simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܒܬܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܘܢܘܢ̈ ܇ ܟܠ ܐܦ ܗܠܝXܢ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܘܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܘܠܝܢ ܐܚܘܢ ²ܕܒܝܕ ³ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܥܬܝXX ܥܠ ܢܝܫܝܐ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܟܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ . ܒܪܚܡ̣ܘܘܝ̈ ܫܦܝܥܐẌ ܕܡܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ-X ܠܐܠܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܠ ܆ ܘܚܝܠܐ ܐܠܘܝܐ ܕܒܘ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ . ܬܟܝܠܐܝܬ . ܟܕ X
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܫܠܡ̣ܘ : ²ܘܡܟܝܠ ܠܡܗܦܟ ܚܦܝܛ ܗܘܐ ܠܡܕܒܪܐ : ܟܕ ܒܟܠ ܟܠ ܠܗ̇ . ܠܐ ܡܬ̣ܬܒܥ ܐܢܐ ܐ ܠܐ ܐܢ ¹ܕܝܠܝ ܠܡܦܪܢܣܘ . ܘܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕ ܝܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܢܦܩܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܥ̇ܒܕܐ ܗܘܬ ܟܠ . ܘܡܬܟܪܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܣܓ̇ܕܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܡܬܒܪܟܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܫ ܆ ܡܛܘܠ ܕܒܩܪܝܪܐ̈ ܡܬ̣ܡܙ ܓ ܗܘܐ ܆ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡ̣ܬܟܪܟ ܟܠ ܬܦܘܩ ܡܙ ܓܬܐ . ܘܟܕ ܐܬ . ܐ ܪܒ̇ܝܬܐ ܘܫܩ̣ܠ ܣܒܐ ܚܕ ܟܣܐ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܝܝ̈ ܕܠܐ ܪܘ̇ܥܡܐ ܡ̇ܩ̣ܒܠ ܐܢܐ ܕܢܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦܢ ܠܐ ܡ̇ܦܢܐ ܠܝ ܡܕܡ ܘܦ̇ܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܪܢ̇ܦܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܕ ܐܦ ܢ̇ܝܚܬܐ̈ ܘܒܘܣܡܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܦ ܠܒܘܫܐ ܙܒܢ̇ ܗܘܐ ܘܡ̇ܦܩ ܘܡ̇ܦܠܓ ܘܝܗ̇ܒ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܝ . ܠܘܬܝ ܕܝܠܝ ܫ̇ܢܝܐ ܘܒܝܫ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܆ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܣ̇ܠܩܬ ܠܗܪܟܐ ܕܐ̇ ܫܐܠ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝ̇ܬܒܐ ܘܘܬ ܘܡܫܐܠܐ ܠܗ ܆ ܕܡܢܐ ܐܚܝ ܪܓ̇ܐ ܠܟ . ܟܠ ܐܘ ܣܓܝܦܐ : ܐܘ ܣܡܝܐ ܐܘ ܣܒܐ ܕܠܐ ܡ̣ܨ ܐ ܕܢܩܘܡ ܆ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܆ ܘ-ܫܡ̇ܥܝܢ ܪܕܘܦܐ̈ . - X ܘܝܬܝܪܐܝܬ XX X X ܓ̇ܘܙܠܝܢ ܟܠ ܗܘܘ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ . ܐܢ ܢܬܠܘܢ ܐܝܕܐ ܟܢܫܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܩܪܨܐ : ܗ̇ܘ ܕܚܦܝܛ ܗܘܐ ܕܒܝܕ ܦܚܐ ܢܨܘܕܝܘܗܝ ܠܚܠܝܨ ܐ : ܟܠ ܐܝܕܝܗ̇̈ ܡܢܗ ܆ ܗ̣ܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܟܝܠܘܬܗ ܕܐ̇
JnEph:ActsEastSaints ܦܢܝܢ̈ ܡ̇ܬܘܥܕܝܢ ܗܘܘ ܠܘܘܢ ܠܥܘܡܪܐ̈ ܘܠܝܢ ܕܒܚܕܪܝ̈ ܟܠ ܕܠܘܬ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܛܘܠ ܘܕܐ ܠܛܝ̣ܒܐ ܕܝܘܝܚܘܬܗܘܢ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ . ܟܕ ܒܒܝܪܛܘܣ ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܢܬ̣ܪܕܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܣܦܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܘܠ ܓܘܢܘܢ̈ ܇ ܘܐܣܛܘܐ̈ ܟܠ ܘܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܒܬܝܢ̈ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܕܝܩܝܢX . ܕܢܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܐ̈ . X ܕܢܐܨܦ ܕܢܝ̇ܚܐ ܟܠ ¹ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܕܣܢܝܩܝܢ . ܕܢ̇ܚ : ܠ X ¹ܡܐܢܝܗܘܢ̈ . X ܕܢܚܘܛX
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܪܘ̣ܛܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܠ . ܟܠ ܘܘܝܬ . ܒܪܡ- X ܕܝܢ . ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܥܟܪܢܐ ܕܬܦܘܩ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܩܝ̣ܢܝܝܢ ܘܘܘ ܠܗ̇ ܆ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܟܠ . ܘܘܟܢܐ ܥ̇ܒܕܝܝܢ ܘܘܘ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܕܡܐ ܕܐܬܒ̣ܢܝܬ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܬܘܒ̣ ܬܢ̣ܐ ܣܒܐ . ܕܕܠܡܐ ܟܠܝܢܐ ܐܝܬ ܠܟ X ܡܛܪܦܐ ܆ ܟܠ ܘܐܬܬܢ̣ܝܦX ܡܢ ܫܠܝ ܘܪܡܙ ܒܪܝܫܗ̣X ܚܕܐ ܙܒܢX . ܘܟܕ ܬܘܗ
JnEph:ActsEastSaints ܓܒܝܢ̣̈ ܠܢܛܘܪܬܗ ܣܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ²ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܟܠ ܠܝܡܐ ܕܫܪܪܗ . ܟܕ ܐܦ ܚܝܘܬܐ̈ ܣܓܝܐ̈ ܬܐ ܕܪܘܗܝ̈ ܡܢ