simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܢܗܝܪܝܢ̈ ܒܬܨܒܝܬܐ ܕܐܣܟܝܡܝܗܘܢ̈ X 9ܢܫܕܪܘܢ ܕܫܢܐ̈ ܟܠ ⁷ XX ܟܕ ܣ̇ܓܕ ܒܐܬܪܗ ܪܡܐ ܠܒܪܐ ¹⁸ܕܨܒܐ ܘܐܬܬܚܬܝ ܝܘܡܢܐ
Eph:memHom 1X1ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܗܘ ܪܥܝܢܗ ܒܗ ܡܣܬܝܟܝܢ ܟܠ ܣܟܝܢ̈ ܐܡܐ ܟܠ ܟܠ ܪܥܝܢܟ ܗܘ ܡܟܣ ܠܟ ܐܫܛܪܟ ܨܝܕ ܕܝ̇ܢܟ ܥܘܗܕܢܗ ܗܘ ܕܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܕܐܬ̣ܐ ܗܘܐ X 50ܕܚܕ ܥܪܒܐ ܕܛܥ̣ܐ ܢܫܟܚ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܟܠ ܡܫܡܫܢܝܗ̇̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܠܒܥܝܪܐ ܗܘ̣ܘ ܫܡܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:memHom ܕܚܛܝܐ ܗܘܐ ܐܦ ⁴ܡܟܬܡܐ ܘܗܐ ܝܘܡܢ ܥܒܝܕ ⁵ܬܝܒܐ XX 5ܚܘܪ ܟܠ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ̇ 5X8ܚܘܪ ³ܒܗ ܒܗܢܐ ܬܝ̇ܒܐ ܟܐܢܘܬܐ ܕܚܝܠܬ ܥܠ
Eph:memHom ܐܢܫ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ X81ܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟܐ ܘܡܢ ܨܠܠܬܐ ܟܠ ܪܕܝܐ ܘܥܪܩܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܢܗܝܪܐ ܕܐܠܘ ܒܢܘܗܪܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ
Eph:memHom ܥܡܡܝܢ̈ ܘܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ XX ܘܥܒܕܝܢ ܬܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܘܙܠܚܝܢ ܟܠ ܕܐܪܥܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ܐܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܡܬܛܝܒܝܢ ܘܐܬܝܢ ܐܟܚܕܐ
Eph:memHom ܟܝܠܝܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܟܠ ܟܝܠܝܢ̈ ܐܝܬ ܨܝܕ ¹ܥܘܠܐ XXX ܠܐ ܟܠ ܗܘ ܕܝ̣ܢܗ ܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܕܢܟܝܠܘܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܟܝܠ ܐܝܬ
Eph:memHom ܗܕܡܘܗܝ̈ ܫܡܛܢܢ ܣܝܦܐ ܕܚܣܡܐ ܠܡܢܟܣܘ ܠܗܕܡܝܢ̈ 5ܢܚܬ ܟܠ ܢܦܠ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚ X ܘܚܠܦ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܗܒ ܠܢ ܕܢܚܒܒ
Eph:memHom ܟܡܐ ܕܬܫܟܚ ܒܪܥܝܢܟ ܕܢܗܝܪܝܢ ܪܬܡܝ̈ ܙܘܥܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܪܥܝܢܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܡܫܬܪܪ ܬܘܟܠܢ ܡܪܝܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ XXX
Eph:memHom ܟܪܟܐ ܕܚܙܝܗܝ ܐܘܦܝ ܕܠܡܐ ܥܐܠ ܗ̇ܦܟ ܠܗ 1565ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܟܠ ܥܙܝܙܐ³ 1561ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܪܥܘܗܝ ܡܢ ܕܚܠܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ
Eph:memHom ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ ܘܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܟܠ X45ܡܛܢܦܬܐ ܗܝ ¹⁷ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ̇ ¹⁸ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ
Eph:memHom ܡܘܡܝܢ̈ ܕܢܫܘܪ ܢܥܒܪ ܒܘܙܚܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܨܝܕ ܥܒܘܕܐ ܟܠ ܠܐ ܐܪܓܫ ܡ̇ܐܥܠ 1017ܕܐܝܟ ܡܦܨܚ ܠܗ ܚܘܒܐܝܬ ܡܓ̇ܚܟ ܠܗ ܥܠ
Eph:memHom ܐܢܫ ܡܢ ܢܦܫܗ XXX ܕܕܡ ܐܝܩܪܗ ܢܬܒܨܪ ܘܩܢܝܛ ¹0ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܥܘܠܐ̈ ⁸ܘܠܝܬ ܕܡܦܨܐ ܠܐܠܝܨܐ̈ ܡܢ ܫܩܪܐ̈ ܘܥܢܬܐ̈ X ܕܕܚܠ
Eph:memHom ܕܚ̇ܙܐ ܢܟܝܢ ܡܪܥܝܬܗ 1X5ܠܚܝܡܢ ܠܢ ܐܦ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܒܪܘܝܐ ܟܠ ܢܩܝܐ ܒܓܙܪܐ ܠܐ ܬܗܝܢ ܒܗ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܟܡܐ ܢܣܝܒܪ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:memHom ܕܚܫ ܘܐܬܐܒܠ ܗܪܟܐ ܥܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ XX ܚܫܐ ܠܘܬܗ ܟܠ XX ܘܟܠܡܢ ܕܐܬܬܥܝܩ ܒܗܢ ܥܠܡܐ ¹²ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܗ̇ܝ ܥܩܬܐ
Eph:memHom 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܚܫܘ ܩܠܝܠ ܘܩܢܘ ܣܓܝ ܘܝܗܒ ܟܠ ܡܕܫ ܡܢܗ ܥ̇ܢܐ ܟܠ ܩ̇ܪܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܚܐܢ ܟܠ ܘܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ
Eph:memHom ܥܒܕܗ̇ ܠܟ ܠܬܪܥܝܬܟ ܠܘܚܐ ܕܥܠܝܟ XXX ܗ̣ܝ ܬܪܥܝܬܟ ܠܘܚܟ ܟܠ ܠܘܩܒܠ ܠܘܚܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܒܪܟ ܣܦܪܐ ܢܐܠܦ ܒܗ̇ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܦ
Eph:memHom ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܒܦܓܪ ܗܠܝܢ ܟܠ ⁴ܗܘܘ ܒܦܓܪ ܠܫܡܝܐ⁵ ܕܒܗܘܢ ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ
Eph:memHom ܐܘܠܨ ܢ ܕܥܐܙ⁸ܥܠܘܗܝ ܠܡܘܬܐܪܚܘܡܗܩ̇ܪܐ ܒܗ XXX ܕܒܐܝܕܐ ܟܠ ܚܝܠܐ XX 1ܡܐ ܕܣܝܡ ܢܝܫܐ ܠܪܥܝܢܐ ⁵ܫܘܢܝ ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܥܠܢ̈
Eph:memHom ܡܪܗܛܝ̈ ܥܢܐ ܣܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܫܡܥܘܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܒ̣ܗ ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ 41ܘܩܪܝܬܗ ܢܒܪܟ ܩܢܝܢܝ̈ ܘܢܒܪܟ