simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܐܝܟܐ ܕܡܝܬ ⁵ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܡܢ ܣ̇ܓܝܢ ܥܘܕܪܢܐ̈ XXX ܐܝܬ ܟܠ XXX ܘܡܛܠ ⁴ܕܚܕ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܩܪܝܒܝܢ ܠܚܕܕܐ̈
Eph:memHom ܐܝܟܐ ܕܡܬܩܛܠ ܩܛܝܠܐ ܬܡܢ ܐܢܘܢ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܩܛܝܠܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܟܠ ܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܕܫܦܝܪ ܦܘܪܫܢܗܘܢ . ܢܫܪܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ
Eph:memHom ܐܝܟܐ ܕܡܬܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܬܡܢ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܦܠܛ ܠܗܘܢ . X ܡܢܘ ܟܠ ܗ̇ܘܝܢ ܒܐܪܥܐ ܘܠܐ ܛܥܡܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܚܐ̈ ܕܝܢ ܕܒܫܩܝܦܐ
Eph:memHom ܐܝܟܢ ܛ̇ܥܐ ܠܗ ܡܕܡ ܪܝܚܐ ܘܗܘܦܐ ܐܢ ܢܡܛܝܟ ܡܢ ܨܥܪܐ ܘܡܢ ܟܠ ܐܢ ܠܟܝܢܐ ܛܥܝܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܗ ܛܥܝܬܐ X41ܠܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܘܝ̇ܕܥ
Eph:memHom ܐܝܢܐ ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܘܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܚܠܛ ² ܥܐܠ ܠܬܡܢ ܟܠ ܘܪܫܡ ܒܟܬܒܐ ܥܡ ܝܢܝܣ ܘܝܡܒܪܝܣ ܩܐܡ ܚܪܫܐ̈ ܕܫܡܗܬܐ̈ XXX
Eph:memHom ܐܝܢܐ ܕܒܕܡܐ ܕܦܓܪܗ ܟܬܒ ܝܘܕ ܘܪܫܡ ܒܟܬܒܐ ܥܡ ܝܢܝܣ ܟܠ ܒܝܢܬ ܚܢܦܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܦܪܫ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ¹ XXX
Eph:memHom ܐܡܬܝ ܕܣ̇ܠܩܝܢ ܥܠ ܒܠܝ ܪܬܝܬܐ ܘܙܘܥܐ ܪܡ̇ܝܢ ܒܝ X 1ܫܡܥܘ ܟܠ 13ܬܪܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܟܠܢܫ ܠܚܪܬܐ ܚ̇ܕܐ ⁷ܐܘ ܚ̇ܐܫ
Eph:memHom ܐܢ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ ܢܟܠ ܗܘܐ ܟܡܐ ܠܟ ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ XX 14ܢܦܝܣܟ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܟܠ XX 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ ܘܢܫܩܗ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ ܠܡܐܚܐ
Eph:memHom ܐܢܫ XX 11ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܢܝܪܗ ܣܐ̇ܡ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܦ̇ܠܓ ܟܠ ܡܕܡ ܐܣ̣ܪܢ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܗܕܐ ²ܒ̇ܥܐ ܕܒܢܝܪܗ ܢܦܠܘܚ
Eph:memHom ܐܢܫ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܕܢܟ̇ܢܫ ܠܗ ܩܕܡ ܕܢܐܠܦ ܗܐ ܡܠܦ XXX ܩܕܡ ܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܘܡܫܒܚ X95ܕܟܠ ܐܢܫ ܚ̇ܙܐ ܘܡܒܙܚ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒ̇ܥܐ
Eph:memHom ܐܢܫ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ ܝ̇ܪܬ ܫ̇ܩܠ ܟܐܢܐܝܬ XX ܡܢ ܕܝܢ ܚܘܝܢܝ ܟܠ XX ܘܐܝܟ ܡܫܩܠ ܓܦܐ ܕܥܘܦܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܒܐܦܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܐܠܐ
Eph:memHom ܐܢܫ ܓܝܪ ܥܠ ܥܘܕܪܢܗ ܡܬܚܨܦ ܗܘܐ ܟܐܢܐܝܬ 65ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܠ ] 61ܝܙܘܦܐ̈ ³[ܗܘܘ ܦܪܘܥܐ̈ ܘܡܪܝ̈ ܚܘܒܐ ܫܒܘܩܐ̈
Eph:memHom ܐܢܫ ܘܡܬܒܠܗܝܢ ܡܢ ܙܘܥܬܐ X 45ܟܦܪܝܢ ܒܗ ܒܢܝܐ̈ ܒܐܒܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐܐܘܠܨܢܐ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܡܬܘܡܐܟܘܬܗ ܘܢ̇ܦܠ ܕܚܠܐ ܥܠ
Eph:memHom ܐܢܫ ܘܢܗܝܡܢ ⁸ܕܗܕܐ ⁹ܐܦܢ ܥܙܝܙܐ ܚܠܝܛ ܢܘܗܪܗ̇ ܥܡ ܟܠ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܛܒ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ X ܙ̇ܕܩ ܛܒ ⁷ XXX ܕܢ̇ܫܪ
Eph:memHom ܐܢܫ ܚܒܪܗ ܢ̇ܓܕ ܗܘܐ ܠܨܠܘܬܐ ܘܠܒܥܘܬܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܟܠ ܠܝܬ ܕܠܚܒܪܗ ܡܚܛܐ ܗܘܐ ܕܟܠܢܫ ܥܘܠܐ ܪܕܦ ܗܘܐ XXX
Eph:memHom ܐܢܫ ܟܐܐ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܠܢܦܫܗ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ XX5ܫܪܘܬܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܟܠ ܚܠܝܡܐ̈ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܟܪܝܗܝܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܒܪܓܬܗ
Eph:memHom ܐܢܫ ܡܘܡܘܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܒܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ¹ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܕܢܚܙܐ ܒܚܫܟܐ ܬܘܩܠܬܢ̈ 141ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ ܕܚܫ̣ܟ ܢܘܗܪܐ
Eph:memHom ܐܢܫ ܡܢ ܢܦܫܗ XXX ܕܕܡ ܐܝܩܪܗ ܢܬܒܨܪ ܘܩܢܝܛ ¹0ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܥܘܠܐ̈ ⁸ܘܠܝܬ ܕܡܦܨܐ ܠܐܠܝܨܐ̈ ܡܢ ܫܩܪܐ̈ ܘܥܢܬܐ̈ X ܕܕܚܠ
Eph:memHom ܐܢܫ ܢܟܦܘܪ ⁸ܒܗ 405ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܕܡܚܘܐ ⁹ܐܬܘܬܐ̈ ܟܠ ܘܦ̇ܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ⁷ܕܟܦܪܘ ܒܗ ܕܒܣܝܦܐ ܢܡ̇ܘܬܘܢ ܒܥܓܠ ܘܕܚܠ
Eph:memHom ܐܢܫ ܢܦܫܗ Xܟܣ ܗܘܐ ⁸ܕܪܘܓܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܟܣ ܗܘܐ ܫܡܥܘܗܝ ܟܠ ܚܐܢ ܗܘܐ ܠܝܬ ܕܠܚܒܪܗ ܕܐܢ ܗܘܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܕܐܢ ܗܘܐ ⁷ XX