simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܡܐܟܠܢ̈ ܗܢܝܐܢ̈ . ܬܡܢ ܟܠ ܨܒܘܢ̈ ⁷ܫ̇ܦܝܪܢ̈ . ܕܗܒܐ ܟܠ ܩܕܡܘܗܝ ⁶ܟܠ ܨܒܘܢ̈ ܝܩܝܪܢ̈ ܇ ܠܒܘ̣ܣܡܗ ܘܠܚܕܘܬܗ . ܗܪܟܐ
JnDalya:Epist ܡ̣ܢܘ ܝܨܘܦܬܢܐ . ܟܠܝܘܡ ܡܥ̣ܝܪ ܠܗ ܠܡܟܐܐ ܒܓܠܠܝ̈ ܝܡܐ ܟܠ ܡܢ ܐܠܦܗܘܢ . ܐܠܐ ܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܕܡܝ̣ܟ ܘܡܛܿܫܝ 14 . ܡܕܝܢ
JnDalya:Epist ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܝ̣ܫܐ ܠܦܠܚܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܥܡ ܚܒܪܬܗ̇ ܟܠ . ¹⁷ܐܢ ¹⁸ܕܥܠܡܐ X ¹ܘܐܢ ܕܒܢܝ̈ ܕܘܒܪܐ . ¹⁹ X 1ܝܬܝܪ ܡܢ
JnDalya:Epist ܇ ܥ̣ܒܕܐ X ܦܠܚܐ . ¹ܗܢܐ ܕ ܠܝ X ܠXX ܟܬܝ̣ܒܐ . ܕܒܡܚܙܝܬ̇ ܟܠ ܘܬ ܡܢܐ̈ . ¹ 1ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐ̇ܟܬܘܒ ܠܟ ܆ ܐ܏ܘ ܚ̇ܒܝܒ ²ܠܝ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܪܓܬܐ ܥܿܘܠܬܐ ܥܕ ܩܠܝܠ ܚܿܡܝܐ 5 . ܐܿܡܪ ܗܘܐ ܠܝ ܐܚܐ ܚܕ ܟܠ ܒܪܘܝܘܬ ܪܚܡܬܗ ܒܗܘܢ ܐܦ ܕܢܿܚ ܫܘܦܪܐ ܕܚܙܬܗ ܪܓܝܓܬܿ ܡܢ
JnDalya:Epist ܒܪܢܫ . ܟܠ ܣܢܝܬܐ̈ ܒܢܦܫܟ ܗ̣ܘܝܬ ܣ̇ܢܐ ܠܗܝܢ . ܘܠܐ ܟܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܀ 11ܪܚ̇ܡܐ ܗ̣ܘܝ ܠܟܠܢܫ ܒܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܡܢ
JnDalya:Epist X ¹ܕܡܬܚ̇ܫܚ ܒܗ ¹⁵ܩܕܡܝܟ ܆ ܟ̣ܐܝ ܒܗ ܘܐܒ̣ܗܬܝܗܝ . ¹⁶ ܠ ܐ ܬ ܟܠ ܗ : ¹²ܛ̣ܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܆ ܕܡܬܓܕܦ ܒܦܘܡ ܣܟܠ̈ ܐ ܒܠ ܐ X ¹ܝܕܥܬܐ .
JnDalya:Epist ܢܫ̣ܪܘܢܢܝ ܘܠܗܘܢ ܒܪܚ̣ܡܐ̈ ܣܛܪ ܡܢ ܫܘܝܘܬܝ ܢܚܿܝܕܘܢܢܝ ܟܠ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܠܝ ܡܢܝ ܘܡܢ
JnDalya:Epist ܐܢܝ̣ܚ X⁸ܢܝ̣ܪܗ ܕܡ̇ܘܬܐ ⁸ܝ ܡܢ ܟܬܦܢ ܇ ܘܦ̣ܣܩ ܚܢܩܘܗܝ̈ ܟܠ X⁶ܕܢܒܝܐ̈ ܘܫ̣ܘܡܠܝ X⁷ ܢܒܝ̣ܘܬܐ ܆ ܒܢܝ̣ܚܘܬ ܗ ܪܡܬ̇ ܡܢ
JnDalya:Epist ܡܘܼܡ . ܘܗܕܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܼܢܘ ܡܫܼܟܚ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܟܠ 15 . ܚܕܐ ܗܝ ܕܫܿܦܪܐ ܠܡܪܐ ܟܠ . ܕܠܒܐ ܢܗܼܘܐ ܫܼܦܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܦܘܠܚܢܘܗܝ̈ ܗ̣ܝ ܡܚ̇ܒܠܐ . ܘܟܠ ܟܐܒܐ̈ ܕܥ̣ܒܕ XX ܟܠ ܒܥܪܩܝ̈ ܚܫ̣ܘܟܐ ܆ ܘܡܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܢܓܕܐ̈ .
JnDalya:Epist ܡܟܿܠܠܢܐ ܕܪܚܿܡܘܗܝ̈ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܡܙ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܟܠ . ܒܕ ܠܝܬ ܕܣܿܦܩ ܕܢܫܬܿܥܐ ܚܙܘܝܟ̈ ܚܿܙܐ ܟܠ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܚܿܝܕܝܗܿ ܠܟ ܒܪܚܼܡܝܟ̈ ܘܠܐ ܢܫܼܟܚ ܬܘܒ ܡܕܡ ܕܡܢܟ ܟܠ ܘܡܓܿܡܪܐ ܠܟܠܗܿ ܫܓܝܼܫܘܬܐ ܘܚܛܝܼܬܐ . ܘܫܼܪܝܗܿ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܩ ܕܒܠܒXܝ XX ܒ XX : ܩ Xܐܬܛܥܐ : XXX Xܢ-- . X ܣܝܘܪܘܬܐ̈ ܟܠ XXXܢX . --⁷³ XX : X1ܩ ܗX X ܚܢܐ ܟܠ : X ܗܪܓܗ ܚ̇ܢܐ ܠܟܠ : X
JnDalya:Epist ܚܙܬܐ X⁷ܘܡܢ ܟܠ ܚܙܝܐ̈ . ⁷⁷ܗ̇ܢܘ ܐܬܪܐ X ܝ̇̇X : X ܕܟܕ ܗ̣ܝ ܟܠ ܥܪܦܠܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ⁷⁵ܣ̇ܓܝ ܨܡܚܐ̈ ܇ ܘܒܗ̇ ⁷⁸ܢܬܚ̇ܦܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܒܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܗܘ ܠܗܿ ܟܠ . ܡ̣ܢܘ ܟܠ ܐܦ ܚܙܬܗܿ ܕܝܠܗܿ ܡܐ ܕܩ̣ܢܬܿ ܥܡܗ ܚܕܝܘܬܐ ܡܬܦܫܛܐ ܥܠ
JnDalya:Epist ܐܠܗܢ : ܕܟܕ ܢܓ̣ܡܘܪ ܗܠܝܢ ܕܠܢ ܡܐܚܝܢ̈ ܘܡܩܪܒܢ̈ ܠܢ ܟܠ ܗܟܢܐ ܚ̣ܙܝܬ ܠܫܦܝܥܘܬ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܕܛ̇ܒܐ ܘܣܓܝ̣ܕ ⁶ܡܢ
JnDalya:Epist ⁴⁶ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܆ ܒܠܚܘܕ ܒܡܘܟܟܟ ܡܫ̣ܟܚ X ܐܢܬ ܙ̇ܟܐ ⁴⁷ܐܢܬ ܟܠ ܟܕ ܐܙܕܟܝ ܡܢ ܐܒܐ ⁴⁵ܡܩܪܝܣ ܐ̣ܡܪ ܥܠ ܚܝ̇ܒܘܬ ܗ . X⁶ܕܡܢ
JnDalya:Epist ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡ̇ܠܝܢ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܠ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܕܛ̣ܥܐ 1ܥܢܝܢܝ X⁷ܥܠܡܐ ܒܣܘ̇ܕܐ ܕܥܡܟ ܆ ܕܡܢܟ
JnDalya:Epist ܕܡ̇ܪܛܘ ܓܦܘܗܝ̈ ܨܝܕܐ̈ ܆ ܘܐܣܬ̇ܬܪ ܬܚܝ̣ܬ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܢܘܪܐ X ܇ ⁹ܘܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ X ⁹ܦ̇ܪܚܝܢ Xܝ ܠܡܪܘܡܐ̈ .