simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܝܘܠܦܢܐ¹⁸ܐܚܪܢܐ̈̈ ¹⁹ܕܕܚܠܬܐ̈ X0ܕܠܐ ܫܦܝܪܢ̈ ¹ X ܟܠ ¹⁵ܘܦܛܠܝܢܘ ¹⁶ܫܒܬܝܐ̈ ܘܒܪܒܘܪܝܢܐ¹̈⁷ ܥܡ
Eph:memHom ܕܟܬܝܒ ܘܢܬܡܠܐ ܟܠ ¹ܕܐܡܝܪ ܫܡܝܐ ܓܝܪ ܘܐܪܥܐ ܥܒܪܝܢ̈ ܟܠ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܢX XX5ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܗܘܐ
Eph:memHom ¹ܕܐܡܝܪ ܫܡܝܐ ܓܝܪ ܘܐܪܥܐ ܥܒܪܝܢ̈ ܘܝܘܕ ܐܬܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ ܟܠ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܢX XX5ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܘܢܬܡܠܐ