simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܝܝܗܘܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܫ̣ܩܠܘ ܘܐܙܠ̣ܘ ܝܬ̣ܒܘ ܫܘܝܐܝܬ ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܝܠܗܝXܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܢܬܬܓܪܘܢ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܡܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܫܘܝܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܟܠ ܡܟܝܠ̣ X X X ܫ̇ܪܝܘ ܒܥܡܠܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܦܘܠܚܢܗܘܢ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܒܟܠ ܥܕ ܢ ܡܢܘܢ ܕܢܟܦܐ̈ ܣܠ̇ܩ ܗܘܐ : ܘܗܟܢܐ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܟܠ ܘ̇ܥܠܘܒܘܬܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡܐ̈ : ܠܘܬ ܝܕ̇ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ ܐ ܗܘܐ ܠܓܒܗ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܆ ܘܬܘܒ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܢ̣ܝܢ̈ ³ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢ̈ ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܙܒ̇ܢܘ ܆ ܕܪܬܗܘܢ̈ ܘܫܪܟܐ ܕ̈ ܨܒܘܬܐ ܟܠ ܕܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܣܦ̣ܩܢ ܠܡ̇ܬܢܝܘ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܘܐܦ X X XX X
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܝܝ̈ ܕܠܐ ܪܘ̇ܥܡܐ ܡ̇ܩ̣ܒܠ ܐܢܐ ܕܢܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦܢ ܠܐ ܡ̇ܦܢܐ ܠܝ ܡܕܡ ܘܦ̇ܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܠܗ̣ ܘܢܬܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘܬ . ܘܢ̣ܦܩ ܡܢ ܟܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܆ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܠܘܬܗ ܟ̇ܢܫ ܗܘܐ . ܘܦ̣ܩܕ ܕܢ̇ܙܕܒܢ
JnEph:ActsEastSaints ܒܬܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܘܢܘܢ̈ ܇ ܟܠ ܐܦ ܗܠܝXܢ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܘܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܘܢܘܢ̈ ܇ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܟܠ ܘܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܒܬܝܢ̈ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܘܢܘܢ̈ ܇ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܘܕܪܬܐ̈ ܕܟܠܗ ܥܘܡܪܐ ܟܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܒܬܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܢܘܢ ܕXܠܝܐ ܟܠ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܕܕܡܥܐ̈ ܬܪܝܥܬܐ̈ ܕܒܟܬܐ ܇ . X X XX X ܩܠܗܘܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܢ ܐܝܟ ܕܒܨܒܬܐ ܐܘ ܒܩܘܠܣܐ ܠܐ ܡܬܟܬܒܢ̈ : ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ Xܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܬܡܝܗܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܝܕ̇ܥ ) ܗ̇ܘ ܕܝܕ̇ܥ ( ¹
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܩܒ̇ܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܬܐܡܪܬ . ܘܐܘܕܝܘ̣ ܘܝ̣ܬܒܘ ܟܠ . ܕܗܟܢܐ X X XX X ܦܘܪܥܢܐ . ܡܢ-- ܐܠܗܐ ܗ̇ܘܐ ܠܘ . ܘܗܟܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܫ̣ܩܠܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢܗ̇ ³ . ܘܗܠܝXܢ ܪܫ̣ܡܢ ܆ ܟܕ ܠܘ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܚܫܡܝܬܐ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܐܟܠ̣ܢ ܘܣܒ̣ܥܢ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܚܕ- ܡܢ ܥܘܡܪܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܫܟܚܘ ܐܙ . ܠܘ̣ ܘܥܡ̣ܪܘ . ܟܠ ܪܕܘܦܝܗ ܕܐܦܪܝܘX ܪܫܝܥܐ ܡܟܝܠ ܐܬ̇ܒܪ̣ܪܘ ܘܐܬ̇ܦܠܓܘ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܡܫ̇ܬܡܗ ⁴ܗܘܐ . ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܕܒܪܕܥܬܗ̈ . ⁵ܡܛܠ ܟܠ ܪܝܫܗܘܢ ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܆ ܪܒܐ ܕܐܠܘܐ ܡܪܐ ³ܗ̇ܘ ܕܐܝܚܝܕܝܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܢܟܦܐ ܠܐܘܢܛܝ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܟܠ ܗܘܘ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܚ . ܕܕܐ̈ . ܘܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܕܘܗܝ ܡܬ̇ܗܦܟܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܣ̣ܓܝ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠ ܗܟܢܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܘܬܝܡܢܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܡ ܠܪܘܚܢ ܒܝܕ X ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܘܬܩ̇ܢܘܬܗܘܢ ܘܝܨܝXܘܬܗܘܢ ܟܠ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܬܩܢܐܝܬ ܘܡܫܬܡܥܢܐܝܬ ܡܬ̇ܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܡܬܬ̇ܡܗ ܗܘܐ ܒܥܡܠܗ ܘܒܚܫܗ ܘܡܠܦܢܘܬܗX ܕܛܘܒܢܐ . ܟܠ ܆ ܡܬ . ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܦ ܗ . ܢܘܢ ܠܚܫܐ̈ ܘܕܡܥܐ̈ ⁴ܕܥܡܗ . ܟܕ