simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܒܣܝܡ ܢܝܪܗ ܥܠ ܟܠ --ܚܘܠܡܢܗ ܝXXdd·X1 .
Eph:memHom ܠܗ ܘܡܚܣܐ ܠܗ ܟܠ . X ܝ--¹³
Eph:memHom ܒܗ̇ܘ ܨܒܝܢܐ ܣ̇ܥܪ ܟܠ 1845ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ
Eph:memHom ܥܘܗܕܢܗ ܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ 1X1ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܗܘ
Eph:memHom ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ
Eph:memHom ܘܒܙܘܥܐ 181ܡܐ ܕܡܬܟܢܫܢ ܟܠ ]ܫܪܒܢ̈ ²²[ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ
Eph:memHom ܠܫܢܗ ܨܝܕ ܝ̇ܕܥ ܟܠ XX 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ
Eph:memHom ܟܠ ܩܘܡܢ̈ ܝܡ ܟܠ Xܩܘܡܝܢ̈ . XܫܒܝXܘ
Eph:memHom ܕܫܡܥܘ ܒܐܕܢܝܗܘܢ̈ ²ܘܥܠ ܟܠ ³ܕܚܙܝ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ XXX
Eph:memHom ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܘܢܬܡܠܐ ܟܠ ¹ܕܐܡܝܪ ܫܡܝܐ ܓܝܪ
Eph:memHom ܬܓܡܐ ܪܒܐ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܟܠ ¹⁴ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ
Eph:memHom ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ¹⁴ܟܘܐܪܗ ܕܐܝܢܐ ܦܟܪܐ
Eph:memHom ܡܪܝ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܟܠ ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ
Eph:memHom ܐܪܥܐ ܘܡܬܪܫܠܢ̈ ܐܝܕܝ̈ ܟܠ ܐ X81ܘܡܬܛܝܒ ܕܝܢ
Eph:memHom ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܥܠܢ̈ ܟܠ ܐܘܠܨ ܢ ܕܥܐܙ⁸ܥܠܘܗܝ
Eph:memHom ܡܫܘܬܦ ܠܚܫܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ܠܦܘܬ ܢܝܫܗ
Eph:memHom ܒܣܘܟܝ ܚܝܐ̈ ܐܪܝܟܐ̈ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܕܡܪܦܝܢ
Eph:memHom ܕܐ XXܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܘܨܪܝܢ̈ ܘܓܙܝܢ̈ ܡܬܬܪܣܝܢ̈
Eph:memHom ܐܟܬܒ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܐܚ̇ܕ ܪܥܝܢܗ ܥܕܡܐ
Eph:memHom ܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ²³ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܘܫܛ ²⁴ܐܝܕܗ