simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܕܡ ܬܩܢܘܬܐ . |ܠܘ ܕܩܪܒܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܆ ܐܠܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܟܠ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܕܡܐ ³⁰¹ܒܐܠܗܐ ܀ ܓ ܀ ܒܟܠܙܒܢ ܥ̇ܒܕܐ ܐܓܘܢܐ ܆ ܥܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܣܘܥܪܢܐ ܘܥܒ̇ܕܐ ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܚܘ̣ܒܐ ܕܐܠܗܐ . X | ܟܠ ܟܗܢܐ . ܕܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ ܒܥܝܢܐ̈ ܆ ܘܐܠܗܐ ܚ̇ܙܐ ܒܠܒܐ ܀ ܙ ܀
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡܢ ܚܘ̣ܒܐ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܚܛܝ̣ܬܐ ܟܠ . X | X96ܣܪܝ̣ܩܘ̣ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܠܝ̣ܚܐ ܀
EliaAnb:BookExer&Cent ܩܪܝܢܐ ܆ ܝ̇ܬܪ ܡܕܥܐ ܕܩܪܘܝܐ . ܘܠܐ ܟܠ ܥܡܠܐ ܘܕܘܒܪܐ ܆ ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܠܥܘ̣ܠܐ ܆ ܘܢܩܝ̣ܒ ܐܕܢܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܀ ܚ ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܡܠܐ ܘܕܘܒܪܐ ܆ ܡ̇ܩܢܐ ܙܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܀ |ܝ̇ܬܪ ܡܕܥܐ ܟܠ ܀ ܚ ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܩܪܝܢܐ ܆ ܝ̇ܬܪ ܡܕܥܐ ܕܩܪܘܝܐ . ܘܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܢܫ ܐܢ ܡܨܝܐ . ³³⁴ |ܠܕܦ̇ܪܥܝܢ ܛܝܒܘ̣ ܕܛܒܬܐ ܆ ܘܐܦ ܨܝܕ ܟܠ ܠܚܝܐ̈ ܕܒܐܠܗܐ ܀ |ܟܗ ܀ X ܠܐ ܬܟܠܐ ³³³ܠܡܥܒܕ ܛܒܬܐ ܆ X ܠܘܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗܘܝܐ . X ܘܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܡܢܛܪܐ ܆ ܘܡܦܪܢܩX ܒܗ̇ ܠܒܢܝܐ̈ ܀ ܟܠ ܫܘܪܝܐ ܠܫܘܠܡܐ ܀ |ܚܕܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܒܪܘܝܘܬܐ ܆ ܕܒܗ̇ ܐ̇ܝܬܝ
EliaAnb:BookExer&Cent ܨܒܘܬܐ̈ ܆ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܘܕܙܒܢܐ . XX | X9ܒܕܪܚܝ̣ܡܢ̈ ܥܠ ܟܠ ܒܐܚܪܝܬܐ ܆ ܡ̇ܩܢܐ ܠܓܒܪܐ̈ ܡܣܬܬܘܬܐ ܀ ܡܒ ܀ ܝܬܝ̣ܪ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܕܥܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܙܘܥܐ ܆ ܕܦܘܪܫܢܐ ³⁰²ܕܛܒܬܐ ܘܒܝ̣ܫܬܐ . ܠܐ ܟܠ . |ܘܠܗܕܐ ܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܆ ܟ̇ܬܫܝܢ ܠܗ̇ ܕܝܘܝ̈ ܥܘܡܩܐ ܀ ܡܗ ܀
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܡܪܚܡ ܥܠ ܝܬܡܐ̈ ܆ ܗ̇ܘܐ ܐܒܐ ܠܣܓܝ̣ܐܐ̈ . ܘܕܝ̇ܨܦ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ . 6 ܠܩܕܡܝܐ ܓܘܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܆ ܘܠܬܪܝܢܐ ܓܗܢܐ ܀ ܢܓ ܀
EliaAnb:BookExer&Cent ³⁹⁴ܬܓܪܐ ܆ ܦ̇ܪܫ ܟܐܦܐ̈ |ܛܒܬܐ̈ . . dd ܐܝ̣ܬ ܕܩܢܐ ܟܠ ³X³ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܆ ܦ̇ܪܫ ܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ . X59ܩ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܬܓܡܐ̈ ܢܘܪܢܐ̈ ܆ ܢ̇ܛܚ ܓܠܝܢܐ ܒܩܕܡܐ . X | X10ܘܡܢ ܟܠ ܡܢܗܘܢ ܛܟܣܐ̈ ܆ ܒܟܘܗܢܐ ܘܗܘܝܢ ܟܗ̇ܢܐ ܀ ܟܙ ܀ ܥܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܒܒܝܬܐ . 83 ܘܬܦܢܟܐ ܥܠ ܦܘܡ ܦܓܪܐ ܆ ܕܢܦܪܘܩ ܢܦܫܐ ܥܡ ܟܠ ܆ ܒܕܡܗ ܕܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܀ |ܐܪܙܐ ܘܨܠܡܐ ܥܠ ܟܘܬܐ ܆ ܕܢܫܘܙܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܡܡܐ̈ X⁶⁰ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܒܢܬ̈ ܡ̇ܠܟܐ̈ ܕܟܠ ܐܡܘܬܐ̈ ܆ ܟܠ ܘܝ̣ܗܘܕܐ ܀ ܣܕ ܀ ܢܣ̣ܒ ܢܫܐXXẌ ܫܠܝܡܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܡܐ ܆ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܀ |ܒܪ ܟܗܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܐܠܝ̣ܐ ܆ ܟܠ ܐܠܝ̣ܐ ܆ ܡܢ Xܛܝܪܐ X⁰¹ܥܘܪܒܐ XX²ܛܡܐܐ . ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܐܬܐ ܇ ܡܐܐ ܪܫܐ̈ ܇ ܟܠ ܩܦܠܐܘܢ ܇ X⁰⁴ܚܕ ܬܪܥܐ ܀ ܘܗ̇ܘܝܢ ܟܠ ܬܠܬܐ ܐܠܦܐ̈ ܘܡܐܬܝܢ ܀ ܡܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܥܣܪ ܡܐܘܬܐ̈ ܇
EliaAnb:BookExer&Cent ܩܦܠܐܘܢ ܇ X⁰⁴ܚܕ ܬܪܥܐ ܀ ܘܗ̇ܘܝܢ ܪܫܘܗܝ̈ ܕܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܟܠ ܀ ܡܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܥܣܪ ܡܐܘܬܐ̈ ܇ ܟܠ ܡܐܬܐ ܇ ܡܐܐ ܪܫܐ̈ ܇
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܐܬܐ ܡܐܐ |ܪܫܐ̈ · ܟܠܩܦܠܐܘܢX⁰⁰ܬܪܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܇ ܘܗ̇ܘܝܢ ܟܠ ܘܬܪܥܘܗܝ ܐܠܦ ܀ X ܀ X X0ܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܇ ܚܡܫ ܡܐܘܬܐ̈ .
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܐܬܐ ܡܐܐ ܪܫܐ̈ ܇ ܟܠ ܩܦܠܐܘܢ ⁶⁰⁶ܬܠܬܐ ܬܪܥܐ̈ ܇ ܟܠ ܐܠܦܐ ܚܕ ܀ ܀ |ܡܐܡܪܐ ܬܘܒ X122 ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܇ ܐܪܒܥ ܡܐܘܬܐ̈ ܇
EliaAnb:BookExer&Cent ܩܦܠܐܘܢ ⁶⁰⁶ܬܠܬܐ ܬܪܥܐ̈ ܇ ⁰⁰⁷ܘܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܪܫܘܗܝ̈ ܟܠ ܬܘܒ X122 ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܇ ܐܪܒܥ ܡܐܘܬܐ̈ ܇ ܟܠ ܡܐܬܐ ܡܐܐ ܪܫܐ̈ ܇