simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ ܟܠ ܐܢܫ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܪܫܐ ܘܡܠܬܐ ܟܠ ܒܚܕ ܓܦܐ X· ܘܡܕܝܠ ܒܚܕ ܙܘܥܐ ܘܫ̇ܪܐ ܒܚܕ ܛ̇ܘܪܐ ܘܣܢܐ ܠܘܬ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܪܫܐ ܘܡܠܬܐ ܘܒܒܢܝܢܗ̇ X --⁵ܐܪܕܟܠܐ̈ X ܟܠ ܒܚܕ ܙܘܥܐ ܘܫ̇ܪܐ ܒܚܕ ܛ̇ܘܪܐ ܘܣܢܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ
Eph:madLuqHeres ܡܝܬܪ ܗܘ 7ܐܢ ܓܝܪ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܪܝ ܠܬܫܡܫܬܗ ܐܝܪܒX ܟܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܕܘܕ ܒܬܘܩܢܗ ܟܕ ܣܗܕܝܢ ܣܟܠܐ̈ ܕܡܢ
Eph:madLuqHeres ܟܬܒܝܢ̈ ܠܢ ܩ̇Xܝܐ ܕܢܠܦܢ ܕܚܕ ܗܘ ܠܚܘܕ ܐܝܬܝܐ ܘܕܠܐ ܛܡܐ ܟܠ ܝܘܠܦܢܝ ܐܬܛܦܝܣܘ ܩܠܐ ܕܩܘ܏ܫܬܐ ܗܐ ܡ̇ܟܪܙ ܒܥܕܬܐ ܘܡܢ
Eph:madLuqHeres ܦܓܪܝ̣ܢ̈ ܚܫܘܟܐ ܗܘ ܡܟܪܙܝܢ̈ ܦܐܪܐ̈ ܘܣܗܕܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܟܠ ܘܠܐܟܕܢܐ ܕܡܚܝܐ XX ܠܐܡܪܐ ܕܟܝܐ̣ ܘܠܚܘܝܐ ܡܣܝܒܐ ܕܥܩܪ
Eph:madLuqHeres ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ ܟܠ XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ ܟܠ ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ ܟܠ ܘܢܗܪ ܒܚܫܘܟܐ ܐܝܬܝܐ ܕܐܬܕܓ̇ܠܘ X0ܒܝܫ̣ܐ ܡܚܛܐ
Eph:madLuqHeres XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ ܟܠ ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ ܟܠ ܣ̣ܛܘ ܟܐܢܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܟܠ ܐܝܬܝܐ ܕܐܬܕܓ̇ܠܘ X0ܒܝܫ̣ܐ ܡܚܛܐ ܟܠ ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ
Eph:madLuqHeres ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ ܟܠ ܣ̣ܛܘ ܟܐܢܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܡܡܬܘܡ̣ ܠܐ ܣ̣ܛܐ ܟܠ X0ܒܝܫ̣ܐ ܡܚܛܐ ܟܠ ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ ܟܠ XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ
Eph:madLuqHeres ܣ̣ܛܘ ܟܐܢܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܡܡܬܘܡ̣ ܠܐ ܣ̣ܛܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܠܐ ܚܛܐ ܟܠ ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ ܟܠ XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ ܟܠ ܡܫܟܬ ܟܠ̣ ܡܢܝ̣ܚ
Eph:madLuqHeres ܛܒܢ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܐ ܦܓܪܐ ܕܠܝܚܐ̣ ܟܡܐ ܫ̣ܦܐ ܘܣܛܢܐ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܗܐ ܡ̇ܟܣ ܟܡܐX ܫܦ̣ܐ ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܛܒܐ ܠܛܒܐ̈ X ܘܒܗ ܦܠܚ̣ܘ
Eph:madLuqHeres ܦܓܪ ܕܟܝܐ ܗܘ X ܣ̣ܢܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܘܕܝܘܐ̣̈ ܘܪܒܗܘܢ ܘܢܛܘܪܐ̈ ܟܠ ܘܕܟ̣ܐ ܟܝܢܗܘܢ ܐܕܫܐ̈ ܘܦܐܪܐ̈ ܕܟܐ̣ ܘܒܣܝܡ ܛܥܡܗܘܢX ܗܐ
Eph:madLuqHeres ܦܓܪ ܢܣܠܘܢ ܘܟܠ ܓܢܣ ܕܪܘܚܢܐ ܗܘ ܢܩܒܠܘܢ XX ܐܘ ܢܪܚܡܘܢ ܟܠ ܗܘ̣ ܟܡܐ ܣܢܐ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܗܐ ܐܠܨܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܐܘ
Eph:madLuqHeres ܝܘܠܦܢ ܕܡܢ ܩXܢܐX ܘܪܘܚܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܗܘ ܛܡܐ ܐܝܢܐ ܕܚ̇ܛܐ ܟܠ -- ⁸ܦܓܙܐ̈ XX-- ⁷ܛܝܘܡܗܘܢ X ⁰ ܐX Xܙܦܐ ܗܕܐ ¹ܕܫܘܐ ܒܗ̇
Eph:madLuqHeres ܠܟܘܠ ܐܟܪܝ̣ܢ̈ ܐܪܥܬܐ̈ ܒܪܐ ܠܗܘܢ ܠܐܟܪܐ̈ ܒܪܘܡܐ ܕܠܐ ܟܠ X ܕܠܐ̇ ܦܘܪܫܢ ܓܝܪ ܝܗܒ ܠܗ ܙܘܥܐ ܕܪܓܬܐ ܚܣ ܠܗ ܠܒ̇ܪܐ
Eph:madLuqHeres ܕܥ̣ܒܕ̣ ܘܗܐ ܦܐܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܩ̇ܠܣ ܕܦܐܐ ܘܗܕܝܪ ܫܘܦܪܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܘܩܘܕܫܗܘܢ ܙܗܝܐ ܗܘ ܫܠܡ ³ ܕ ¹ܒܪ ܩܠܗ X 1ܚܙܐ ܠܡ ܐܠܗܐ
Eph:madLuqHeres ܟܝܢ ܬܡܢ ܐܟܪܙ ܠܢ ܕܠܝܬ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܢܚܘܘܢܢܝX ܟܠ XXXXX ܕܒܗ̇ ܟܘܠ ܛܘܗܡܝܢ̈ ܚ̇ܠܦܘ ܗܘܘ ܟܝܢܗܘܢ X ܗܐ
Eph:madLuqHeres ܒܝܫ̣ܢ̈ ⁴ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܐܕܡ ܘܣܛܢܐ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܟܠ ܡܛܡܐܢ̈ ¹ ܠܨܒܘܢ̈ ܕܟܝܢ̈ ⁴ܐܦ ܚ̣ܪܫܐ̈ ܡܣܝܒܝܢ ܥܠܬ
Eph:madLuqHeres ⁰ܝ ܘܠܝܬ ܬܢܐܬܐX ܠܡܐܚܕ ܒܗ̇ ܗܦܟܘ ܕܝܢ ܩܪܐܘܢ ܦܠܘܛܝܐ̈ ܟܠ ܛܒܐ ܠܕܝܪܗ ܢܦܢܐ ܐܢܘܢ ܗ X ܗܐ ܦܠ̣ܛ ܐܝܕܝܗܘܢ̣̈ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܒܫܪܪܗ ܫX 22ܫXܫܘ Xܐܫܬܪܓܠܘ ܕܐܦ ܚ̇ܠܛܘ ܣܡ ܡܘܬܐ ܟܠ ܘܠܡܩܨܐ ܘܠXܡܠܦܘ Xܬ̣ܐ ܡܪܢ ܐܦ ܐܬ̇ܐ ܝ ܒܪܝܟ ܕܚܒܫ
Eph:madLuqHeres . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ ܒܫܡܗ ܩ̇ܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܫܠܝܚܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܝܫܐ ܪܟܒ ܒܪܝܟ ܗ̇ܘ ܕܦܪܣܝ ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ