simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܦܘܪܣܝܢ̈ ܗܐ ܡܬܝ̇ܠܦܝܢ ܕܢܫܟܚ ܦܘܪܣܐ ܠܢܝ̇ܚܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܟܠ ¹¹ 509ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܕܘܢ ܟܐܢܐܝܬ ܐܠܐ ܕܢܒܘܙ ܝܥ̇ܢܐܝܬ
Eph:memHom ܚܘܒܝܢ̈ ¹² ܥܘ̣ܠܐ̈ ܠܝܪܚܐ̈ ܡܬܝܠܕܝܢ ܥܘܠܐ ܕܝܢ ܒܟܠܥܕܢ ܟܠ ܘܛܠܝܬܐ¹¹̈ X01ܣܒܬܐ̈ ܒܛXܝ ܡܢ ܝܠܕܐ ܘܒ̣ܛܢ ܘܝܠܕܝ̈
Eph:memHom ܢܩܒܐ⁴ 6X1ܒܨܘܡܐ ܬܘܒ ܛܒ ܡܢ ܒܣܡܐ ܫܦܪܬ ܠܗ ܒܟܢܝܟܘܬܗ̇⁵ ܟܠ ܘܓܒܪܝܗܝܢ̈ ³ ܨܠܘܬܐ ܗܘܐܪܚܡܬܗ̇ ܠܣܬܝܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܢ
Eph:memHom ܪܚܡܢ̈ X 65ܒܗ̇ ܐܝܠܦܘ ܕܐܝܟܢ ܘܟܡܐ ܗܘܘ ܪܚܡܝܢ̈ ܟܠ ܒܘܝܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܪܚܡܬ ܥܠܝܐ ܕܠܗ̇ ܐܘܪܒܘ ܡܢ
Eph:memHom ܡܘܡܝܢ̈ ܗܐ ܩ̣ܨܡܐ ܥܠ ܪܥܝܢܗ̇ ܘܣܘܚܝܐ̈ ܥܠ ܗܕܡܝܗ̇̈ XXX ܟܠ ܗܐ ܛܦܝܠܐ ܒܗ̇ ܛܡܐܘܬܐ XXX ܗܐ ܛܥܝܢܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܢ ܛܥܝܐ̈
Eph:memHom ܓܒܝܢ̈ X81ܕܐܬܥ̇ܠܝܘ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ¹ܕܘܕ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܩܘܫܬܐ ܟܠ ܒܟܠܗ̇ ܩܛܪܐ ܘܩܡܝܥܐ̈ ܒܝܫܐ ܚ̇ܒܠ ܬܩܢܬܐ̈ ܣ̣ܪܚ ܐܢܝܢ ܡܢ
Eph:memHom ܝܘܩܪܝܢ̈ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܪܘܡܐ ܢܬܬܚܬܐ XXX ܗܐ ²ܡ̇ܣܓܐ ܠܗ ܟܠ ܚ̣ܙܐ ܒܝܫܐ ܕܒܟܠ ܕܪܓܝܢ̈ ܦܓܪܐ ܣ̇ܠܩ ܠܫܡܝܐ ܗܐ ²ܬ̇ܠܐ ܒܗ
Eph:memHom ܐܢܫ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ ܠܐ ܙܪܝܥܝܢ ܒܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܡܢܢ ܒܬܪܗ ܪܗ̇ܛ ܪܥܝܢܢ X61ܩܘܫܬܐ ܕܗ̣ܘ ܪܗ̇ܛ ܨܝܕܝܢ
Eph:memHom ¹⁴ܟܘܐܪܗ ܕܐܝܢܐ ܦܟܪܐ ܙܟܐ ܠܗ ܗܐ ܟܝܬ ܓ̇ܚܟ ܚܠܫܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܟܠ ܓܝܪ ¹³ܕܐܣܝܪ ܘܡܫ̇ܦܠ ܐܝܟ ܕܒܓܪܓܐ ܕܓܘܓܝ XXXX ܪܒ ܗܘ ܡܢ
Eph:memHom ܐܢܫ XX 11ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܢܝܪܗ ܣܐ̇ܡ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܦ̇ܠܓ ܟܠ ܡܕܡ ܐܣ̣ܪܢ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܗܕܐ ²ܒ̇ܥܐ ܕܒܢܝܪܗ ܢܦܠܘܚ
Eph:memHom ܐܢܫ ܦ̇ܠܓ ܓܝܪ ܘܬܩܠ ܛܥܢܐ̈ ܘܡܫܚ ܛ̇ܟܣ ܐܘܘܢܐ̈ 1XX1ܕܟܠ ܟܠ ܢܦܠܘܚ ܟܠ ܐܢܫ XX 11ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܢܝܪܗ ܣܐ̇ܡ ܥܠ
Eph:memHom ܨܒܬܝܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܕܢܚ̇ܘܐ ܐܢܘܢ ¹³ܕܐܝܟܢܐ 1169ܕܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈
Eph:memHom ܥܘܬܪܝܢ̈ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܟܠ ¹³ܕܐܝܟܢܐ 1169ܕܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܥܡ
Eph:memHom ܢܨܚܢܝܢ̈ ܘܫ̣ܪܥ ܩܠܝܠ ܠܫܢܗ XXX 1ܠܐ ܐܟܝܬܗ ܦܐܩܘܬܗ ܐܝܟ ܟܠ ܡ̇ܗܡܐ ܡܢ ܡܘܝܩܐ ܕܒܗ ܗܘ ܓܪܝܢ ܣܟܠܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ¹ܡܘܫܐ
Eph:memHom ܡܠܐ ܒܛܠܐ ܝ̇ܗܒ ܗܘ ⁸ܐܢܫ ܦܬܓܡܐ 1X81ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܐܚ̇ܕ ܟܠ ܕܫܘܗܝ XXX 1ܒܗܢܐ ܕܝܢܐ ܩܪܝܒܐ ܬܬܝܩܪ ܠܢ ⁷ܡܠܬ ܡܪܢ ܕܥܠ
Eph:memHom XX 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ ܘܢܫܩܗ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ ܠܡܐܚܐ ܟܠ ܐܢ ܟܠ ܨܝܕ ܬܡܝܡܐ̈ ܢܦܝܣܟ ܬܘܒ ܚܘܝܐ ܕܚ̇ܠܝ ܠܫܢܗ ܨܝܕ ܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܐܢ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ ܢܟܠ ܗܘܐ ܟܡܐ ܠܟ ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ XX 14ܢܦܝܣܟ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܟܠ XX 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ ܘܢܫܩܗ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ ܠܡܐܚܐ
Eph:memHom ܢܟܠ ܗܘܐ ܟܡܐ ܠܟ ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ XX 14ܢܦܝܣܟ ܬܘܒ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܟܠ 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ ܘܢܫܩܗ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ ܠܡܐܚܐ ܟܠ ܐܢ ܠܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܒܐܣܟܝܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̇ܥܠ ⁴ܠܗ ܕܢܒ̇ܙܚ ܟܕ ܠܐ ܐܪܓܫ ܡ̇ܐܥܠ ܟܠ ³ܠܗ ܠܫܢܐ X 161ܕܢܒܙܚ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܝܕܘܥܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܡܘܡܝܢ̈ ܕܢܫܘܪ ܢܥܒܪ ܒܘܙܚܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܨܝܕ ܥܒܘܕܐ ܟܠ ܠܐ ܐܪܓܫ ܡ̇ܐܥܠ 1017ܕܐܝܟ ܡܦܨܚ ܠܗ ܚܘܒܐܝܬ ܡܓ̇ܚܟ ܠܗ ܥܠ