simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ ܡܬܓܡܪܢ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܕܐܫܕ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ ܟܠ ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ
IsaacNin:SpiritWorks 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܝܬ ܒܗ ܩܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܪܚܝܩ .
IsaacNin:SpiritWorks ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ
IsaacNin:SpiritWorks 4 ܒܠܠܝܐ ܡܫܠܐ ܟܠ ܪܗܛܝܢ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܡ ܘܛܘܪܦܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12 ܟܠ ܦܘܡ ܢܣܬܟܪ ܘܡܪܝܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܬܝܕܥ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܢ ܠܕܝܠܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ 107 ܗܠܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ .
IsaacNin:SpiritWorks ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ ܚܫܘܟܐ ܒܕܡܘܬ ܢܚܬܬ