simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܠܗܘ ܐܘܢܐ ܥܐܠ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ . 8 ܘܡܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘ ܠܓܡܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܠܐ ܚܕܘܬܐ ܘܪܬܚܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܙܘܥܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܬܢܢ ܘܒܫܦܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܟܠ ܡܬܥܠܐ ܡܕܥܐ ܗܘ ܡܥܠܝܐ ܕܒܗ ܒܐܠܗܐ ܕܚܐܪ ܒܬܗܪܐ ܕܥܠܝ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܬܢܢ ܘܒܫܦܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܡܠܬܐ 12 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܕܚܐܪ ܒܬܗܪܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܡܝܪܘܬܗ ܕܪܥܝܢܐ 14 ܘܗܕܐ ܝܠܦ ܐܢܫ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܕܦܐܝܐ ܢܚܕܐ ܘܠܘ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܐ̈ ܕܪܒܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܡܐ ܕܡܫܬܘܫܛ ܐܢܫ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܘܡܪܓܫ ܒܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܙܘܥܐ̈ ܪܡܝܣܐ̈ . ܗܟܢܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܨܒܐ ܕܟܡܐ ܕܒܥܐ ܡܫܬܒܩ ܕܢܫܡܫ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܐܝܬ ܟܠ ܗܟܢܐ ܬܘܚܪܬܐ ܕܒܗ . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܡܛܐ ܪܥܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܠܘ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܗܘܐ ܗܢܐ ܟܘܢܫ ܪܥܝܢܐ ܘܬܗܝܪܘܬ ܙܘܥܐ̈ ܛܘܪܐ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܗܘܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ