simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܓܡܝܪܘܬܗ ܕܪܥܝܢܐ 14 ܘܗܕܐ ܝܠܦ ܐܢܫ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܕܦܐܝܐ ܢܚܕܐ ܘܠܘ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܐ̈ ܕܪܒܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܓܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܕܟܝܘܬܐ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܘܪܡܙܐ̈ ܟܠ ܐܬܬܚܬܝ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܠܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܟܠ . ܘܐܢ ܠܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܚܒ ܐܬܚܒܫܘ ܠܓܘ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܢܫ ܒܟ ܡܪܝ ܢܐܪܒ ܒܘܝܐܢ 35 ܒܗܢ ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܝܬ ܟܠ ܥܕܢܐ ܕܐܬܓܙܝܢ ܕܚܡܠܢ ܠܠܝܐ ܒܓܘ ܚܫܟܗ . ܘܕܐܫܬܘܚܕܢ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܥ ܒܨܠܘܬܢ . ܟܕ ܢܬܕܒܪ ܒܗ̇ ܒܟܠ ܥܕܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܓܘܫܡܢܝܐ 69 ܟܠ ܒܟܠܥܕܢ ܒܝܕ ܥܢܝܢܟ ܟܠ ܡܕܡ 68 ܘܒܗܘ ܣܒܪܢ ܩܕܝܫܐ ܢܪܓܫ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܨܡܚܐ̈ ܕܡܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܒܟܝܢܗܘܢ ܡܒܪܩܝܢ 16 ܟܠ ܒܪܝܐ̈ ܟܝܢܟ ܟܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܬܒܣܡܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܒܝܗ̇̈ ܡܠܝܐ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܠ ܟܕ ܒܣܘܟܠܐ ܩܪܒܢܐ ܠܘܬ ܬܡܗܐ ܘܫܬܩܐ ܦܢܐ ܐܢܐ . ܕܐܝܟܢ ܡܢ