simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom . ܒܝܕܥܬܐ ܕܩܢܐ ܚܐܫ : ܘܡܬܡܟܟ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܘ ܀ ܒܥܝܪܐ ܟܠ ܝܘܡܬܢ̈ ܕܢܪܥܝܟ ܀ ܒܪܢܫܐ ܕܝܪܒ ܡܢ ܟܠ : ܗܘ ܐܫܬܦܠ ܛܒ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܠܚܐ ܥܝܕܐ ܢܗܐ ܠܢ . ‏ ‏ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܛܪܕܬ̥ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ : ܟܠ ܪܕܝܢܢ : ܘܝܡܐ ܓܕܫܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܀ ܢܫܦܪ ܠܗ ܠܡܕܒܪ
IsaacAnt:memHom ܕܦܠܝܓ ܀ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܕܠܐ ܡܬܢܟܪܐ : ܒܕܪܫܐ ܡܢ ܫܠܘܚܗ . ܟܠ : ܒܒܥܬܐ ܡܢ ܡܢ ܕܦܠܝܓ . ܝܚܝܕܝܐ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ : ܒܒܨܬܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܘ ܀ ܫܘܘܕܝܐ ܟܝܬ ܕܐܠܗܐ ܗܘ : ܡܩܘܐ ܘܦܪܥ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ . ܟܠ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܐܬ ܐܢܐ . ܠܐ ܬܬܠܐ ܒܣܒܪܐ ܠܡܪܟ : ܕܒܣܒܪܗ ܬܠܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܡܪ ܬܘܪܨܐ ܣܩܪܘܗܝ ܀ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܟܠ ܕܒܥܐ ܟܠ ܒܩܢܘܡܢ : ܘܚܣܕܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܢܕܚܠܢ . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܒܬܪ :
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܡܢ ܕܐܬܚܕܬ ܒܐܠܗܐ : ܡܣܟܢܘܬܐ ܗܝ ܫܘܒܗܪܗ . ܘܡܢ ܟܠ : ܡܕܡ ܥܡܗ ܠܐ ܩܢܐ . ܘܡܢ ܕܡܫܝܚܐ ܫܪܐ ܒܗ : ܠܗ ܗܘ ܩܢܐ ܛܒ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܡܠܟܘܬܐ : ܫܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܩܢܝܢܗ̇ ܀ ܘܟܠ ܕܐܫܪ ܟܠ ܫܘܠܡܗܝܢ ܀ ܘܟܠ ܕܟܣܐ ܒܗܝ ܡܠܟܘܬܐ : ܠܥܠܡ ܚܪܬܗ ܩܝܡܐ .
IsaacAnt:memHom . ܘܐܣܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܒܪܘܚܩܐ : ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܀ ܒܗ ܟܠ ܘܫܬܠ ܒܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܀ ܘܪܕܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܐܬܪܢ : ܗܢܐ ܣܡܐ ܡܐܣܐ
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܝܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܕܐܝܬ ܕܝܠܟ ܗܘ : ܘܠܘ ܒܥܒܕܟ ܚܠܦܬܟ ܀ ܟܠ ܥܝܢܝ̈ ܘܐܚܙܝܟ ܀ ܠܘ ܕܝܠܟ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ : ܐܠܐ ܠܟ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܬܗܪܝܢ̈ . ‏ ‏ܟܠܡܕܡ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ : ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠܡܕܡ ܀ ܟܠ ܒܓܘܗܘܢ ܪܦܬ ܐܢܬ ܀ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܐܫܐܠܘ ܠܟ : ܕܒܗܘܢ ܬܨܘܪ
IsaacAnt:memHom ܫܘܩܝܢ̈ : ܗܐ ܡܚܦܛܐ ܠܢ ܕܐܙܕܗܪܘ . ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܐܚܝ̈ : ܟܠ ܕܥܠ ܡܝܬܐ̈ ܒܟܠܝܘܡ : ܟܪܘܙܐ ܪܗܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܝܠܠܬܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܫܪܒܝܢ̈ . ܘܛܥܡ ܩܠܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܕܢܬܠ ܡܢܗܘܢ ܠܘܒܒܐ ܀ ܟܠ : ܕܬܪܘܚ ܢܦܫܐ ܕܐܠܝܨܐ ܀ ܐܦ ܡܠܦܢܐ ܡܛܝܪ ܗܘ : ܬܪܥܝܬܗ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܝܬ̥ . ‏ ‏ܡܢܘ ܠܡ ܒܨܟ ܒܪܢܫܐ : ܡܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܢܣܒܬ ܀ ܟܠ ܐܡܝܫܬܢܝ ܀ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܢܟ ܢܣܒܬ̥ : ܘܡܢ ܕܝܠܝ ܬܘܟܐ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܐܪ ܟܠܗ̇ ܕܟܡܝܪܐ : ܕܦܨܝܚ ܟܠܢܫ ܥܠ ܕܗܒܐ . ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܟܠ ܥܠ ܬܪܥܐ . ܥܪܦܠܐ̈ ܬܘܒ ܐܬܒܕܪ : ܕܟܐܢܘܬܐ ܪܕܝܦܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܕܡ : ܕܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܢܬܬܪܣܘܢ ܀ ‏ ‏ܬܗܐ ܡܐܟܘܠܬܢ ܒܐܣܟܡܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܢ ܦܓܪܐ : ܘܐܝܬ ܠܢ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ . ‏ ‏ܒܛܟܣܐ ܢܥܒܕ
IsaacAnt:memHom ܥܕܢܐ : ܕܪܬܚܐ ܚܡܬܢ ܡܬܒܥܝܐ ܀ ܒܚܨܪ ܟܒܕܐ ܨܪ ܟܒܕܢ : ܟܠ ܬܘܒ ܟܠܗ̇ ܟܒܕܐ : ܫܩܠ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܦܘܪܫܢܐ . ‏ ‏ܚܘܝ ܕܠܘ
IsaacAnt:memHom ܠܫܢܝܢ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡܟܘܢ : ܛܒ ܡܢ ܢܦܫܗ ܒܫܪܪܐ ܀ ܟܠ ܕܢܐܡܪ ܛܘܒܝܟܘܢ ܀ ܦܘܡܐ ܠܛܘܒܟܘܢ ܠܐ ܣܦܩ : ܕܟܣܐ ܗܘ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܥܪܩ ܗܘܐ ܡܢ ܗܪܘܕܣ . ܟܕ ܪܡܙܗ ܪܕܦ ܕܝܘܐ̈ : ܘܡܪܗܒ ܟܠ ܛܥܢܝܗܝ̈ : ܠܗܘ ܕܛܥܝܢ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܡܠܒܒ
IsaacAnt:memHom ܡܕܡ ܀ ܐܠܗܐ ܣܢܝܩ ܒܣܢܝܩܐ̈ : ܘܗܐ ܡܙܒܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ . ܙܒܢ ܟܠ ܒܬܛܠܝܠ ܥܦܪܐ . ܫܡܥ ܐܪܙܐ ܘܠܒܘܟ ܫܬܩܐ : ܩܢܝ ܒܠܐ ܡܕܡ
IsaacAnt:memHom ܡܐ ܕܩܢܐ : ܟܡܐ ܕܚܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ . ܘܡܐ ܕܛܦܐ ܥܝܢܗ ܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܬܚ ܬܪܥܘܗܝ̈ : ܘܢܒܘܙ ܡܢܗܘܢ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܀ ܥܬܝܪܐ