simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܛܠ ܕܠܡܚܘܝܘܬܟ ܐܬܝܬ 11 ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܓܠܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܢܘܗܪܟ ܕܐܫܒܚܟ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܟܠ ܝܕܥܬܢ ܠܡ ܠܐ ܡܬܬܪܝܡ ܠܒܐ 9 ܣܒܪܟ ܫܪܪ ܒܢܦܫܝ ܡܫܝܚܐ ܡܥܬܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܐܒܠܐ ܟܣܝܐ ܕܒܠܒܢ 77 ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܢ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܩܪܒܐ̈ ܟܠ ܕܠܝܬ ܠܢ ܣܒܪܐ ܡܢ ܕܘܟܐ ܕܢܒܝܐ ܚܫܝܫܘܬܢ . ܩܪܒ ܨܒܥܟ ܡܚܝܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܕܢ ܕܡ ܢܬܓܙܐ ܡܢ ܣܒܪܟ 79 ܠܒܒ ܡܪܢ ܢܦܫܬܢ̈ ܒܩܠܟ ܟܣܝܐ ܟܠ 78 ܒܟܝܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܕܒܟܣܝܐ ܐܫܝܕܝܢ ܥܠ ܪܥܝܢܢ . ܕܩܢܝܛܝܢܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܡܬܩܪܒ ܠܦܘܬ ܟܡܝܘܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܘܡܬܥܕܪܝܢ ܟܠ ܐܝܢ ܡܬܥܕܪܝܢ ܐܢܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܘܦܫܚ ܡܢ ܝܘܩܪܗܘܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܩܪܝܢܐ ܚܫܚ ܠܘܬ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܪܘܚ ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܟܠ ܢܬܪܒܐ ܩܪܐ ܩܪܝܢܐ ܒܝܕܥܬܐ ܐܝܢܐ ܕܗܪܓܐ ܡܘܠܕ . ܠܘ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ ܡܪܝ ܘܚܘܒܟ ܘܚܝܠܐ ܕܛܒܬܐ ܕܒܟܝܢܟ ܟܠ . ܥܘܬܪܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗܢܘ ܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܫܘܟܐ ܒܕܡܘܬ ܢܚܬܬ . ܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ ܬܕܢܚ ܠܢ ܚܠܦ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܬܢܗܪ ܒܟ ܝܫܘܥ ܢܘܗܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ 2 ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܬܪܣܝܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܒܟܬܒܐ̈ ܒܝܕܥܬܐ ܟܠ ܚܝܠ ܨܠܘܬܐ ܠܕܘܒܪܐ̈ ܗܘ ܗܢܐ ܩܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܨܠܘܬܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܠܗܘ ܐܘܢܐ ܥܐܠ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ . 8 ܘܡܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘ ܠܓܡܪ ܗܘܐ ܐܦ ܒܠܐ ܚܕܘܬܐ ܘܪܬܚܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܟܠ . ܘܐܢ ܠܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܚܒ ܐܬܚܒܫܘ ܠܓܘ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘܬ ܡܠܐ̈ ܐܪܙܢܝܬܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܕܕܒܚܐ̈ ܟܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܚܠܛܝܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ ܡܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܠܐ ܣܦܩ ܕܢܫܡܠܐ ܘܢܙܕܩ ܠܐܢܫ . ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܡܘܣܝܐ . ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܙܘܥܐ̈ 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܐܫܘܢ ܟܠ ܒܝܡܡܝ̈ ܥܠܡܐ . ܒܠܡܐܢܟ ܡܪܝ ܢܬܬܢܝܚܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܬܘܪܣܝ ܕܦܓܪܐ ܢܦܩܘ ܒܚܘܫܒܐ ܕܠܡܘܬܐ ܩܪܝܒܐ 13 ܘܐܝܟ ܗܘ ܟܠ ܕܟܦܪ ܗܘܐ ܘܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܝܠܢ ܠܕܝܠܗ . ܘܒܥܡܠܢ ܒܪܢܝܢ ܒܥܢܝܢܢ ܒܡܡܠܠܢ ܟܠ ܒܟܠ ܕܝܠܢ ܠܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܬܝܕܥ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܙܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓܠܐ ܐܢܬ ܒܚܘܒܟ 6 ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܬܥܫܐ . ܗܒܠܢ ܡܪܢ ܕܢܬܒܣܡ ܒܙܘܥܝ̈ ܗܘ ܥܠܡܐ ܥܬܝܕܐ 13 ܟܠ ܕܢܬܥܦܐ ܒܗܘ ܒܘܝܐܐ ܕܠܐ ܥܒܪ 12 ܒܥܕܢܐ ܕܫܠܡ ܚܫܟܐ ܘܡܫܪܐ