simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܠܦܪܘܫܐ̈ ¹ܕܦܪܫ ܡ̇ܛܟܣ ܟܠ ܕܐܣܓܝ ܠܥܘܕܪܢܢ ܟܘܪܐ̈
Eph:madLuqHeres ܗ̣ܝ ܥܡ ܟܘܠ ܟܠ ܗ̣ܝ X⁰ ܒܦܪܨܘܦ
Eph:madLuqHeres ܒܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁵ܩܛܝܪ ܨܢܥܬܐ̈ ܟ̣ܠܐ
Eph:madLuqHeres ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܪ ܟܠ ܕܗ̇ܘ ܡܪܐ̈ ܟܠ
Eph:madLuqHeres ܘܠܚܘܝܐ ܡܣܝܒܐ ܕܥܩܪ ܟܠ ܦܓܪܝ̣ܢ̈ ܚܫܘܟܐ ܗܘ
Eph:madLuqHeres ܟܝܢܗܘܢ X ܗܐ ܟܠ ܟܝܢ ܬܡܢ ܐܟܪܙ
Eph:madLuqHeres ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX
Eph:madLuqHeres ܚ̣ܪܫܐ̈ ܡܣܝܒܝܢ ܥܠܬ ܟܠ ܒܝܫ̣ܢ̈ ⁴ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ
Eph:madLuqHeres ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ ܟܠ XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ
Eph:madLuqHeres ܠܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܘܡܩ̇ܒܠܐ ܟܠ ܓܘܢ ܘܠܐ ܡܨܛܒܥ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
Eph:madLuqHeres ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ ܟܠ . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ
Eph:madLuqHeres : ܫܘܒܚܐ ܠܡ̇ܚܐ ܟܠ ܒܐܝܕܐ ܕܚܒXܒܗ 2ܫܡܥܬ
Eph:madLuqHeres ܘܐܢ ܗ̇ܘ ⁰ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚܣܐ ܠܢ
Eph:madLuqHeres ܬܘܒ ܡܬܗܝܡܢ ܥܠ ܟܠ ܕܡ̣ܠܟ X 2ܦܘܡܐ
Eph:madLuqHeres ܗܘ̣ ܗܘܝܘ ܕܐ̇ܢ ܟܠ ܘܐܢ ܛܒܐ ܗܘ̣
Eph:madLuqHeres ܒܙܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܡܪܐ̈ ܟܠ ܒܪܝܟ ܒܘܟܪܐ ܕܕܡ̇ܐ
Eph:madLuqHeres ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ
Eph:madLuqHeres ܗܕܐ ¹ܕܫܘܐ ܒܗ̇ ܟܠ ܝܘܠܦܢ ܕܡܢ ܩXܢܐX
Eph:madLuqHeres X ܠܗ ܠܫܡܐ̣ ܟܠ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܒܪܝܟ