simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܗ ܝ¹ X0ܒܫܘܘܟܢܐ̈ ܟܠ ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ
JnDalya:Epist ܗX X ܚܢܐ ܟܠ : X ܗܪܓܗ
JnDalya:Epist ܠܟܠ : X ܟܠ . ܩ ܕܒܠܒXܝ
JnDalya:Epist ܝܡܝܢܝ ܠܡܨܪ ܨ̇ܐܪ ܟܠ ܠܚܙܘܐ ܒܨܘܪܬܐ̈ .
JnDalya:Epist ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ ܟܠ ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ
JnDalya:Epist ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ ܟܠ ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ
JnDalya:Epist . ܠܐܝܟܐ ܐܙ̣ܠ ܟܠ ܡܢ ܩܕܡܝ ܆
JnDalya:Epist ܩܕܡܝ ܆ ܕܡܪܐ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܐ .
JnDalya:Epist ܪܬܚܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚ̇ܕܐ ܟܠ . ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ
JnDalya:Epist ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ . ܟܠ ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ
JnDalya:Epist ⁵² ܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܢܫܬܟܚ ܠܚܘܕ XX
JnDalya:Epist X 1ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܗܕܐ
JnDalya:Epist ܕܥܡܐ ⁷ܝ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ Xܝ
JnDalya:Epist ܕܐܫܬܘܚܕ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܆ ⁴¹ܡ̇ܫܡܥ ܠܗ
JnDalya:Epist X ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠ ܪܚ . .
JnDalya:Epist ܩܕܡ ܚܙܬܢ ܆ ܟܠ ܣ̣ܬܪܐ̈ ⁶⁴ܕܒܗܘܢ ܚܙܬ
JnDalya:Epist ܕܢ̇ܥܗܕܘܢ ܫܡܗ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ . Xܐܝܢ
JnDalya:Epist X ¹ܝܕܥܬܐ . ܟܠ X ¹ܕܡܬܚ̇ܫܚ ܒܗ
JnDalya:Epist . ܚܕ ܚܠܦ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܠܝ .
JnDalya:Epist . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ ܟܠ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ