simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܟܝܢ ܡܟܪܙ ܣܗܕܐ̈ ܕܙܟܘܬܢ X ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟܐܢܘܬܟ ܟܠ ܘܫܡܗ̇ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܣܝܡܬ ܢܒܝܘܬܐ ܘܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ
Eph:madLuqHeres ܒܫܘܥܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܦܪܕܬܐ ܕܥܦܪܐ ܚܕܐ ܢܘܛܦܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܟܠ -- ²ܩܢX ܒ XXܢ̇ܩ¹ 0 4ܣ̇ܓܝ ܣܟ̣ܠ ܘܣ̣ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܒܝܫ ܥܡ
Eph:madLuqHeres ܫܥ ܚܒܪܬܗ̈ ܘܠܐ ܓܝܙܐ ܡܢ ܡܬܘܡ X ܡܥܝܢܐ ܕܟܘܪܗܢܘܗܝ̈ ܟܠ ܕܡܪܕܘ ܘܐܬܢܟܪܝܘ ܠܓܙܐ ܕܥܘܕܪܢܐ̈ ܕܥܡܐ ܗܘ ܕܡܣܬܬܪܢ̈
Eph:madLuqHeres ܒܐܝܕܐ ܕܚܒXܒܗ 2ܫܡܥܬ ܕܟܠܒܐ ܠܡ ܪܚ̇ܡ ܬܪܥ ܡܪ ܗ ܠܟܪܣܗ ܟܠ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܩ̣ܒܥ ܬܠܝܬܐܝܬ X ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܡ̇ܚܐ
Eph:madLuqHeres XX ܬܠܬܐ ܒܢܘܚܡܐ ܡܫܬܘܝ̣ܢ ܘܚܕ ܗ̇ܘܝܢ ܢܦܫܐ ܘܪܥܝܢܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܓܦܐ ܡܚܝܠܐ ܕܦܪܚܬܐ ܚܫܒܘܗܝ ܠܪܘܚܦܗ ܕܛܒ̇ܐ ܡܢܚܡ
Eph:madLuqHeres ܕܐܬܩܪܝܘ ܡܢܟ ܐܝܪܒܘ ܒܟܘܢܝܟ ⁵ܘܐܬܟܣܣܘ ⁸ܘܐܬܦܪܣܝܘ ܟܠ ܪܚܡܢܐ ܕܫܡܗܬ ܐܠܗܐ̈ ܡܪܐ ܐܢܬ ܒܣܝܡܐ XX ܕܫܡܗܬ ܡܪܝܐ̈
Eph:madLuqHeres 160 . . . . . . . ( XX ) ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ ܕܒܪܝܬܢ 147 . . . . . ܟܠ ) ܐܝܟܢ ܢܩܘܡ ܥܠܘܗܝ 23 ( X1 ) ܐܝܢܘ ܕܢܣܦܩ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܪ