simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܟܝܠܝܢ̈ ܡܟܐ̈ ܘܪܡܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܕܠܟܠܢܫ ܐܟܡܐ ܕܐܘܙܦ ܟܠ ܟܢܫܐ ܬܒܥܬܗ̇̈ ܠܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܦܘܪܥܢܐ XX ܒܗ ܗܘ ܡ̇ܦܩܐ
Eph:memHom ܒܪܝܢ̈ XX 4ܘܐܬܐ ܕܢܒܥܐ ܢܦܫܬܢ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܦܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܟܠ ܚܒܝܒܢ ܠܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܬܐ̈ ܘܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܩ ܒܪܘܝܐ
Eph:memHom ¹⁴ܟܘܐܪܗ ܕܐܝܢܐ ܦܟܪܐ ܙܟܐ ܠܗ ܗܐ ܟܝܬ ܓ̇ܚܟ ܚܠܫܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܟܠ ܓܝܪ ¹³ܕܐܣܝܪ ܘܡܫ̇ܦܠ ܐܝܟ ܕܒܓܪܓܐ ܕܓܘܓܝ XXXX ܪܒ ܗܘ ܡܢ
Eph:memHom ܕܘܟܐ ܗܐ ܥ̇ܛܪ⁸ XXX ܬܢܢܐ ܢ̇ܟܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܥܘܠܐ ¹ܥ̇ܘܪ ܟܠ ܐܝܟ ܒܕܡܐ ܡܐ ¹ܕܣܒ̣ܥܘ ܟܢ ܗܘ ܟܦܢܝܢ ܥܘܠܐ ܥܒܪܗ ܠܬܢܢܐ ܡܢ
Eph:memHom ܡܐ ܕܙܒ̇ܢ ܡܣܟܢܐ ܥܠ ܣܦܣܪܐ ܡܬܝ̇ܒܠ ܡܢ ܙܒܘܢܐXܕܚܛܝܬܐ̈ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܡܢܗ ܕܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܗܐ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܣܦܣܪܐ̈ XXX
Eph:memHom ܢܡܘܣܝܢ̈ ܕܐܝܟܢ ܬܥܒܕ ܠܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܝܢ ܐܝܟܢ ܢܥܒܕ ܠܟ ܟܠ ܠܘܚܐ ܕܥܠܝܟ XXX ܗ̣ܝ ܬܪܥܝܬܟ ܠܘܚܟ ܗܝ ܒܗ̇ ܟܬܝܒܝܢ
Eph:memHom ܐܘܨܪܝܢ̈ ܘܓܙܝܢ̈ ܡܬܬܪܣܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܛܝܒܘܬ ܕܙܝܢܐ ܟܠ ܘܡܢ ܟܠ ܟܪܡܝܢ̈ ܘܚܩܠܢ̈ ܡܣܬܝܒܕ̇ ܐܝܟ ܕܐ XXܐܢܬܘܢ ܡܢ
Eph:memHom ܟܝܠܝܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܟܠ ܟܝܠܝܢ̈ ܐܝܬ ܨܝܕ ¹ܥܘܠܐ XXX ܠܐ ܟܠ ܗܘ ܕܝ̣ܢܗ ܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܕܢܟܝܠܘܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܟܝܠ ܐܝܬ
Eph:memHom ܨܘܠܦܬܐ̈ ܕܢܫܕܐ ܒܟ ܒܝܫܐ ܐܢܐ ܡܐܣܐ ܐܢܐ ܟܠ ܡܚܘܬܐ̈ ܟܠ ܒܐܚܪܝܐ̈ ܐܢܗܘ ܕܬܐܬܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܩܒܠ ܐܢܐ XXX
Eph:memHom ܝܘܡ ܒܚܛܝܬܐ ܘܡܬܟܫܪ ܒܣܪܝܩܘܬܐ XX ܠܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܦܠܚ ܟܠ XXX ܐܠܐܐܝܢܐ ܕܗܕܝܘܛܐ ܗܘ ܘܚܒܝܒ ܠܗ ܥܘܠܐ ܠܡܦܠܚ ܘܪܗ̇ܛ
Eph:memHom ܟܪܡܝܢ̈ ܕܒܟܪܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܢܦܠܘܚ ܚܛܬܐ ܦܠܝܚܐ ܘܙܪܝܥܐ ܟܠ ܕܙܒܢܐ ܡܬܦܠܚܝܢ 5X5ܛܒ ܡܢ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ ܐܚܪܒ ܪܘܓܙܐ
Eph:memHom ܐܢܫ ܢܦܫܗ Xܟܣ ܗܘܐ ⁸ܕܪܘܓܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܟܣ ܗܘܐ ܫܡܥܘܗܝ ܟܠ ܚܐܢ ܗܘܐ ܠܝܬ ܕܠܚܒܪܗ ܕܐܢ ܗܘܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܕܐܢ ܗܘܐ ⁷ XX
Eph:memHom ܟܘܝܢ̈ ܡܕܝܩܐ ܚܢܦܘܬܐ ܕܢܦܩܬ ܡܢܢ ܥܠ ܬܪܥܝܗܘܢ̈ ܗܐ ܟܠ ܡܣܬܓܕܐ ܩܨܡܐ ܕܐܫܬܦܠ ܒܐܬܪܢ ܫܘܩܐ ܠܗ ܪܒܐ ܗܪܟܐ XX 1ܡܢ
Eph:memHom 1845ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܨܒܝܢܗ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܗܟܢܐ ܡܩܒܠ ܟܠ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܛܒܝܥܐ ܗܝ ³ܡܠܬ ܚܐܪܘܬܢ ܒܗ̇ܘ ܨܒܝܢܐ ܣ̇ܥܪ
Eph:memHom ܕܚܠܝܡܝܢ ܘܠܐ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܓܡܝܪܐ̈ ܥܠ ܣܡܐ ܕܬܝܒܘܬܐ XX ܟܠ ܒܒܛܝܠܘܬܗ XX 1ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܡܪܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܥܠ ܐܣܝܐ
Eph:memHom ܓܒ ¹0ܘܡܐܚܫܝܢ ¹¹ܠܠܒܝ ܫܪܝܪܐܝܬ X 4ܬܐܪܬܐ ܕܒܓܘܝ ܟܠ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܣܠܩܝܢ ܠܝ ⁷ܘܡܣܪܕܝܢ ⁸ܠܝ ܘܡܕܘܕܝܢ X ܠܝ ܡܢ
Eph:memHom ܓܒܝܢ̈ XXX ܠܝܬ ܟܪܝܘܬܐ ܒܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܘܠܐ ܐܒܠܐ ܟܠ ²¹ܒܘܥܕܝܗܘܢ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܥܝܪܝ̈ ܪܘܡܐ ܟܪܝܟܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܢ
Eph:memHom ܩ̇ܪܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܚܐܢ ܟܠ ܘܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܟܠ ܐܕܢܗ ܠܐܕܢܗ ܥ̇ܒܪ X05ܕܡܕܫ ܗܪܟܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܡܕܫ ܡܢܗ ܥ̇ܢܐ
Eph:memHom ܥܘܬܪܝܢ̈ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܟܠ ¹³ܕܐܝܟܢܐ 1169ܕܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܥܡ
Eph:memHom ܟܪܡܝܢ̈ ܘܚܩܠܢ̈ ܡܣܬܝܒܕ̇ ܐܝܟ ܕܐ XXܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܠ . ܘܐܢܬܘܢ ܠܐ . ܘܐܬܡܬܠܬܘܢ ܬܘܒ ܒܥܪܕܐ ܕ ܟܠ ܝܘܪܩ ܕܐܫ ܘܡܢ