simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܚܕ- ܡܢ ܥܘܡܪܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܫܟܚܘ ܐܙ . ܠܘ̣ ܘܥܡ̣ܪܘ . ܟܠ ܪܕܘܦܝܗ ܕܐܦܪܝܘX ܪܫܝܥܐ ܡܟܝܠ ܐܬ̇ܒܪ̣ܪܘ ܘܐܬ̇ܦܠܓܘ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܫ̣ܠܝܗ̇ . ܘܘܟܢܐ ܬܘܒ ܠܙܒܢܗ̇ ܗܦܟܐ ܘܘܬ ܣܠܩܐ ܟܠ . ܟܕ ܘܦܟܐ ܘܘܬ ܘܡܬܐܡܢܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܘܒܒܥܘܬܐ̈ ܘܒܕܡܥܐ̈ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ . ܐܫ̇ܬܠܡ . ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܬ̇ܟܢܫܝܝܢ ܟܠ ܆ ܒܫܡܗ̇ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ . ܘܒܫܘܥܡܐ ܕܫܒܬܐ ܚܕܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܪܚܡܬܐ ܕܒܗ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܠܒܗ ܘܫܪܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܟܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܕܐܠܟܣܢܪ̣ܪܘܣ . ܘܡܝܢ ܘܪܟܐ ܡܟܝܠ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܝܝܗܘܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܫ̣ܩܠܘ ܘܐܙܠ̣ܘ ܝܬ̣ܒܘ ܫܘܝܐܝܬ ܟܠ ܕܝܢ ܕܒܘܪܟܬܐ ܐܦ ܕܝܠܗܝXܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܢܬܬܓܪܘܢ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ : ܘܒܝܬܐ ܥ̇ܒܕ ܘܘܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܟܠ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܘ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦ̣ܠܛ ܡܢ ܗܪܟܐ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܆ ܘܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܝ . ܠܘܬܝ ܕܝܠܝ ܫ̇ܢܝܐ ܘܒܝܫ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܆ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܣ̇ܠܩܬ ܠܗܪܟܐ ܕܐ̇ ܫܐܠ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ- ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܘܥ̇ . ܒܕ ܇ ܐܠܐ ܠܒ̇ܟ ܘܘܐ ܟܣܝܐܝܬ ܠܗ̇ܘ ܟܠ . ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܫ̇ܪܝ ܆ ܟܕ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܦܘܠܚܢܗ ܪܘܚܢܝܐ ܆ ܠܚܘܕܐܝܬ ܘܝܚܝܕܐܝܬ ܦܠ̇ܚ ܟܠ ܕܛܘܒܢܐ ܠܓܡܪ . ܘܐܦܠܐ ܠܕܒܢܘܗܝ̈ ܡܬܩ̇ܪܒܐ ܗܘܬ . ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܝܕܘܥܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܓܒܪܐ ܚܕ ܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܚ̇ ܟܠ ܘܢܐ . ܘܠܝܢ ܕܠܘ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ ܣܗܕܐ ܠܘܠܝܢ ܘ̇ܘܝܬ ܆ ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܡ̣̇ܩܪܒ ܗܘܐ ܝܗܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܆ ܘ̇ܣ̣ܟܪ ܦܘܡܐ ܟܠ ܘܘܐ ܆ ܘܕܠܐ ܫ̣ܠܝܐ ܡ̇ܬܟܬܫ ܘܘܐ . ܘܙܟܘܬܐ ܡܝܢ ܐܠܗܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܒܫ̇ܠܡܐ . ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܘܝܡ̇ܢܘ̣ ܘܐ ܙܠܘ . ܟܕ ܓܪܓܘ ܟܠ . ܕܘܟܢܐ ܗܘ̣ܘ ܥܗܝܕܝܢ̣ ܟܡܐ ܕܚܝܝܢ̈ . ܘܙܝܘܢ ܐܢܬܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ ܇ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܡܟܝܠ ܠܘX ܓܝܪ ܟܠ . ܕܡܢܘ ܐܪܐ ܟܝ ܕܠܐ ܡ̣̇ܩܒܠ ܥܠܘܘܝ ܐܝܟ ܪ̣ ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ X XX X ܒܗ ܐ . ܝܕܐ . ܘܗܟܢܐ ܒܘܪܟܬܐ ܫܪܝܐ ܟܠ ܟܣܢܝܐ . ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܐܠܗܐ ܛܢ̣ܢܗܘܢ ܆ ܫ̇ܪܬܚ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܒܪ ܡ̇ܠܟܐ ܩ̇ . ܪܐ ܠܘ ܟܕ ܠܝܬܘܘܝ ܒܪܗ ܒܟܝܢܐ ܆ ܬ̇ܒܥ̣ܐ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܦ̇ܩܕ ܕܒܪܘ ܢܬ̣ܩܪܐ : ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܛܝܒܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܢ ܡܢ ܓܒܗ ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܘܕܚ̇ . ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܗܒܘܢ ܠܝ ܟܠ ܐܝ̣ܕܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܐܠܘܢ ܇ ܘܢ̇ܬܟܬܫ ܓܢܒܪܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܘܫܒܢܐ ܒܨܒܥܬܗ̈ . ܘܬܠܝܢ ܠܗ ܐܝ̣Xܘܗܝ̈ ܟܠ ܫܥܬܐ ²ܕܚܝܠܬܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ . ܢܙܘܥ ܡܢ ܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕXܒܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܓܠܝܢ̈ . ܕܒܨܠܘܬܗ ܕܡܩ̇ܪܒܢܗܘܢ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܟܠ ܢ̇ܣܝܟ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܒܪܢ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕXܝܕ̇ܥ
JnEph:ActsEastSaints ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܕܡܝ ܆ ܗ̣ܘ ܒܝ ܡ̇ܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ : ܘܐܢܐ ܟܠ ܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ : ܘܬܘܒ ܕܩ̇ܕܡ ܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̇
JnEph:ActsEastSaints ܩܪܨܐ : ܗ̇ܘ ܕܚܦܝܛ ܗܘܐ ܕܒܝܕ ܦܚܐ ܢܨܘܕܝܘܗܝ ܠܚܠܝܨ ܐ : ܟܠ ܐܝܕܝܗ̇̈ ܡܢܗ ܆ ܗ̣ܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܟܝܠܘܬܗ ܕܐ̇