simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . 14 ܟܠ ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܡܟܐ̈ ܠܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܕܡܬܚܒܠܢ̈ . ܐܥܝܪ ܡܪܢ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܗܝ ܟܠ ܡܪܝ ܢܪܘܘܢ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܒܟ ܒܘܣܡܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ 6 ܒܫܥܬܐ ܕܢܕܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܢܨܠܐ ܪܒܘ̈ ܣܘܟܠܝܢ̈ ܢܒܥܝܢ ܒܪܥܝܢܢ ܕܟܕ ܡܢ ܐܝܟܐ ܟܠ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ̈ ܘܕܪܘܚ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܛܟܣܘ . ܕܡܢܗ̇
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘܬ ܡܠܐ̈ ܐܪܙܢܝܬܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܕܕܒܚܐ̈ ܟܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܚܠܛܝܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ ܡܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܬܐܒܕ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܢ ܥܡܗ̇ 10 ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܡܩܒܠ . ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܛܟܣܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܨܡܚܐ̈ ܕܡܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܒܟܝܢܗܘܢ ܡܒܪܩܝܢ 16 ܟܠ ܒܪܝܐ̈ ܟܝܢܟ ܟܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܬܒܣܡܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܓܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܕܟܝܘܬܐ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܘܪܡܙܐ̈ ܟܠ ܐܬܬܚܬܝ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܠܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ ܡܪܝ ܘܚܘܒܟ ܘܚܝܠܐ ܕܛܒܬܐ ܕܒܟܝܢܟ ܟܠ . ܥܘܬܪܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗܢܘ ܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܘܡ ܢܣܬܟܪ ܘܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܙܟܝ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܡܬܦܪܩ ܟܠ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12
IsaacNin:SpiritWorks . ܒܟ ܡܪܝ ܢܪܘܘܢ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܒܟ ܒܘܣܡܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ 6 ܒܫܥܬܐ ܟܠ ܕܪܒ ܡܢ ܫܬܩܐ 5 ܒܥܕܢܐ ܡܢܝܚ ܠܠܐܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܢܬܐ ܕܚܠܝܐ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܐܪܙܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܦܠܐ ܝܘܩܪܐ ܚܫܒ ܐܢܐ ܠܡܣܡ ܒܣܕܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܢܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗܝ ܡܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܗܕܐ ܟܠ ܘܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܣܦܝܩܐ ܡܢܗ . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܡܝܪܘܬܗ ܕܪܥܝܢܐ 14 ܘܗܕܐ ܝܠܦ ܐܢܫ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܕܦܐܝܐ ܢܚܕܐ ܘܠܘ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܐ̈ ܕܪܒܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣܦܩܐ . ܥܕܡܫ ܕܦܓܪܐ ܝܨܦܝܢ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܟܠ ܛܟܣܐ ܕܬܢܢ ܕܢܗܘܐ ܠܓܡܪ ܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܢܣܝܢܐ ܘܒܗܢܝܢ ܕܠܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠܗ ܨܦܬܐ ܘܪܢܝܐ ܕܗܝ ܕܢܚܐ ܐܘ ܠܐ ܢܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܘ ܟܠ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܥܡ ܗܠܝܢ ܩܒܠ ܬܠܬ ܠܝܠܘܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܟܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܢܫ ܒܟ ܡܪܝ ܢܐܪܒ ܒܘܝܐܢ 35 ܒܗܢ ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܝܬ ܟܠ ܥܕܢܐ ܕܐܬܓܙܝܢ ܕܚܡܠܢ ܠܠܝܐ ܒܓܘ ܚܫܟܗ . ܘܕܐܫܬܘܚܕܢ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܥ ܒܨܠܘܬܢ . ܟܕ ܢܬܕܒܪ ܒܗ̇ ܒܟܠ ܥܕܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܓܘܫܡܢܝܐ 69 ܟܠ ܒܟܠܥܕܢ ܒܝܕ ܥܢܝܢܟ ܟܠ ܡܕܡ 68 ܘܒܗܘ ܣܒܪܢ ܩܕܝܫܐ ܢܪܓܫ
IsaacNin:SpiritWorks 3 ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ ܕܪܓܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܣܒܬ ܒܪܝܬܐ ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܟܠ ܫܡܝܐ ܘܐܘܬܒܗ̇ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠ 63 ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܥܠ ܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܫܬܥܠܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܠܗ ܣܓܝ ܡܚܒ . ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܛܠ ܕܠܡܚܘܝܘܬܟ ܐܬܝܬ 11 ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܓܠܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ