simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܢܟ ܢܣܒܬ̥ : ܘܡܢ ܕܝܠܝ ܬܘܟܐ ܗܘ ܟܠ ܕܩܢܝܬ̥ . ‏ ܟܠ ܠܟ . ‏ ‏ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢܐ ܦܪܥܬܟ : ܕܗܠܝܢ ܡܕܥܐ̈ ܐܡܝܫܬܢܝ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܝܬ̥ . ‏ ‏ܡܢܘ ܠܡ ܒܨܟ ܒܪܢܫܐ : ܡܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܢܣܒܬ ܀ ܟܠ ܐܡܝܫܬܢܝ ܀ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܢܟ ܢܣܒܬ̥ : ܘܡܢ ܕܝܠܝ ܬܘܟܐ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܪܫܐ ܕܩܐܡ ܐܦ ܗܘ : ܒܩܢܘܢܐ̈ ܕܢܦܫܗ ܡܕܒܪ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܐܠܦܐ ܟܠ ܒܐܦܐ̈ . ‏ ‏ܥܠ ܫܡܫܐ ܫܘܚܬܐ ܣܠܩܬ̥ : ܕܒܪܫܢܐ̈ ܪܡܘܬܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܚܘܣ ܥܠ ܥܡܟ : ܘܒܡܪܓܟ ܫܝܢܟ ܗܒܠܢ . ‏ ‏ܫܠܡ ܕܥܠ ( ܒܪܘܝܘܬܐ ܟܠ . ܥܘܠܐ ܠܐ ܡܩܝܡ ܟܐܢܘܬܐ : ܐܦܠܐ ܚܡܬܐ ܢܡܘܣܐ ܀ ܡܪܐ
IsaacAnt:memHom ܬܘܩܢܝܢ̈ : ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܙܡܝܢܝܗ̇̈ ܀ ܚܙܝܬ̥ ܥܘܡܪܗ̇ ܟܠ ܠܐܘܢܝܗ̇̈ : ܘܠܐܬܪܐ ܕܢܘܚܐ ܐܬܡܛܝܬ̥ . ܘܚܙܝܬ̥ ܠܗ̇
IsaacAnt:memHom ܐܝܟܐ ܕܬܬܚܫܒ : ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܕܕܡܐ ܠܦܓܪܢ ܠܐ ܟܠ . ܐܝܟ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܠܐ ܐܝܬ : ܐܠܐ ܐܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܚܫܝܢ̈ ܡܛܠܬܟ . ܐܢܬ ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܢܦܫܟ : ܕܗܐ ܛܠܡ ܐܢܬ ܟܠ ܡܢ ܒܨܐ ܐܢܬ ܠܗ : ܕܠܦܘܪܩܢܟ ܐܬܬܚܬܝ ܀ ܗܘ ܠܐ ܪܛܢ ܟܕ ܩܒܠ :
IsaacAnt:memHom ܦܘܡܝܢ̈ ܕܥܒܝܕܐ̈ . ‏ ‏ܘܫܬܩܐ ܒܠܚܘܕ ܚܫܚ ܠܗ̇ : ܕܬܬܝܩܪ ܟܠ : ܚܕܐ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܀ ܪܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ : ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܡܝܬ ܕܨܒܐ : ܘܚܝܐ ܬܘܒ ܐܝܟܢ ܕܒܥܐ . ‏ ‏ܫܠܝܛ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܟܠ ܠܩܒܪܐ ܥܠ ܗܘܐ : ܘܬܒܪ ܡܘܟܠܐ̈ ܕܐܒܕܢܐ ܀ ܫܠܝܛ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܟܘܪܗܢܘܗܝ̈ ܦܝܓ ܠܗ ܀ ܨܒܥܟ ܚܝܬܐ ܢܩܫܬ ܒܗ : ܩܠܐ ܚܝܐ ܟܠ ܥܘܕܪܢܐ̈ : ܕܠܥܠܡܐ ܡܪܥܐ ܐܣܝ . ‏ ‏ܘܒܚܠܝܘܬܐ ܕܩܝܢܬܗ̈ :
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܩܪܐ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܣܟܗ : ܕܢܐܬܐ ܘܢܒܣܡ ܒܚܠܘܠܗ ܀ ܙܩܝܦܟ ܟܠ ܪܕܦ ܡܢ ܬܐܒܝܠ ܀ ܙܩܝܦܟ ܡܐܢܐ ܕܡܠܠ ܒܗ : ܩܠܟ ܚܝܐ ܡܚܐ
IsaacAnt:memHom ܢܪܓܫ ܒܗ ܀ ܙܩܝܦܟ ܢܒܥܐ ܗܘ ܒܣܝܡܐ : ܕܡܪܕܐ ܡܝܐ̈ ܡܠܠܐ̈ . ‏ ܟܠ : ܒܟܣܝܘܬܐ ܘܒܓܠܝܘܬܐ . ‏ ‏ܕܗܘ ܝܗܒ ܪܓܘܫܘܬܐ : ܕܒܬܗܪܐ
IsaacAnt:memHom ܨܝܕ ܛܝܒܘܬܐ . ‏ ‏ܒܗ ܐܥܘܠ ܘܒܛܝܒܘܬܟ : ܥܠ ܛܝܒܘܬܟ ܐܘܕܐ ܟܠ : ܘܢܡܠܠ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܟ ܀ ܨܠܝܒܟ ܬܪܥܐ ܗܘ ܕܫܪܪܐ : ܕܡܥܠ
IsaacAnt:memHom ܀ ܟܕ ܐܬܦܪܣ ܣܛܢܐ : ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܢܥܒܕ . ‏ ‏ܗܘ ܕܒܥܘ ܟܠ ܕܒܪ ܐܢܫܐ . ‏ ‏ܚܠܦ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܕܐܠܗܐ ܕܒܗ ܚܪܪ
IsaacAnt:memHom : ܕܐܬܐ ܕܢܥܬܪ ܡܣܟܢܐ̈ . ܘܐܡܐ ܓܒܐ ܠܗ ܡܣܟܢܬܐ : ܗܝ ܟܠ ܗܘ ܕܫܪܪܐ : ܕܩܢܘܡܗ ܥܒܕ ܩܘܪܒܢܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܥܬܝܪ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܥܪܩ ܗܘܐ ܡܢ ܗܪܘܕܣ . ܟܕ ܪܡܙܗ ܪܕܦ ܕܝܘܐ̈ : ܘܡܪܗܒ ܟܠ ܛܥܢܝܗܝ̈ : ܠܗܘ ܕܛܥܝܢ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܡܠܒܒ
IsaacAnt:memHom : ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܢܘܕܐ ܠܗ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܥܠ ܗܝ ܕܝܬܒ : ܒܝܢܬ ܟܠ ܠܗ ܥܠ ܗܝ ܕܗܘܐ : ܬܚܝܬ ܫܘܥܒܕܐ ܕܐܒܗܐ̈ . ܕܠܚܕ ܐܒܐ ܫܥܒܕ
IsaacAnt:memHom ܒܚܢܢܗ . ܕܒܗ ܦܪܥܗ̇ ܠܗܝ ܡܟܘܠܬܐ : ܕܦܐܪܐ ܕܩܛܠ ܫܪܒܬܢ̈ ܀ ܟܠ : ܒܢܝܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܡܛܠ ܨܘܡܗ : ܠܡܬܪܣܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܒܕܡܘܬ̥ ܒܝܫܐ̈ ܐܬܢܓܕ . ܕܠܐܢܫܐ ܒܚܘܒܗ ܢܚܣܘܟ : ܡܢ ܟܠ ܠܒܥܠܕܪܢ : ܘܠܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܛܠ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܙܟܝ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܨܠܝܒܐ ܥܦܩ ܒܚܢܢܗ . ܘܐܝܟ ܒܝܫܐ ܒܙܚܘܗܝ ܒܝܫܐ̈ : ܕܠܢ ܟܠ ܢܚܣܘܟ : ܡܢ ܢܓܕܘܗܝ̈ ܕܒܥܠܕܪܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܡܙܟܐ