simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܠܟܠܐ . ܣܘܥܪܢܐ ܠܡ ܟܠ ܐܬܩܪܒܬ ܒܐܪܙܐ ܡܬܝܒܠܐ ܕܝܢ ܒܟܠܐ . ܗܟܢܐ ܠܡ ܡܬܚܝܕ ܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܝܫܐ . ܠܘ ܠܡ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ ܗܝ ܕܨܝܕ ܡܢܬܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܕܠܘܬ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܫܬܡܫ . ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܐܦܠܐ ܡܢܬܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܥ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܘܢܒܣܡ ܢܦܫܢ . ܘܢܟܢܫ ܐܢܝܢ ܒܟܠܥܕܢ ܩܕܡ ܟܠ ܗܝ ܡܦܪܫܘܬ ܡܣܝܒܘܬܗ ܕܡܐܡܪܐ ܒܦܝܣܐ ܕܠܘܬ ܫܪܪܐ . 5 ܢܗܘܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ ܕܢܫܡܠܐ ܘܢܙܕܩ ܠܐܢܫ . ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܡܘܣܝܐ . ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܬܐܒܕ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܢ ܥܡܗ̇ 10 ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܡܩܒܠ . ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܛܟܣܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ . ܗܕܐ ܗܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ 11 ܐܢܕܝܢ ܬܐܡܪ ܟܠ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ ܕܠܐ ܡܫܬܪܥ . ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܘܡ ܢܣܬܟܪ ܘܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܙܟܝ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܡܬܦܪܩ ܟܠ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ . ܗܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ 13 ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠ . ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܥܒܕܐ ܡܬܚܫܒܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܟܠ . ܘܐܢ ܠܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܚܒ ܐܬܚܒܫܘ ܠܓܘ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܕܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܗܝ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܗܘܬ݀ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܘܣܦ ܝܗܒ ܠܢ ܐܝܟ ܟܠ ܓܘܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . 41 ܘܣܛܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܝܠܢ ܠܕܝܠܗ . ܘܒܥܡܠܢ ܒܪܢܝܢ ܒܥܢܝܢܢ ܒܡܡܠܠܢ ܟܠ ܒܟܠ ܕܝܠܢ ܠܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܬܝܕܥ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܙܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܟܠ 63 ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܥܠ ܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܫܬܥܠܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܠܗ ܣܓܝ ܡܚܒ . ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓܠܐ ܐܢܬ ܒܚܘܒܟ 6 ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡܚܣܝܘ ܒܟܠܥܕܢ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܥܡܗ 9 ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܟܠ ܠܡܥܠ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܗ ܛܒܬܐ ܕܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܨܡܚܐ̈ ܕܡܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܒܟܝܢܗܘܢ ܡܒܪܩܝܢ 16 ܟܠ ܒܪܝܐ̈ ܟܝܢܟ ܟܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܬܒܣܡܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ ܡܪܝ ܘܚܘܒܟ ܘܚܝܠܐ ܕܛܒܬܐ ܕܒܟܝܢܟ ܟܠ . ܥܘܬܪܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗܢܘ ܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܢ̈ ܠܟ . ܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܟܠ ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܢܢܟ ܛܥܢ ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܝܕܥ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐܡܪܚ ܥܠ ܟܠ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ 44 ܛܒܬܟ ܕܐܫܕ ܐܢܬ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗܝ ܡܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܗܕܐ ܟܠ ܘܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܣܦܝܩܐ ܡܢܗ . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ