simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܝܕܥ ܕܐܝܬ ܐܘܠܨܢܐ : ܠܝܬܡܐ̈ ܡܠܒܫ ܡܢ ܚܕܪܗ ܀ ܘܟܠ ܕܐܪܓܫ ܟܠ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܓܗܢܐ : ܠܐ ܒܣܐ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܣܘܥܪܢܐ ܕܦܓܥ ܒܟ : ܝܠܦܝܗܝ ܡܢ ܚܐܪܘܬܟ ܀ ܐܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܟܠ ܗܘ ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܣܥܪܬ ܣܘܥܪܢܐ : ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ .
IsaacAnt:memHom ܓܒܐ ܕܩܪܐ ܠܟ : ܦܘܩ ܠܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܢܨܝܚܐ . ܐܢ ܩܪܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܟܠ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܬܠܝܛܐ ܐܢܬ ܕܐܓܘܢܐ : ܝܠܦ ܕܪܗ ܕܒܥܠܕܪܐ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܗܝ ܫܥܬܐ ܕܪܗܝܒܘܬܐ ܗܝ : ܘܠܝܬ ܕܡܫܟܚ ܡܙܕܕܩ ܒܗ̇ ܀ ܟܠ ܚܝܐ ܕܢܚܡ ܐܢܘܢ ܀ ܫܠܘ ܐܚܝ̈ ܡܢ ܕܠܡܚܛܐ : ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܕܐܢ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܘܠܝܬ ܕܚܐܪ ܒܟܢܬܗ . ( ܫܠܝܚܐ̈ ܢܒܝܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ : ܟܠ ܐܠܦܐ̈ ܘܪܒܘܬܐ̈ : ܘܠܝܬ ܕܢܨܪ ܘܡܡܠܠ ܀ ܢܦܠ ܫܠܝܐ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܐܝܟ ܠܗܓܐ ܀ ܘܫܠܡ ܠܗ ܡܟܝܠ ܕܝܢܐ : ܘܠܝܬ ܕܪܫܐ ܒܡܨܥܬܐ . ܟܠ : ܘܟܠܢܫ ܒܟܐ ܘܡܬܬܢܚ . ܙܝܥܐ ܫܡܝܐ ܒܗܘ ܥܕܢ : ܘܥܒܪ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܟܘܒܝܢ̈ ܀ ܐܘܫܛ ܐܝܕܟ ܘܣܒ ܘܪܕܐ : ܘܐܪܦܐ ܟܘܒܐ̈ ܒܥܩܪܐ . ‏ ܟܠ ( ܪܒܝ ܓܢܢܐ . ‏ ‏ܕܛܥܝܢ ܘܪܒܐ ܥܠ ܟܢܦܘܗܝ̈ : ܘܡܠܐ ܡܢ ܓܘ
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܐ ܐܪܥܐ ܣܒܪ ܠܗ : ܕܗܘܐ ܡܪܗ̇ ܘܠܥܠܡ . ܘܗܐ ܢܨܝܢ ܚܕ ܥܡ ܟܠ . ܘܐܣܒܪܘ ܕܠܝܬ ܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ : ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܝܢ : ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܘܒܬܐܓܘܪܬܐ ܀ ܐܪܥܐ ܦܪܥܐ ܠܐܟܪܐ : ܟܠ ܘܐܟܪܐ̈ : ܡܠܦܝܢ ܠܟ ܐܢ ܦܪܘܫܐ ܐܢܬ . ܕܠܘܩܕܡ ܡܪܦܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܙܪܝܥ ܒܗ̇ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܫܪ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܦܢܐ ܟܠ ܕܐܘܙܦܬܝܗܝ ܀ ܟܠ : ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܀ ܐܟܪܐ ܡܗܝܡܢ ܠܐܪܥܐ : ܕܡܦܢܝܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܙܦܬܝܗܝ ܀ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܪܥܐ ܛܠܡܬ : ܘܠܦܠܚܗ̇ ܟܠ : ܕܡܦܢܝܐ ܟܠ ܕܙܪܝܥ ܒܗ̇ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܫܪ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܦܢܐ
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܝܬ ܠܫܡܝܐ . ܐܘ ܢܚܘܬ ܪܘܡܐ ܨܐܕܝܟ : ܥܡ ܛܘܒܘܗܝ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܬܚܙܐ : ܘܠܦܪܕܝܣܐ ܒܝܬ ܟܘܒܐ̈ ܀ ܐܘ ܬܣܩ ܐܪܥܐ ܥܡܟ : ܥܡ
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܬܘܕܝ : ܘܡܗܝܡܢ ܥܠ ܟܠ ܕܐܡܠܟ ܀ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܩܕܡܘ ܟܠ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܪܗܒ : ܕܢܒܕܩ ܕܟܡܐ ܪܚܡܢ . ܫܪܝܪܘ
IsaacAnt:memHom ܕܐܡܠܟ ܀ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܩܕܡܘ ܐܟܪܙܘ : ܕܠܐ ܡܘܚܪ ܡܢ ܟܠ : ܕܢܒܕܩ ܕܟܡܐ ܪܚܡܢ . ܫܪܝܪܘ ܟܠ ܕܐܫܬܘܕܝ : ܘܡܗܝܡܢ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܗܘܐ ܠܗ : ܘܕܒܥܐ ܣܓܝ ܡܫܟܚ . ܦܬܝܚܘ ܬܪܥܗ ܕܚܢܢܐ : ܠܐܝܢܐ ܟܠ . ܠܒܘܟ ܓܘܣܐ ܒܫܡܐ ܪܒܐ : ܘܡܚܠܡ ܠܟ ܒܕܡܗ ܚܝܐ ܀ ܕܡܗܝܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܘܟ : ܫܘܩܪܐ ܦܓܥ ܒܝ ܡܢ ܟܠ ܫܘܩ . ܒܟܠ ܐܘܪܚܝܢ̈ ܪܕܐ ܢܟܠܐ : ܟܠ ‏ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܘܡܟܣܢܘܬܐ ܘܥܠ ܢܦܫܗ‏ ‏ܚܒܨܢܝ ܥܘܠܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܫܘܩ . ܒܟܠ ܐܘܪܚܝܢ̈ ܪܕܐ ܢܟܠܐ : ܒܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܐܚܝܕ ܪܘܫܥܐ ܀ ܟܠ ܘܥܠ ܢܦܫܗ‏ ‏ܚܒܨܢܝ ܥܘܠܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ : ܫܘܩܪܐ ܦܓܥ ܒܝ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܪܫ ܥܦܪܐ ܙܠܚܬ . ܪܘܚܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܦܩܬ : ܘܒܩܛܡܐ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܢܟܠܐ : ܒܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܐܚܝܕ ܪܘܫܥܐ ܀ ܥܠܥܠܗ ܕܙܐܦܐ ܩܛܪܬ : ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܐܬܦܫܛܬ . ܘܗܐ ܛܡܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܘܚܢܝܩܝܢ : ܒܨܦܬܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܠܟܠܢܫ ܛܡܪܬ ܀ ܒܥܪܘܪܐ ( ܥܠܥܠܐ ) ܐܪܥܐ ܣܠܩܬ : ܘܠܥܠ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܘܟ ܗܐ ܚܒܨ ܠܝ . ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܡܢ ܢܟܠܐ : ܕܠܟܠ ܕܐܦܢܐ ܦܓܥ ܒܝ ܟܠ : ܒܨܦܬܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܀ ܐܝܟܐ ܐܛܫܐ ܡܢ ܥܘܠܐ : ܕܡܢ