simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܛ̇ܘܪܐ ܘܣܢܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ ܟܠ ܐܢܫ ܚܝܠܐ ܗܘ
Eph:madLuqHeres ܣܗܕܝܢ ܣܟܠܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪ ܗܘ 7ܐܢ
Eph:madLuqHeres ܡ̇ܟܪܙ ܒܥܕܬܐ ܘܡܢ ܟܠ ܟܬܒܝܢ̈ ܠܢ ܩ̇Xܝܐ
Eph:madLuqHeres ܘܠܚܘܝܐ ܡܣܝܒܐ ܕܥܩܪ ܟܠ ܦܓܪܝ̣ܢ̈ ܚܫܘܟܐ ܗܘ
Eph:madLuqHeres ܕܐܬܕܓ̇ܠܘ X0ܒܝܫ̣ܐ ܡܚܛܐ ܟܠ ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ
Eph:madLuqHeres ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ ܟܠ XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ
Eph:madLuqHeres XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ ܟܠ ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ
Eph:madLuqHeres ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ ܟܠ ܣ̣ܛܘ ܟܐܢܐ̈ ܘܗ̣ܘ
Eph:madLuqHeres X ܘܒܗ ܦܠܚ̣ܘ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܐ
Eph:madLuqHeres ܘܒܣܝܡ ܛܥܡܗܘܢX ܗܐ ܟܠ ܦܓܪ ܕܟܝܐ ܗܘ
Eph:madLuqHeres ܐܠܨܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܐܘ ܟܠ ܦܓܪ ܢܣܠܘܢ ܘܟܠ
Eph:madLuqHeres ܗܕܐ ¹ܕܫܘܐ ܒܗ̇ ܟܠ ܝܘܠܦܢ ܕܡܢ ܩXܢܐX
Eph:madLuqHeres ܚܣ ܠܗ ܠܒ̇ܪܐ ܟܠ ܠܟܘܠ ܐܟܪܝ̣ܢ̈ ܐܪܥܬܐ̈
Eph:madLuqHeres 1ܚܙܐ ܠܡ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥ̣ܒܕ̣ ܘܗܐ ܦܐܐ
Eph:madLuqHeres ܟܝܢܗܘܢ X ܗܐ ܟܠ ܟܝܢ ܬܡܢ ܐܟܪܙ
Eph:madLuqHeres ܚ̣ܪܫܐ̈ ܡܣܝܒܝܢ ܥܠܬ ܟܠ ܒܝܫ̣ܢ̈ ⁴ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ
Eph:madLuqHeres ܦܠ̣ܛ ܐܝܕܝܗܘܢ̣̈ ܡܢ ܟܠ ⁰ܝ ܘܠܝܬ ܬܢܐܬܐX
Eph:madLuqHeres ܝ ܒܪܝܟ ܕܚܒܫ ܟܠ ܒܫܪܪܗ ܫX 22ܫXܫܘ
Eph:madLuqHeres ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ ܟܠ . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ