simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ . ܡܢܘ ܠܐܝ ܒܡܠܦܢܘܬܗ : ܘܠܐ ܠܐܝ ܥܠܡܐ ܒܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܀ ܟܠ ܕܫܢܐ ܡܘܫܛ ܠܟܝ ܀ ܡܢܘ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܪܚܝܡܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܐܝܟܐ ܕܬܪܡܐ ܪܓܠܟ : ܥܘܠܐ ܠܬܡܢ ܩܕܡ ܠܟ . ܠܥܒܪܝܗ̇̈ ܟܠ ܘܢܦܝܚܐ . ܡܢܬ ܪܫܐ ܐܢ ܬܨܪܐ : ܝܥܢܘܬܐ ܫܪܝܐ ܒܓܘܗ̇ ܀
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܐܪ ܟܠܗ̇ ܕܟܡܝܪܐ : ܕܦܨܝܚ ܟܠܢܫ ܥܠ ܕܗܒܐ . ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܟܠ ܥܠ ܬܪܥܐ . ܥܪܦܠܐ̈ ܬܘܒ ܐܬܒܕܪ : ܕܟܐܢܘܬܐ ܪܕܝܦܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܬܓܡܝܢ̈ : ܐܬܦܪܩܬ̥ ܡܢ ܗܘ ܕܥܨܢܝ . ܘܡܛܝܒ ܐܢܐ ܕܐܬܟܢܐ : ܟܠ ܘܐܩܝܡܝܢܝ : ܕܥܡ ܐܢܫܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܕܪܘܫ ܀ ‏ ‏ܕܐܚܨܦ ܘܐܪܫܐ
IsaacAnt:memHom ܓܒܝܢ̈ ܓܝܣܐ̈ . ‏ ‏ܒܫܡ ܟܐܢܐ̈ ܥܠܘ ܙܠܝܠܐ̈ : ܘܒܠܒܠܘ ܟܠ ܩܘܠܣܐ ܗܘ : ܚܘܠܨܐ ܕܟܠ ܫܘܬܦܘ ܀ ܩܡ ܠܗ ܒܩܢܛܐ ܙܘܘܓܐ : ܕܡܢ
IsaacAnt:memHom ܦܚܝܢ̈ : ܗܐ ܛܡܝܪܝܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ‏ ‏ܘܣܓܝܘ ܕܐܒܐ̈ ܟܠ ܒܝܫܐ ܨܕ ܐܢܝܢ : ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܠܒܫ ܠܣܪܝܚܐ̈ ܀ ܒܟܠ ܫܘܡܗܝܢ̈
IsaacAnt:memHom ܩܘܡܢ̈ : ܘܝܘܠܦܢܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܀ ‏ ‏ ܠܒܟܬܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܡܢ ܟܠ ܕܠܓܘ ܦܠܛ ܡܢܗ̇ : ܘܠܐ ܕܠܒܪ ܡܡܕ ܡܢܗ̇ . ‏ ܪܚܡ‏ ܢܝܪܗ̇ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܡܘܫܚܢ̈ ܀ ‏ ‏ ܠܒܟܬܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܡܢ ܪܝܫܗ̇ : ܘܠܐ ܩܛܥܐ ܡܢ ܟܠ ܡܡܕ ܡܢܗ̇ . ‏ ܪܚܡ‏ ܢܝܪܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܩܘܡܢ̈ : ܘܝܘܠܦܢܗ̇ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܕܦܓܥ ܒܗ̇ ܀ ܗܘ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܘܩܡܬ : ܘܒܥܘܡܩܐ ܪܒܐ ܫܕܬܗ . ܟܠ : ܘܕܫܬ ܥܒܪܬ ܦܘܩܕܢܐ . ܗܘ ܐܠܦܗ̇ ܪܓܬ ܥܝܢܐ̈ : ܘܗܐ ܪܓܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܬܐ ܐܢܬ ܨܐܕܝ ܘܥܒܕܝܟ̈ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ( ܕܩܒܪܐ ܀ ܘܗܘ ܡܘܬܐ ܕܐܬܐ ܒܬܪܝ : ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪ ܠܝ . ܫܒܘܩ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ : ܠܓܢܣܗ ܗܦܟ ܟܠܡܕܡ ܀ ܒܪܝܟ ܕܡܢܚܡ ܠܗ ܠܐܕܡ : ܟܠ ܥܒܝܕܢ̈ ܙܒܠܐ ܘܐܘܟܠܐ : ܘܣܝܢܐ ܒܫܘܩܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܦܠܝܓ ܀ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܕܠܐ ܡܬܢܟܪܐ : ܒܕܪܫܐ ܡܢ ܫܠܘܚܗ . ܟܠ : ܒܒܥܬܐ ܡܢ ܡܢ ܕܦܠܝܓ . ܝܚܝܕܝܐ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ : ܒܒܨܬܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܐܘܠܨܢܐ ܕܦܓܥ ܒܟ : ܕܪܓܐ ܠܪܘܡܐ ܬܩܢ ܠܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܬܟܒܘܟ ܟܠ ܡܦܪܓ ܫܘܦܪܟ . ܐܒܝܠܘܬܐ ܕܡܟܟܬܟ : ܩܕܡ ܒܝܡܐ ܡܪܝܡܐ ܪܫܟ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ‏ ‏ܩܝܡܐ ܒܓܘܗ̇ ܫܠܝܘܬܐ : ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܒܡܨܥܬܗ̇ . ܟܠ ܘܟܠ ܡܢ ܕܘܐܙܠ ܒܗ̇ ܕܪܟ . ܢܗܪܐ ܕܡܘܬܐ ܥܒܪ ܒܗ̇ : ܘܒܗܘ ܥܡܕ
IsaacAnt:memHom ܓܒܝܢ̈ . ܬܢܚܬܐ̈ ܘܕܡܥܐ̈ ܡܠܝܐ : ܠܦܪܘܫܐ ܥܕ ܥܒܪ ܠܗ̇ ܀ ܟܠ ܘܦܪܝܥܘܬܐ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܀ ܫܬܝܠܐ ܘܡܠܝܐ ܥܩܬܐ̈ : ܘܒܝܫܬܐ̈ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܐܝܢܐ ܕܝܕܥܗ̇ ܘܐܚܕܗ̇ : ܐܝܟ ܗܕܝܘܛܐ ܡܢܝܢ ܠܗ ܀ ܬܘܬܪܐ ܟܠ ܀ ܡܐ ܕܚܙܘ ܠܐܝܢܐ ܕܠܒܟܗ̇ : ܦܬܚܘ ܦܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܡܘܝܩܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܪܟܢ ܨܘܪܗ ܘܦܠܚ : ܒܗܝ ܐܘܪܚܐ ܚܫܒܘܗܝ ܡܝܬܐ ܀ ܐܝܟ ܟܘܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܫܟܚ ܠܐܠܗܐ : ܐܝܟ ܠܐܒܝܕܐ ܡܢܝܢ ܠܗ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܡܠܟܘܬܐ : ܫܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܩܢܝܢܗ̇ ܀ ܘܟܠ ܕܐܫܪ ܟܠ ܫܘܠܡܗܝܢ ܀ ܘܟܠ ܕܟܣܐ ܒܗܝ ܡܠܟܘܬܐ : ܠܥܠܡ ܚܪܬܗ ܩܝܡܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܠܥܣ ܠܚܡܗ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܟܠ ܀ ܘܐܝܢܐ ܕܫܡܥ ܠܟܬܒܐ̈ : ܫܝܛܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܢܣܝܘܢܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܓܗܢܐ : ܠܐ ܒܣܐ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ . ܟܠ ܕܝܕܥ ܕܐܝܬ ܟܠ . ܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܠܥܣ ܠܚܡܗ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀