܬܡܝܗܐ̈ ܫܠܡܝܢ̈ ܫܘܝܐܝܬ . ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܝܢ ܕܠܡܩܒܠܢܘܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣX ܠܐ ܫܠ̇ܡ ܘܘܐ ܆ ܟܠ . ܘܡܢ ܘܪܟܐ ܡܟܝܠ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܗ ܕܝܠܗ ܕܡ̇ܠܟܝܐ ܦܠܝܓܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܪܚܡܬܐ ܕܒܗ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܠܒܗ ܘܫܪܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܟܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܕܐܠܟܣܢܪ̣ܪܘܣ . ܘܡܝܢ ܘܪܟܐ ܡܟܝܠ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܆ ܘܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܛܪܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܗܕܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܆ X XXX ܕܝܪܐ ܗܘ̣ܬ ܠܗ̇ ܕܕܕܝܦܐ̈ ܕܡܝܢ