simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ . ܕܢܣ̇ܒ ܘ̇ܘ ܩܪܥܐ-X . ܩ̇ . ܪܐ ܘ̇ܘܐ ܠܗ ܕܝܢ . ܪܚ̇ܡ ܟܠ ܚܕ ܆ ܘܢ̇ܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܘܫ̇ܬ . ܐ ܚ̇ܕܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܣ : ܒܪ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܦ : ܣ ܘܘܐ ܟܠ ܘܘ̇ܝܕܝܢ ܡܢܝܚ ܗܘܐ ܠܘ̇ܘ ܡ̇ܝܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܘܡܬ̣ܦܨܚ ܘܘܐ ܘܐ̇
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܠܘܬܗ ܆ ܘܟܢܐ ܐܟ̇ܠ ܘܫ̇ . ܬܐ ܟܠ X ܠܝ ܕܥܡ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܐܟ̇ܠ ܐܢܐ ܘܫ̇ . ܬܐ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ . .
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܪܘ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܠ . ܟܠ ܘܘܝܬ . ܒܪܡ- X ܕܝܢ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܥܟܪܢܐ ܕܬܦܘܩ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ . ܐܫ̇ܬܠܡ . ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬ̇ܟܢܫܝܝܢ ܟܠ ܆ ܒܫܡܗ̇ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܘܥܡܐ ܕܫܒܬܐ ܚܕܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܝܢ ܪܘ̇ܛ ܘ̇ܘܝܬ ܕܐܩ̇ܒܠ ܒܘܪܟܬܘ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܟܠ ܘ̇ܘܝܬ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܘ̈ ܘܕܒܘܪܟܬܗ̈ ܕܣܒܐ ܆ ܒܟܠ ܙܒܢ̣ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܘܕܡܢ ܪܒܗ ܕܚܠܘܢ̣ ܘܠܐ ܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ . ܘܕܗ̣ܘ ܟܠ ܗܝ̇ܕܝܢ ܘ̣ܘ̇ ܛܢܢܐ ܣܪܓܝܣ . ܟܕ ܒܟ̇ܐ ܐܦ ܗ̣ܘ . ܐܫܬ . ܥܝ ܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܘܘ : ܟܕ ܚܙ . ܘ ܐܣܟܡܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗܘܢ ܘܘ̇ : ܓܒܪܐ ܐܒܝܠܐ ܟܠ ܕܥܕܬܐ . ܚܙܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܘܒܪܒܪܝܬܐ ܡܕܡ ܐܬܚ : ܙܝܬ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܇ ܘܚܝ̇ܝܪܝܝܢ ܘܘܘ ܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ . ܟܠ ܆ ܟܕ ܐܡܘܪܐ ܩ̇ܐܡ ܘܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܫ̣ܠܐ ܠܗ . ܟܕ ܬܡܗܐ ܢܦ̣ܠ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܢܦܫܐ ܕܫܩ̇ܠܐ ܡܢܟܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܘܫ̇ܠܡܐ ܠܨܒܝܢܟܘܢ ܐܠܐ ܟܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ . ܡܚܪܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܓܒܝܢ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܣܪܓܝܣ ܒܥܪܝܪܐܝܬ ܣܒ̣ܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܝܢ ܡܪܣ ܕܝܠܗ̇ ܢ̇ܬܫܐ ܡܢܗ ܆ ܗܟܢܐ ܟܠܘܘܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܐܫ̇ܬܥܝ ܠܗ̣ ܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܇ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܐ ܥܕܪ̈ ܢ ܆ ܐܦܝܟ̈ ܠܓܡܪ̣ ܠܝܬ ܘܘܐ ܠܝ ܕܐ̇ܚܙܐ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܝܕܘܥܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܓܒܪܐ ܚܕ ܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܚ̇ ܟܠ ܘܢܐ . ܘܠܝܢ ܕܠܘ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ ܣܗܕܐ ܠܘܠܝܢ ܘ̇ܘܝܬ ܆ ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܒܗ ܒܙܩܝܦܐ ܐܬ . ܕ̇ܕܦܘ ܘܐܫ̇ : ܬܦܠܘ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܟܠ ܡܢ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘܒܨܝܪܬܐ ܕܐܝܟ ܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗܝܪX ܘܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . XX ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܚ̣ܕܝ ܆ ܟܠ ܡܟܪܙܝܢ ܘܘܘ X ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܪܘܡ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܒܢܝ̣̈ ܠܐ ܢܫܘܛ ܩܠܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܟܠ ܕܠܐ ܛܘܠܫܐ ܩܕܡ ܐܠXܘܐ . ܟܕ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܠܬܗ ܘܕܐ ܘܘܬ̣ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ ܇ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܡܟܝܠ ܠܘX ܓܝܪ ܟܠ . ܕܡܢܘ ܐܪܐ ܟܝ ܕܠܐ ܡ̣̇ܩܒܠ ܥܠܘܘܝ ܐܝܟ ܪ̣ ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐܝ̇ܬ ܇ ܘܕܢܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܇ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܟܠ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܇ ܒܦܪܗܣܝܐ ܢܡܠܠ ܘܢܐܡܪ . ܕܝܬܝܪ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܡ̣̇ܩܪܒ ܗܘܐ ܝܗܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܆ ܘ̇ܣ̣ܟܪ ܦܘܡܐ ܟܠ ܘܘܐ ܆ ܘܕܠܐ ܫ̣ܠܝܐ ܡ̇ܬܟܬܫ ܘܘܐ . ܘܙܟܘܬܐ ܡܝܢ ܐܠܗܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܬ̇ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܪܫܐ ܆ ܩܕܡ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܪ ܫ ܗܘܐ ܟܠ ܒܛܢܢܐ ܕܕܪܫܐ ܥܠ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ ܘܡܠܦܢܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ