simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܬܘܩܢܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪܢ ܠܗ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܚܡܬܐ ܟܠ ܘܗܘܝܐ ܠܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܡܝܬܐ XXX ܩܐܡ ܐܠܗܐ ܕܢܕܘܢ ܘܡܬܚܒܠܝܢ
Eph:memHom ܬܪܥܝܢ̈ ܗܐ ܩܐܡ ܙܟ̣ܐ ܠܗ ܚܘܨܦܗ ܕܣܛܢܐ ܠܚܘܨܦܐ ¹²ܕܟܠܒܐ ܟܠ ܚ̇ܐܒ ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܗ ܪܕܘܦܐ̈ XXX ܐܚ̣ܨܦ ܠܗ ܥܘܠܐ ܣ̇ܓܝ ܕܥܠ
Eph:memHom ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܒܦܓܪ ܗܠܝܢ ܟܠ ⁴ܗܘܘ ܒܦܓܪ ܠܫܡܝܐ⁵ ܕܒܗܘܢ ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ