simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܣܡܝܘܬܐ ܠܩܢܝܗ̈ܿ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܘܼܒܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ . ܘܠܐܝܢܐ ܟܠ ܒܠܒܗ ܒܟܠܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ . ܗܕܐ ܗܝ ܒܝܼܫܬܐ ܝܿܠܕܬ
JnDalya:Epist ܘܚܿܝܕܝܗܿ ܠܟ ܒܪܚܼܡܝܟ̈ ܘܠܐ ܢܫܼܟܚ ܬܘܒ ܡܕܡ ܕܡܢܟ ܟܠ ܘܡܓܿܡܪܐ ܠܟܠܗܿ ܫܓܝܼܫܘܬܐ ܘܚܛܝܼܬܐ . ܘܫܼܪܝܗܿ ܡܢ
JnDalya:Epist ܝܕܥܢ̈ ܘܟܠ ܝܕܘܥܐ̈ . ܘܥܡܗܘܢ ܒܠܥܙܐ̈ ܩܛܝܢܐ̈ ܢܪܡܪܡ ܟܠ ܒܐܬܪܐ ܕܬܗܪܐ ܘܕܕܘܡܪܐ ܢܩܿܘܐ . ܒܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
JnDalya:Epist ܛܘܒܝܢ̈ . ܘܬܘܢܘܗܝ̈ ܓܘܝܐ̈ ܢܬܡܼܠܘܢ ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܟܠܝ̈ ܟܠ ܣܿܡܟ ܒܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܐܘܨܪܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ ܢܬܡܼܠܘܢ
JnDalya:Epist ܕܡܬܕܟܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡܩܿܒܠ ܠܗܝܢ ܒܢܦܫܗ ܒܥܒܿܕܐ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܟܠ ܕܗܘܝܢ̈ ܒܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܪܫܡܢ̈ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ . ܒܠܚܘܕ
JnDalya:Epist ܟܠܗ ܠܐ ܬܦܘܼܩ . ܘܐܢ ܡܨܝܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܗܢܐ ܟܠ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܘܢܐ ܛܪ ܒܕܟܝܘܬܐ . ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܫܼܠܝܐ
JnDalya:Epist ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܼܙܐ 10 . ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܓܙܘܪܬܐ ܘܥܘܪܠܘܬܐ . ܘܠܐ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܼܬܐ . ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܒܬܐܘܪܝܐܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܪܟܒܐ ܕܥܼ ܟܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܫܼܡܥ 23 .
JnDalya:Epist ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܠܟ .