simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܟܠܗܝܢ : ܠܡܟܠܠ ܟܠ ܒܝܕܥܬܗ . ܕܪܕܢܝ
IsaacAnt:memHom ܠܩܕܝܫܐ ܕܒܗ ܩܕܝܫ ܟܠ . ‏ ‏ܕܦܪܚܬܐ
IsaacAnt:memHom ܕܙܩܝܦܐ ܣܒܠ ܡܛܠ ܟܠ ܀ ܓܕܠ ܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܘܩܪܒ ܠܗ ܠܡܩܕܫ ܟܠ : ܕܕܒܚ ܢܦܫܗ
IsaacAnt:memHom ܢܓܕ ܐܢܬ ܀ ܟܠ ܕܡܣܝܥ ܩܛܘܠܐ :
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܕܠܐ ܬܩܢܢ̈ ܟܠ ܨܢܥܬܐ̈ : ܩܕܡ
IsaacAnt:memHom ܀ ܒܗ̇ ܣܝܒܪܘ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ : ܛܝܓܢܐ̈
IsaacAnt:memHom ܚܡܣܢܘ ܒܗ̇ . ܟܠ ܡܘܬܝܢ̈ ܣܝܒܪ ܚܘܠܦܝܗ̇
IsaacAnt:memHom ܚܝܐ̈ ܀ ܐܬܛܠܡܬ̥ ܟܠ ܛܒܬܗ̇̈ : ܕܐܘܙܦܬܟ
IsaacAnt:memHom ܚܡܐ ܕܗܝ ܛܥܝܢܐ ܟܠ ܀ ܠܐ ܡܝܬܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܫܡܥ ܗܘܝܬ ܟܠ ܠܝܠܘܢ̈ : ܩܠ
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܕܒܩܠܗ ܢܒܣܡ ܟܠ ܐܢܫ : ܘܗܘ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܚܠܦ ܟܠ ܕܒܪܐ ܦܘܩܕܢܟ :
IsaacAnt:memHom ܐܢܐ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܕܒܪܐ ܠܟ ܀
IsaacAnt:memHom ܘܠܐ ܩܡܘ ܩܘܕܡܘܗܝ ܟܠ ܚܝܠܝܢ ܀ ܝܘܡܢܐ
IsaacAnt:memHom ܕܠܐ ܢܫܬܕܘܢ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ : ܘܠܐܒܐ
IsaacAnt:memHom : ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܟܠ ܚܝܝ̈ ܀ ܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܬܘܟܠܢܝ : ܐܫܬܥܐ ܟܠ ܬܕܡܪܬܟ̈ . ‏