simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܡܢ ܥܡ̇ܠ ܗܘܐ ܚܦܝܛܐܝ ܆ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܥܠܡܐ : ܒܚܫܘܟܐ ܕܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܝܬ̈ ܒܢ ܗܘܝ̈ ܆ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܥܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܇ ܘܡܬ̇ܓܒܪ ܥܠ̇ ܥܛܝܐ ܟܠ ܘܛܘܪܐ̈ ܪܡ . . . ܐ ܘܥܣܩܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܇ ܛ̇ܢܢܐܝܬ ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܥܘܬܪܐ ܆ ܒܬܐ̈ ܘܩܘܪܝܐ̈ ܘܐܪܥܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܥܠܝܡܐ ܢܟܦܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܘܕܢܗܘܐ ܡ̇ܩܒܠ ܡܢܘܘܢ ܡܕܡ ܡܘܗܒܬܐ ܆ ܘܗܟܢܐ̇ ܟܠ ܐܢܘܢ ܠܡܥܡ-ܪܐ ܕܥܡܗܘܢ : ܐܘ ܐܦ ܐܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫ̇ܬܪܐ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܩܪܨܐ : ܗ̇ܘ ܕܚܦܝܛ ܗܘܐ ܕܒܝܕ ܦܚܐ ܢܨܘܕܝܘܗܝ ܠܚܠܝܨ ܐ : ܟܠ ܐܝܕܝܗ̇̈ ܡܢܗ ܆ ܗ̣ܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܟܝܠܘܬܗ ܕܐ̇
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܡ̣ܥ . ܘܪܗ̣ܛ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢ̇ܠܘܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܐܝܣܩ . ܟܠ ܣܢܝܩܐ ܫ̇ܥܒܕ ܢܦܫܗ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܬܘ̣ܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܪܢ̇ܦܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܕ ܐܦ ܢ̇ܝܚܬܐ̈ ܘܒܘܣܡܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܦ ܠܒܘܫܐ ܙܒܢ̇ ܗܘܐ ܘܡ̇ܦܩ ܘܡ̇ܦܠܓ ܘܝܗ̇ܒ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܣܘܬܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܐ̈ ܟܠ ܆ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܪܢ̇ܦܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܕ ܐܦ ܢ̇ܝܚܬܐ̈ ܘܒܘܣܡܐ̈ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̇ܡܥܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܒܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܬܡܗܐ̈ ܟܠ ܘܒܩܘܡܝܗܘܢ̈ ܘܒܙܘܡܪܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܇ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܩܕ̣ܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܡ̇ܬܒܪܟܘ ܘܠܡܬܥܪ̣ܪܘ ܟܠ ܗܘܘ ܒܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ : ܘܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕ ܝܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܢܦܩܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܥ̇ܒܕܐ ܗܘܬ ܟܠ . ܘܡܬܟܪܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܣܓ̇ܕܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܡܬܒܪܟܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints X XX X X ܚܙܝ̇ܝܗܘܢ̈ ܇ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܘܡܒܪܟܝܢ X ܠܐܠܗܐ ܕܦܪ . ܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܆ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ
JnEph:ActsEastSaints ܡܠܝܢ̈ . ܘܡܢ ܟܘܠ ܗܘܢܝܢ̈ . ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܪܚܡ̣ܬ ܫܪܪܐ ܟܠ ܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ܡܬ̣ܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܆ ܘܪܡ ܗܘ ܫܪܒܗ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܓܒܝܢ̈ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܒܚܕܕܐ̈ ܦܓ̇ܥܝXܢ ܗܘܘ . ܐܝܟܢܐ ܟܠ . ܟܕ ܡܟܝܠ ܫܚܪܝܢ̈ ܫܚܪܝܢ̈ ܕXܕܘܦܐ̈ ܘܪܟܫܐ̈ ܒܬܪܗ ܡܢ