simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܘܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ ܟܠ ܟܝܢ ܡܟܪܙ ܣܗܕܐ̈
Eph:madLuqHeres ܗ̣ܘ ܚܒܝܫ ܥܡ ܟܠ ܒܫܘܥܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܚܕܐ
Eph:madLuqHeres ܕܥܡܐ ܗܘ ܕܡܣܬܬܪܢ̈ ܟܠ ܫܥ ܚܒܪܬܗ̈ ܘܠܐ
Eph:madLuqHeres : ܫܘܒܚܐ ܠܡ̇ܚܐ ܟܠ ܒܐܝܕܐ ܕܚܒXܒܗ 2ܫܡܥܬ
Eph:madLuqHeres ܠܪܘܚܦܗ ܕܛܒ̇ܐ ܡܢܚܡ ܟܠ XX ܬܠܬܐ ܒܢܘܚܡܐ
Eph:madLuqHeres XX ܕܫܡܗܬ ܡܪܝܐ̈ ܟܠ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢܟ ܐܝܪܒܘ
Eph:madLuqHeres ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܪ ܟܠ 160 . .