simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܫܢܬܐ ܕܚܠܝܐ ܥܠ ܟܠ . ܒܟ ܡܪܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ 3 ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܡ ܘܛܘܪܦܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡ ܡܬܚܝܕ ܒܗ ܟܠ ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ ܡܬܓܡܪܢ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ ܡܪܐ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܪܥܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܨܒܐ
IsaacNin:SpiritWorks . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘܐ ܗܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܗܘ ܐܘܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܦܫܚ ܡܢ ܝܘܩܪܗܘܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܩܪܒ ܠܦܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܛܟܣܘ . ܕܡܢܗ̇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܨܠܐ ܪܒܘ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܗܝܠܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܩܪܒ ܟܠ ܐܡܬܝ ܘܗܘܐ ܠܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܟܬܝܒܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ 63 ܕܠܗ
IsaacNin:SpiritWorks 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ 107 ܗܠܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks . ܘܕܐܫܬܘܚܕܢ ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ ܒܟ ܡܪܝ