simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܒܝܕܥܬܗ . ܕܪܕܢܝ ܩܠܐ ܕܦܪܚܬܐ : ܕܝܬܝܪ ܐܘܕܐ ܠܪܒܘܬܗ ܀ ܟܠ : ܕܠܐ ܬܡܪܕ ܡܢ ܡܪܘܬܗ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ : ܠܡܟܠܠ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܕܦܪܚܬܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ : ܡܝܒܒܐ ܗܘܬ ܠܙܩܝܦܘܬܗ ܀ ܝܬܝܪܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܀ ܝܬܝܪ ܚܒܨܬ̥ ܕܐܩܕܫ : ܠܩܕܝܫܐ ܕܒܗ ܩܕܝܫ
IsaacAnt:memHom ܀ ܓܕܠ ܐܝܟ ܚܘܡܪܐ̈ ܩܝܢܬܐ̈ : ܒܒܪܘܠܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ . ܘܩܪܒ ܟܠ ܕܟܝܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܩܪܒ ܠܗ ܠܡܪܝܐ ܬܓܐ : ܕܙܩܝܦܐ ܣܒܠ ܡܛܠ
IsaacAnt:memHom : ܕܕܒܚ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܦܝܢ̈ ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪܐ : ܙܩܬܢ ܙܘܥܐ ܟܠ ܬܓܐ ܕܩܘܠܣܐ̈ : ܒܛܒܥܐ̈ ܦܐܝܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܩܪܒ ܠܗ ܠܡܩܕܫ
IsaacAnt:memHom ܕܡܣܝܥ ܩܛܘܠܐ : ܥܡܗ ܝܪܬ ܬܫܢܝܩܐ . ‏ ‏ܘܗܘ ܕܡܟܣܐ ܓܝܪܐ : ܟܠ ܒܡܢܬܗ . ‏ ‏ܘܐܢ ܨܒܝܢܗ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܨܝܕ ܬܫܢܝܩܗ ܢܓܕ ܐܢܬ ܀
IsaacAnt:memHom ܨܢܥܬܐ̈ : ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܀ ܠܐ ܬܛܥܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܟܠ ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܨܝܕ ܐܠܗܐ : ܒܨܢܥܬܐ̈ ܐܝܟ ܣܛܢܐ . ‏ ‏ܕܠܐ ܬܩܢܢ̈
IsaacAnt:memHom ܐܘܠܨܢܝܢ̈ : ܛܝܓܢܐ̈ ܣܪܩܐ̈ ܘܦܘܣܩܐ̈ . ‏ ‏ܘܥܛܪ ܘܣܠܩ ܡܢ ܟܠ ܗܦܟܘ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܕܒܚܘ ܘܣܓܕܘ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܀ ܒܗ̇ ܣܝܒܪܘ
IsaacAnt:memHom ܡܘܬܝܢ̈ ܣܝܒܪ ܚܘܠܦܝܗ̇ : ܘܟܠ ܬܟܬܘܫܝܢ̈ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܀ ܟܠ ܀ ܒܟܠ ܐܓܘܢܝܢ̈ ܐܣܓܕܘ ܒܗ̇ : ܘܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܚܡܣܢܘ ܒܗ̇ .
IsaacAnt:memHom ܛܒܬܗ̇̈ : ܕܐܘܙܦܬܟ ܟܕ ܠܐ ܫܩܠܬ̥ . ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܛܒܥܬܟ : ܟܠ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܟܕ ܐܢܬ ܐܘܦܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܀ ܐܬܛܠܡܬ̥
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܡܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܗܝ : ܘܗܝ ܗܝ ܚܝܐ̈ ܕܟܠ ܕܒܪܐ . ܦܓܪܐ ܟܠ ܕܒܟܠܕܘܟ ܗܝ . ܠܐ ܕܡܟܐ ܕܠܐ ܝܩܝܪܐ : ܠܐ ܚܡܐ ܕܗܝ ܛܥܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܠܝܠܘܢ̈ : ܩܠ ܩܝܬܪܐ̈ ܘܗܕܪܘܠܐ̈ . ‏ ‏ ܘܨܦܘܢܘܬܐ̈ ܟܠ ‏ܒܝܪܚ ܟܢܘܢ ܕܫܩܝܠܐ : ܒܙܡܪܐ ܫܢܬ ܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܀ ܫܡܥ ܗܘܝܬ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܘܗܘ ܠܗ ܢܦܪܓܐ ܒܙܡܪܗ ܀ ܒܘܩܠܐ̈ ܡܢ ܦܘܡܝܗܘܢ̈ : ܘܥܡ ܟܠ ܘܝܠܦܘ : ܩܝܢܬܐ̈ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡܝܢ̈ . ‏ ‏ܕܒܩܠܗ ܢܒܣܡ
IsaacAnt:memHom ܕܒܪܐ ܦܘܩܕܢܟ : ܒܝ ܥܒܕ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܬܪܡܪܡ ܀ ܡܐ ܪܘܪܒܝܢ ܟܠ ܀ ܒܝ ܕܥܒܕܬܢܝ ܐܫܬܒܚ : ܕܟܢܪܟ ܐܢܐ ܡܠܠܐ . ‏ ‏ܚܠܦ
IsaacAnt:memHom ܕܒܪܐ ܠܟ ܀ ܛܒ ܥܡܝܩܐ ܡܚܫܒܬܟ : ܫܪܝܬ̥ ܕܐܡܘܫܟ ܘܒܥܘܡܩܐ ܟܠ ܕܝܕܥ ܐܢܘܢ . ‏ ‏ܕܝܕܥܬ̥ ܕܪܒ ܗܘ ܬܘܩܢܟ : ܪܒ ܐܢܐ ܗܘ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܚܝܠܝܢ ܀ ܝܘܡܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ : ܡܙܝܚܝܢ ܟܘܪܣܝܗ ܟܠ ܕܓܢܒܪܐ̈ . ܥܠ ܗܓܡܗ ܡܫܝܚܐ ܘܫܕܝܗܝ : ܘܠܐ ܩܡܘ ܩܘܕܡܘܗܝ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܘܠܐܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܢܛܥܘܢ ܀ ܠܘܬ ܚܕ ܐܒܐ ܬܪܘܨ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܠܒܢܝܟܝ̈ : ܠܐ ܬܚܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܟܡܐܢܝܟܝ̈ . ܕܠܐ ܢܫܬܕܘܢ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܚܝܝ̈ ܀ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ : ܒܥܘܠܐ̈ ܠܡܢ ܛܐܢ ܐܢܬ . ‏ ‏ܕܠܡܐ ܟܠ ܒܕܟܝܘܬܐ . ‏ ‏ܗܘܝܬ ܠܡܚܘܬܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ : ܟܠܗ ܝܘܡܐ
IsaacAnt:memHom ܬܕܡܪܬܟ̈ . ‏ ‏ܒܥܝܪܐ ܫܠܝܬܐ ܗܘܝܬ ܥܡܟ : ܠܐܬܘܢܐ ܢܓܕܬܢܝ ܟܠ ܩܛܝܪܟ ܕܒܪܢܝ ܕܐܪܛܢ ܀ ܛܐܒ ܠܝ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܬܘܟܠܢܝ : ܐܫܬܥܐ