simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܫ̣ܩܠܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢܗ̇ ³ . ܘܗܠܝXܢ ܪܫ̣ܡܢ ܆ ܟܕ ܠܘ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܚܫܡܝܬܐ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܫܪܪܐ ܆ ܕܐܦ ܐܟܠ̣ܢ ܘܣܒ̣ܥܢ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܗ ܒ̇ܣܪܐ ܗܘܬ . ܟܕ ܚ̇ܫܒܐ ܒܢܦܫܗ̇ ܘܐܡ̇ܪܐ . X ܕܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠ ܥܠܝܡ̈ ܬܐ ܆ ܚܫܐ ܒܬܪܥܝܬܗ̇ ܕܐ . ܠ ܗܘܐ ܆ ܘܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܫ ܆ ܡܛܘܠ ܕܒܩܪܝܪܐ̈ ܡܬ̣ܡܙ ܓ ܗܘܐ ܆ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡ̣ܬܟܪܟ ܟܠ ܬܦܘܩ ܡܙ ܓܬܐ . ܘܟܕ ܐܬ . ܐ ܪܒ̇ܝܬܐ ܘܫܩ̣ܠ ܣܒܐ ܚܕ ܟܣܐ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܘܕܢܗܘܐ ܡ̇ܩܒܠ ܡܢܘܘܢ ܡܕܡ ܡܘܗܒܬܐ ܆ ܘܗܟܢܐ̇ ܟܠ ܐܢܘܢ ܠܡܥܡ-ܪܐ ܕܥܡܗܘܢ : ܐܘ ܐܦ ܐܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫ̇ܬܪܐ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܥܡܗ . ܘܫܪܟܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘ̇ܘ ܟܠܗ ܒܬܪܗ ܕ̇ ܕܐ ܆ ܘܡܢܗܘܢ̣ ܟܠ ܐܘ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܠܘܕܐ ܛܝܒܘܬܐ . X X X ܘܘܟܢܐ ܡܢ ܐܬܪܗ ܢܦܩ̣ ܥܡ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܦ̣ܢܝܬܗ . ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܗ̇ܦܟܬ ܘܘܝܬ ܠܝ ܠܥܘܡܪܐ . ܟܠ ܝX ܕܡܥܝܢẌ ܐ̈ ܬܝܢ ܗܘܝ̣̈ ܕܟܠܢ . ܘܘܟܢܐ ܗ̣ܢܘܢ ܦܪܫܘX
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܬܘܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ ܠܐܠܘܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܟܠ ܒܟܘܠܗܝܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܩܕܝܫܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ²ܕܒܝܕ ܨܠܘܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ . ܕܢܣ̇ܒ ܘ̇ܘ ܩܪܥܐ-X . ܩ̇ . ܪܐ ܘ̇ܘܐ ܠܗ ܕܝܢ . ܪܚ̇ܡ ܟܠ ܚܕ ܆ ܘܢ̇ܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܥܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܕܫܘܠܡܗ̣ ܒܗ̣ ܐܫܟܚܗ . ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܬܗ̣ܝܪܐ ܘܪܒܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܫܘܪܝܐ ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܕ̇ ܩ ܠܢ ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܢܦܫܢ . ܘܟܕ ܟܠܢ ܟܠ . ܘܢܬܚ̇ܣܐ ܠܗ ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܟܬ̣ܝܒ ܕܠܐ ܙ̇ܟܐ ܩܕܡܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܠܗ ܐܚܝܕ ܘܘܐ̈ ܘܝܕܝܝܢ ܘܪܛܝܩܘ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܒܥܕܬܐ̈ ܟܠ ܒܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܕܡܢܗ ܡܬܬܚܕܝܢ ܘܘܘ . ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܪܒܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܡ̣ܥ . ܘܪܗ̣ܛ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢ̇ܠܘܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܐܝܣܩ . ܟܠ ܣܢܝܩܐ ܫ̇ܥܒܕ ܢܦܫܗ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܬܘ̣ܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܬܘܒ̣ ܬܢ̣ܐ ܣܒܐ . ܕܕܠܡܐ ܟܠܝܢܐ ܐܝܬ ܠܟ X ܡܛܪܦܐ ܆ ܟܠ ܘܐܬܬܢ̣ܝܦX ܡܢ ܫܠܝ ܘܪܡܙ ܒܪܝܫܗ̣X ܚܕܐ ܙܒܢX . ܘܟܕ ܬܘܗ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘXܐ ܇ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܛܢܢ̣ܗ ܘܛ̇ܘܝܒܗ ܘܚܪܝܦܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܒ . . ܥܒܕܐ ܣ̇ . ܥܪ ܘܘܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ