simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܒܬܥܫܐ . ܗܒܠܢ ܡܪܢ ܕܢܬܒܣܡ ܒܙܘܥܝ̈ ܗܘ ܥܠܡܐ ܥܬܝܕܐ 13 ܟܠ ܕܢܬܥܦܐ ܒܗܘ ܒܘܝܐܐ ܕܠܐ ܥܒܪ 12 ܒܥܕܢܐ ܕܫܠܡ ܚܫܟܐ ܘܡܫܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܒܝܗ̇̈ ܡܠܝܐ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܠ ܟܕ ܒܣܘܟܠܐ ܩܪܒܢܐ ܠܘܬ ܬܡܗܐ ܘܫܬܩܐ ܦܢܐ ܐܢܐ . ܕܐܝܟܢ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܒܝܗ̇̈ ܣܒܝܣܐ ܒܐܪܙܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܣܒܪܐ ܕܢܫܘܕܥ ܕܕܡܘܗܒܬܐ ܟܠ ܒܝܕ ܚܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܠܝܬ ܕܘܡܪܐ . 32 ܗܝ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܡܝܪܘܬܗ ܕܪܥܝܢܐ 14 ܘܗܕܐ ܝܠܦ ܐܢܫ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܕܦܐܝܐ ܢܚܕܐ ܘܠܘ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܐ̈ ܕܪܒܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ ܡܪܝ ܘܚܘܒܟ ܘܚܝܠܐ ܕܛܒܬܐ ܕܒܟܝܢܟ ܟܠ . ܥܘܬܪܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗܢܘ ܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܘܢܝܢ̈ 82 ܕܒܪܝܪܝܢܢ ܒܐܓܘܢܐ ܠܡܐܪܥ ܩܐܪܣܐ̈ ܕܩܪܒܐ̈ ܟܠ ܚܘܐ ܠܢ ܡܪܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܕܡܢ ܚܙܘܗ ܕܡ ܢܬܚܝܠ ܘܢܫܝܚ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗܝ ܡܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܗܕܐ ܟܠ ܘܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܣܦܝܩܐ ܡܢܗ . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܡܟܐ̈ ܠܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܕܡܬܚܒܠܢ̈ . ܐܥܝܪ ܡܪܢ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܗܝ ܟܠ ܡܪܝ ܢܪܘܘܢ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܒܟ ܒܘܣܡܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ 6 ܒܫܥܬܐ ܕܢܕܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܡܬܚܙܐ ܠܡܩܘܝܘ ܠܗܠ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܥܘܩܒܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܟܠ ܫܟܚܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܢ . ܘܠܝܬ ܕܡܥܠܐ ܒܬܗܪܐ ܠܡܕܥܐ ܠܒܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܬܐܒܕ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܢ ܥܡܗ̇ 10 ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܡܩܒܠ . ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܛܟܣܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ ܕܢܫܡܠܐ ܘܢܙܕܩ ܠܐܢܫ . ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܡܘܣܝܐ . ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ . ܗܕܐ ܗܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ 11 ܐܢܕܝܢ ܬܐܡܪ ܟܠ ܒܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܡܬܘܡ ܕܠܐ ܡܫܬܪܥ . ܘܗܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ . ܗܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ 13 ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠ . ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܥܒܕܐ ܡܬܚܫܒܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܬܢܢ ܘܒܫܦܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܡܠܬܐ 12 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܕܚܐܪ ܒܬܗܪܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܢܘܗܪܟ ܕܐܫܒܚܟ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܟܠ ܝܕܥܬܢ ܠܡ ܠܐ ܡܬܬܪܝܡ ܠܒܐ 9 ܣܒܪܟ ܫܪܪ ܒܢܦܫܝ ܡܫܝܚܐ ܡܥܬܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܠܝܬ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܠܒܒ . ܐܡܪܕ ܡܪܢ ܪܥܝܢܢ ܠܓܘ ܡܢ ܫܘܪܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ ܒܟ ܡܪܝ ܢܐܪܒ ܒܘܝܐܢ 35 ܒܗܢ ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܙܘܥܐ̈ 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܐܫܘܢ ܟܠ ܒܝܡܡܝ̈ ܥܠܡܐ . ܒܠܡܐܢܟ ܡܪܝ ܢܬܬܢܝܚܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܙܘܥܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܬܢܢ ܘܒܫܦܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܟܠ ܡܬܥܠܐ ܡܕܥܐ ܗܘ ܡܥܠܝܐ ܕܒܗ ܒܐܠܗܐ ܕܚܐܪ ܒܬܗܪܐ ܕܥܠܝ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ ܡܢܗ̇ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ ܚܡܝܡܐ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . ܟܠ ܡܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܡܦܬܟܬܐ̈ ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܗ ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ