simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ . ܕܘܒܪܐ ܗܘ ܕܪܘܚ ܘܠܘ ܙܘܥܐ ܟܠ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕܓܠܝܢܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐܡܪܚ ܥܠ ܟܠ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ 44 ܛܒܬܟ ܕܐܫܕ ܐܢܬ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܟܠ ܢܒܗ ܠܒܗ 23 ܡܟܚܕܐ ܠܗ ܕܝܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܠ ܢܫܘܬܦ . ܘܒܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܫܢܝܬܐ ܠܢܦܫܐ ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܢܝܙܘܬܟ . ܕܛܒܘܬܟ ܡܪܝ ܘܚܘܒܟ ܘܚܝܠܐ ܕܛܒܬܐ ܕܒܟܝܢܟ ܟܠ . ܥܘܬܪܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܢ ܗܢܘ ܝܕܥܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܦܘܠܚܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬܐ̈ . ܐܫܘܢ ܡܪܢ ܕܢܬܥܦܐ ܒܗܘ ܒܘܝܐܐ ܟܠ ܡܪܝ ܢܬܬܢܝܚܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥܐ̈ 11 ܒܥܕܢܐ ܕܡܫܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܠܝܬ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܠܒܒ . ܐܡܪܕ ܡܪܢ ܪܥܝܢܢ ܠܓܘ ܡܢ ܫܘܪܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ ܒܟ ܡܪܝ ܢܐܪܒ ܒܘܝܐܢ 35 ܒܗܢ ܐܬܪܐ ܕܨܕܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗܝ ܡܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܗܕܐ ܟܠ ܘܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܣܦܝܩܐ ܡܢܗ . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . 14 ܘܒܫܠܝܐ ܕܦܓܪܐ ܘܒܘܛܠܐ ܟܝܢܝܐ ܟܠ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . 14 ܟܠ ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ ܡܢܗ̇ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ ܚܡܝܡܐ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . ܟܠ ܡܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܡܦܬܟܬܐ̈ ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܗ ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܪܗܛܝܢ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܬܩܒܠ ܢܦܫܢ ܒܘܠܗܝܟ ܟܠ ܢܘܗܪܟ ܒܓܘ ܚܫܟܢ ܕܥܠܒ ܠܫܡܫܐ ܒܪܒܘܬܗ 4 ܒܠܠܝܐ ܡܫܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܡ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܟܠ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ 51 ܒܕܓܘܢ ܐܡܪ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܦܘܡ ܢܣܬܟܪ ܘܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܙܟܝ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘ ܡܬܦܪܩ ܟܠ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ 12
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܕܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܗܝ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܗܘܬ݀ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܝܠܢ ܠܕܝܠܗ . ܘܒܥܡܠܢ ܒܪܢܝܢ ܒܥܢܝܢܢ ܒܡܡܠܠܢ ܟܠ ܒܟܠ ܕܝܠܢ ܠܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܬܝܕܥ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܙܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܪܝܢ̈ 107 ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܡܠܘܐܐ ܕܗܪܓܐ ܪܘܚܢܝܐ ܟܠ ܕܢܩܪܝܢ ܗܕܡܘܗܝ̈ . ܘܛܦܝ ܣܝܢܢ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕ . ܗܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ 13 ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠ . ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܥܒܕܐ ܡܬܚܫܒܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܫܘܟܐ ܒܕܡܘܬ ܢܚܬܬ . ܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ ܬܕܢܚ ܠܢ ܚܠܦ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܬܢܗܪ ܒܟ ܝܫܘܥ ܢܘܗܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ 2 ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ