simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܩܘܕܫܝܢ̈ ܪܚܝܡܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܒܕ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܟܠ ܛܒܐ ܕܠܘܬ ܓܢܣܢ 24 ܚܣ ܠܢ ܕܢܬܦܠܓ ܥܠ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܝܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܩܠܝܢ̈ ܘܙܘܥܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܘܟܠ ܓܢܣܝܢ̈ . ܢܦܫܢ ܒܙܘܥܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܝܟ ܕܢܬܩܠܠ ܓܘܫܡܗܘܢ ܡܢ ܫܢܬܐ 1 ܒܠܠܝܐ ܕܫܠܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܩܪܝܢܐ ܚܫܚ ܠܘܬ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܪܘܚ ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܟܠ ܢܬܪܒܐ ܩܪܐ ܩܪܝܢܐ ܒܝܕܥܬܐ ܐܝܢܐ ܕܗܪܓܐ ܡܘܠܕ . ܠܘ
IsaacNin:SpiritWorks ܪܗܛܝܢ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܬܩܒܠ ܢܦܫܢ ܒܘܠܗܝܟ ܟܠ ܢܘܗܪܟ ܒܓܘ ܚܫܟܢ ܕܥܠܒ ܠܫܡܫܐ ܒܪܒܘܬܗ 4 ܒܠܠܝܐ ܡܫܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܥ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܘܢܒܣܡ ܢܦܫܢ . ܘܢܟܢܫ ܐܢܝܢ ܒܟܠܥܕܢ ܩܕܡ ܟܠ ܗܝ ܡܦܪܫܘܬ ܡܣܝܒܘܬܗ ܕܡܐܡܪܐ ܒܦܝܣܐ ܕܠܘܬ ܫܪܪܐ . 5 ܢܗܘܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܥ ܒܨܠܘܬܢ . ܟܕ ܢܬܕܒܪ ܒܗ̇ ܒܟܠ ܥܕܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܓܘܫܡܢܝܐ 69 ܟܠ ܒܟܠܥܕܢ ܒܝܕ ܥܢܝܢܟ ܟܠ ܡܕܡ 68 ܘܒܗܘ ܣܒܪܢ ܩܕܝܫܐ ܢܪܓܫ
IsaacNin:SpiritWorks ܬܘܪܣܝ ܕܦܓܪܐ ܢܦܩܘ ܒܚܘܫܒܐ ܕܠܡܘܬܐ ܩܪܝܒܐ 13 ܘܐܝܟ ܗܘ ܟܠ ܕܟܦܪ ܗܘܐ ܘܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ