simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist . ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ ܐ̣ܡܕ̇ ܕܠ ܐ ܐܢܫ ܚ̇ܙܐ ܠܝ ܘܚ̇ܝ ܐ ܆ ܒܐܬܪܐ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܐ . ܕܒܗ̇ ܡ̇ܨܕܐ ܘܚ̇ܙܝܐ ܙܝ̣ܘܗ ¹⁷ܕܟ̣ܣܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܙܘܥܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ⁸ܥ̇ܡܘܪܐ̈ . ܐܠܐ ܢܦܪܥܟ ܡܪܢ ܟܠ ⁷ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ
JnDalya:Epist ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ X X ܠܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܪ . . Xܐ̇ܟܠ ܘܕܡ̇ܟ . ܟܠ ܥܠ ܚܘܠܡܢܟܘܢ ܕܒܐܠܗܐ . ܐ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒ̇ܗܝܬܐ ܆ ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܘܛ̇ܥܐ Xܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܟܕ X ¹X ¹ܬܡܝ̣ܗ ܘܬ̇ ܟܠ ܦ̇ܗܐ . ܡܢ ܫܠܝ ¹¹ܡܫ̇ܬܬ ܩ X ¹ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܚ̇ܝܠܐ ¹²ܐܚܝܕ
JnDalya:Epist ܢܫܬܟܚܢ̈ . ܘܝ̇ܐ ܕܝܢ ܥܦܝܦܐ ܠܢܦܫܢ ܢܬ̣ ܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܟܠܗܝܢ ܟܠ ܒܪܘܝܐ . ܝ ¹ܘܝ̇ ܠܝ X⁰ܐܡܬܝ ܕܬܫܡܫܬܢ̈ ܚܣܝܪܬܐ̈ ܠܡܪܐ
JnDalya:Epist ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܨ̇ܡܚܝܢ ܒܫܘ̣ܒܚܗ ܐܝܬܝܝܐ ܐܦ ܗܪܟܐ . ܕܠܗܘܢ ܟܠ ܕܐܨܛ̣ܒܥܘ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܚܘ̣ܒܗ ܕܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܪܓܬܐ ܥ̇ܘܠܬܐ X ܥܕ ܩܠܝܠ ܚ̇ܡܝܐ ܀ X XX ³ ---- . XX ܕܥܠ XX ܟܠ ܪܚܡܬܗ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܕܢ̇ܚ ܫܘܦܪܐ ܕܚܙܬܗ X⁷ܪܓܝܓܬ̇ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁸ܝ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܦ̇ܓܥ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ⁹ܝ ܐܘ̇ ܒܚܘܫܒܝ ܝX ܟܠ ܐ̇ܝܢܕ ³⁷ܐܢܐ ܢܦܫܝ : ܡܢ ܦܓܥܐ ܕܒܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ .
JnDalya:Epist ܟܠܗ ܆ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܓܘܫܡܝ ܘܡܬܗ̣ܦܟ ܡܢ ܛܟܣܗ ܡܢ ܥܘܫܢܗ̇ XX ܟܠ ܗ̇ܝ XX ܣܪܝܘܬܐ . ܘܒܩܪܝܒܘܬܗܝܢ ܠܐ ܡܫ̣ܟܚ ܐܢܐ ܠܡܐܟܠ
JnDalya:Epist ܕܛ̣ܥܡܘ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܡܬ̣ܩܛܥܐ ܠܗܘܢ ⁴⁹ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ ܟܠ . ܘܐܦ ܗܘ̣ܝܘ ܠܗܘܢ ܣ̇ܘܩܐ ܡܒ̇ܣܡܢܐ ܕܚ̇ܝܠܐ ܬܠܝܬܝܐ .
JnDalya:Epist ܥܡܠܝܢ̈ ܠܗܕܐ ܡ̇ܘܪܒܝܢ ܐܒܗܝܢ̈ . ܘܐܦܐܢ̇ܐ ܚܕ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܙܘܥܐ̈ . ⁵ܐ ܠܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܓ̇ܕܦ ܐܚܐ ܆ X ܝܬܝܪ ܡܢ
JnDalya:Epist ܥܡܠܝܢ̈ . ܡܕܝܢ ܫܚܝ̣ܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܝܚܬ̇ ܠܠܐܝܐ̈ ܆ ܕܡܐ ܟܠ ܐܢܐ . ܘܕܪ ܒܐ ⁸ ܗܝ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܐ . ⁹ܘܕܪܡܝܐ ܗܝ ⁹ܘܪܡܬ̇ ¹⁰ܡܢ
JnDalya:Epist ܀ 3ܨ ܠܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐ̇ܡܪ ¹⁸ܕܟܝܘܬܐ ܕ ܗܘܢܐ : ܗ̇ܝ ܕܙ ܘܥܐ̈ ܟܠ ܠܝܘ ܡܨ̇ ܠܐ ܗܢܐ : ܕ ܗܢ ܐ ܟܠܗ ܪ ܘ̇ܐ ܒܫܘܦܪ ܗ ܕܚܬ ܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇ ܬܪܥܐ ܠܐܬܪܐ ܕܕܘܡܪܐ . ܡܢܝ̣ܚܬ̇ ܟܠ ܝܪܬܐ̈ . ܘܠܘ ܡܒܥܐ ܒ̇ܥܐ ܀ 7ܡܕܝܢ ܪܒܬܐ ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ
JnDalya:Epist ܙܘܥܝܢ̈ . ܘܟܒܪ ܬܐ̣ܡܪ ܕܕܘܡܪܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܇ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܟܠ ܬܪܥܐ ܠܐܬܪܐ ܕܕܘܡܪܐ . ܡܢܝ̣ܚܬ̇ ܠܐܘܬܐ ܘܡܫ̇ܬ ܩܬ̇
JnDalya:Epist ܘܟ̣ܣ ܐ ⁹⁹ܒܓܘ ܟܠܐ ܀ ¹ X 8ܡܕܝܢ ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܗܪܐ ܟܠ ܫ̇ܠܝܛ ܠܗ ܠܡܥܠ ܘܠܡܬܗܪ ܒܫܘܦܪܐ ⁹⁷ܕܕܘܡܪܐ . ܕܠܗܠ ⁹⁸ܡܢ
JnDalya:Epist ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܗܪܐ ܕܒܪܐܙܐ̈ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ X ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܆ ܠܐ ܟܠ ⁹⁷ܕܕܘܡܪܐ . ܕܠܗܠ ⁹⁸ܡܢ ܟܠ ܘܟ̣ܣ ܐ ⁹⁹ܒܓܘ ܟܠܐ ܀ ¹ X 8ܡܕܝܢ
JnDalya:Epist ܟܠܗ ܠܐ ܛܥ̣ܡܬ̇ . ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܬ̣ܡܗܐ X ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܙܘܥܐ̈ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܆ ܐܢ ܬ̣ܡܗܐ ܕܒܚܕܘܬܐ X ܕܐܠܗܐ
JnDalya:Epist : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ ܐܢܬ 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ ܟܠ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ
JnDalya:Epist . ¹⁰ܗ̇ܢܘ ܐܚܝ ¹¹ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܪܚ . . . ܡܘܗܝ . ܟܠ ⁷ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ⁸ܡ̇ܐܓܣ ܐ ܢܬ ܆ ܒܡܓܢܢܘܬ ܗ ܝ ܕ ܩܕܝܫ ܡܢ