simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ ܇ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܛܢܢ̣ܗ ܘܛ̇ܘܝܒܗ ܘܚܪܝܦܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܒ . . ܥܒܕܐ ܣ̇ . ܥܪ ܘܘܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܬܬܚܝܒܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ . ܫܒ̇ܩ ܘܘܐ . ܟܠ ܇ ܕܘ̣ܘ ܥܥ ܐܘܠܨܢܝܘܘܢ̈ ܡ : ܛܝܒ ܘܘܐ . ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܐ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܡܐ ܕܒܐܪܥܐ : ܡܛܘܠ ܡܪܝ̣ ܕܐܫ : ܬܘܝ ܟܪܡܐ ܟܠ . ܘܐܡ̣ܪ ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : X ܕܪܡܙܟ ܘܦܘܩܕܢܟ ܡ̇ܕܒܪ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܪܘܗܝ̈ ܡܬܚܒܛܝܢ ܆ ܘܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܦܠܛ . . ܬܘܒ ܐܢܬܬܐ ܟܠ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܝܢ̣ ܟܕ ܠܐ ܢܚ̇ܬ ܒܗ ܒܪܪ̣ܐ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܦ̇ . ܩܕ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܕܘܕܐ ܓܕܫܬܟ . ܡܛܠ ܕܢ : ܟܠ ܘܟܢܐ . ܘܡܦܣ ܘܘܐ ܠܝܘ ܕܢܨ ܠܐ ܥܠܘܘܝ ܕܢܬ̣ܚܠܡ- X ܆ ܘܢܥܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡ . ܒܗ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܦ ܘܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܡܠܟܐ ܘܣܘܢܩܠܝܛܝܩܘ̈ ܟܠܝܗܘܢX ܆ ܡܢܗ ܡ : ܫܬܪܝܢ ܘܘܘ . ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܬܘܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ ܠܐܠܘܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܟܠ ܒܟܘܠܗܝܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܩܕܝܫܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ²ܕܒܝܕ ܨܠܘܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܆ ܡܛܠ ܫܡܥܝ̣ܐ ܕܚܘܒܗ̣ ܠܘܬܘ ܪܘ̇ܛܝܢ ܘܘܘ . ܥܕܡܐ ܟܠ ܕܡܟܝܠ ܣܘܓܐܘܘܢX ܕܡܣܟܝܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܠܗ ܐܚܝܕ ܘܘܐ̈ ܘܝܕܝܝܢ ܘܪܛܝܩܘ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܒܥܕܬܐ̈ ܟܠ ܒܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܕܡܢܗ ܡܬܬܚܕܝܢ ܘܘܘ . ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܪܒܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ . ܟܕ ܡܢ ܗܕܐ ܘܡܝܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܐܝܟܢ ܐܬ̇ܓܒܪܘX ¹ܒܪܘܛܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ . ܨܠܘܬܐ̈ ܬܟܝܒܬܐ̈ ܣ̇ܕܪ ܘ̇ܘܐ . ܘܐܬܝܗ̣ܒܬ- ܗ ܒܝܕ ܟܠ ܐܢܫܐ . ܟܕ ܛܒ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̣̈ ܠܐ ܥܡ̣ܝܠ ܘܘܐ . ܐܠܐ ܚܠܦ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ-X ܠܐܠܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܠ ܆ ܘܚܝܠܐ ܐܠܘܝܐ ܕܒܘ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ . ܬܟܝܠܐܝܬ . ܟܕ X
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܘܐ . ܙܠ ¹ܘܥ̣ܒܕ ܨܠܘܬܐ . ܟܠ . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܕܝܩܝܢX . ܕܢܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܐ̈ . X ܕܢܐܨܦ ܕܢܝ̇ܚܐ ܟܠ ¹ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܕܣܢܝܩܝܢ . ܕܢ̇ܚ : ܠ X ¹ܡܐܢܝܗܘܢ̈ . X ܕܢܚܘܛX
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܘܠܝܢ ܐܚܘܢ ²ܕܒܝܕ ³ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܥܬܝXX ܥܠ ܢܝܫܝܐ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܟܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ . ܒܪܚܡ̣ܘܘܝ̈ ܫܦܝܥܐẌ ܕܡܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗܘܢ . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ ܣܒܪܐ ܕܡ̣ܦܨܚ X ܥܡܝܗ̇ ܐܝܟ ܟܠ ܩܪܕܠܐ ܕܫܒܬܝܐ̈ ܘܐܝܬܝ ܠܗ ܆ ܘܡܚܕܐ ܝ̇ܝܐ ܘܡܬܝ̣ܠܡ̣ ܘܐ̇
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܝ . ܠܘܬܝ ܕܝܠܝ ܫ̇ܢܝܐ ܘܒܝܫ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܆ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܣ̇ܠܩܬ ܠܗܪܟܐ ܕܐ̇ ܫܐܠ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܥ̇ܒܕ ܘܘܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܟܠ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܘ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦ̣ܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܟܕ̇ ܬܘܝܪ ܡ̇ܫܒܚܝܢ ܘܘܘ ܠܐܠܘܐ . ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܐܢܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܒܪܐ . ܗܝ̇ . ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܢܝܫܐ ܒܕܝܠܗ : ܘܥܠ ܙܘ̇ܘܪܗ ܘܚ̇ . ܘܦܛܗ ܕܠܘ ܠܝܢ ܒܠܚܘܕ : ܟܠ ܒܨܠܝܘܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܘܘܝ̈ . ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܥܠ