simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܕܐܣܓܝ ܠܥܘܕܪܢܢ ܟܘܪܐ̈ ܠܒܘܚܪܢܢ X 1ܠܐ ܓܝܪ ܡ̣ܨܐ ܚܠܩܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܚܠܩܐ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܫܘܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ ¹ܕܦܪܫ ܡ̇ܛܟܣ
Eph:madLuqHeres ܗ̣ܝ X⁰ ܒܦܪܨܘܦ ܝܠ̣ܘܕܐ ܩܪܒܐ ܠܝܠܘܕܐ ܟܕ ]ܠܒ̇ܫܐ ܟܠ ܠܐܕܢܝܗܘܢ̈ ] 11ܚܘܪ ³[ܒܗ̇ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܥܡ ܟܘܠ
Eph:madLuqHeres ⁵ܩܛܝܪ ܨܢܥܬܐ̈ ܟ̣ܠܐ ܐܢܘܢ ܘܐܟܪܙܘ ܩܘܫܬܐ ܕܟܦܪܘ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܠܗܘܢ ܐܟܣ ܗܘܐ 9ܟܠܕܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܢ ܡ ܐܘܕܝܘ ܒܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܕܗ̇ܘ ܡܪܐ̈ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܥܒܕܗ ܕܠܟܠ ܢܦܝܣ ܒܗ ܕܐܝܢܐ ܕܣ̇ܦܩ ¹ ܟܠ ܨ̈ ܨܐ ܕܩܒܥܘ ܒܗ ܒܪ ܩܠܗ ܝܝ ܐ 1ܐܝܢܘ ܕܢܣܦܩ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܪ
Eph:madLuqHeres ܦܓܪܝ̣ܢ̈ ܚܫܘܟܐ ܗܘ ܡܟܪܙܝܢ̈ ܦܐܪܐ̈ ܘܣܗܕܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܟܠ ܘܠܐܟܕܢܐ ܕܡܚܝܐ XX ܠܐܡܪܐ ܕܟܝܐ̣ ܘܠܚܘܝܐ ܡܣܝܒܐ ܕܥܩܪ
Eph:madLuqHeres ܟܝܢ ܬܡܢ ܐܟܪܙ ܠܢ ܕܠܝܬ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܢܚܘܘܢܢܝX ܟܠ XXXXX ܕܒܗ̇ ܟܘܠ ܛܘܗܡܝܢ̈ ܚ̇ܠܦܘ ܗܘܘ ܟܝܢܗܘܢ X ܗܐ
Eph:madLuqHeres ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܟܠ Xܪܩܝܘܢ ܦܩX ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ
Eph:madLuqHeres ܒܝܫ̣ܢ̈ ⁴ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܐܕܡ ܘܣܛܢܐ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܟܠ ܡܛܡܐܢ̈ ¹ ܠܨܒܘܢ̈ ܕܟܝܢ̈ ⁴ܐܦ ܚ̣ܪܫܐ̈ ܡܣܝܒܝܢ ܥܠܬ
Eph:madLuqHeres XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ ܟܠ ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ ܟܠ ܣ̣ܛܘ ܟܐܢܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܕܐܬܕܓ̇ܠܘ X0ܒܝܫ̣ܐ ܡܚܛܐ ܟܠ ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ
Eph:madLuqHeres ܓܘܢ ܘܠܐ ܡܨܛܒܥ ܓܘܢܗ̇ ܘܡܬܥܛܦܐ ܢܚܬܐ̈ ܟܕ ܗܝ ܒܟܠ ܥܕܢ ܟܠ ܫܡ . . . ܫܐ 7ܐܢ ܕܝܢ ܡܚܙܝܬܐ ܠܒܫܐ ܠܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܘܡܩ̇ܒܠܐ
Eph:madLuqHeres X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܟܠ ¹ ܐܦ ܕܟܬܝܒܝ̣ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ
Eph:madLuqHeres . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ ܒܫܡܗ ܩ̇ܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܫܠܝܚܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܝܫܐ ܪܟܒ ܒܪܝܟ ܗ̇ܘ ܕܦܪܣܝ ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ
Eph:madLuqHeres ܒܐܝܕܐ ܕܚܒXܒܗ 2ܫܡܥܬ ܕܟܠܒܐ ܠܡ ܪܚ̇ܡ ܬܪܥ ܡܪ ܗ ܠܟܪܣܗ ܟܠ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܩ̣ܒܥ ܬܠܝܬܐܝܬ X ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܡ̇ܚܐ
Eph:madLuqHeres ܒܚܫܢ ܡܚܣܐ ܠܢ ܫܟܝܐ ܗܘ ܕܒܩܨܝܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܢܚܣܘܢܢ ⁷ ܢܒܝܐ ܟܠ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܝܚ ܘܚ̣ܛܐ ܝ ܘܐܢ ܗ̇ܘ ⁰ܡܚܣܐ
Eph:madLuqHeres ܕܡ̣ܠܟ X 2ܦܘܡܐ ܕܝܗ̣ܒ ܡܛܠ ܠܚܡܗ X ܘܡܛܠ ܟܣܗ ܥܝܢܐ̈ ܟܠ ܘܡܛܠ ܐܕܢܐ̈ ܩܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܬܘܒ ܡܬܗܝܡܢ ܥܠ
Eph:madLuqHeres ܘܐܢ ܛܒܐ ܗܘ̣ ܗܘܝܘ ܙܐ̇ܢ ܟܘܠ 9ܡܒܗܬ ܒܗܬܘ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܘܕܘܢ ܟܠ X ܕܐܠܦ ܐܠܦܝܢ̈ ܩܝܡܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܝ ܐܢ ܟܐܢܐ ܗܘ̣ ܗܘܝܘ ܕܐ̇ܢ
Eph:madLuqHeres ܒܪܝܟ ܒܘܟܪܐ ܕܕܡ̇ܐ ²ܠܐܒܘܗܝ ܕܟܦܘܪܐ̈ ܢܟܪܝܘ ܕܡܘܬܗ̈ ܟܠ ܗܘ ܟܠ̣ܐ ܢܒܝܐ̈ ܘܩ̣ܪܐ ܫܠܝܚܐ̈ X ¹ ܒܙܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܡܪܐ̈
Eph:madLuqHeres ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܟܦ ܟܠ ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ
Eph:madLuqHeres ܝܘܠܦܢ ܕܡܢ ܩXܢܐX ܘܪܘܚܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܗܘ ܛܡܐ ܐܝܢܐ ܕܚ̇ܛܐ ܟܠ -- ⁸ܦܓܙܐ̈ XX-- ⁷ܛܝܘܡܗܘܢ X ⁰ ܐX Xܙܦܐ ܗܕܐ ¹ܕܫܘܐ ܒܗ̇
Eph:madLuqHeres ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܠܫܡܗ ܝܐܐ ܟܘܠ 7ܚܕ ܫܐܕܐ ܒܝܬ ܝܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܐܥ̣ܡܕ ܐܢܘܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܣܓܕ ܐܢܘܢ X ܠܗ ܠܫܡܐ̣