simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܕ ܗܘܐ̈ ܘܕ ܗܘܐ · ܗܘ ܕ ܒܬ ܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܡܣܬܓܕ ܘܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܟܠ : ܐܝܬܝܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܘܡܢܗ ܕܐܝܬܘܬܐ . ܓܡܘܪܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝ̇ܢܐ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ : ܘܠܗ ܡܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ܕܡܬܚܙܐ ܟܠ ܡܫܬܚܠܦ ܘܚܕ ܚܝܠܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܕ ܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܗ̇ܘ ܕ ܠܗ ܟ̇ܦܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܫܢ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ · ܘܒܗ ܘܒܐܝ̣ܕ ܗ ܘܡܢܗ ܗܢܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܕ ܠܗ ܟ̇ܦܐ ܟܠ ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝ̇ܢܐ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ : ܘܠܗ ܡܘܕܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܗܝ ܕ ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ܝ ܕ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܬܝܬܝ ܟܠ ܟܠ ܠܫܢ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ · ܘܒܗ ܘܒܐܝ̣ܕ ܗ ܘܡܢܗ ܗܢܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܫܪ ܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܩܠܝ̣ܠ ܬܪܥܐ̈ ܡܓܒܝܐ̈ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܟܠ ܘܬܫܥ ܠܡܘܠXܗ Xܝܫܘܝܡܫܝܝܢܐ ܡXܢ ܥܠ ܚܝܠܟ ܣܓܝ̣ܕ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܚܕ . XXX : 112 1--27 XX . 257--266X· X 2 28--37 XX . ܟܠ . 4 ܡܟܬܒܢܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܣܘܪܝܝܐ̈ ܆ ܥܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܥܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܠܩܕܝ̣ܣܝ̣ܢ . ܝ̇X ܝ ܝ̇X ܀ X | XXX1XXXXX5ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܟܠ ܘܝܓܥܠ ܚܦܛܗ ܘܣܟܢܬܗ ܡܥ ܣܬܝ ܡܪܝܡ ܦܝ ܦܪܕܘܣ ܐܠܢܥܝ̣ܡ ܡܥ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܛܥ̣ܐ ܆ ܘܡܚܟܡܐ ܠܗ ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܀ ܦܓ ܀ ܐܘܡܢܘܬܐ ܡܕܪܡܬܐ ܆ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܝ̇ܨܦ ܕܨܠܘܬܐ ܆ ܙ̇ܟܐ ܠܟܠܗ̇ ܛܥܝܘܬܐ . ܘܡܥܗܕܐ ܠܗ
EliaAnb:BookExer&Cent ܣܘܥܪܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܚ̇ܐܪ ܨܒܝܢܐ ܆ ܢܚܢܐ ܢܝ̣ܫܟ ܟܠ ܆ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܚܒܝ̣ܒܐ ܀ ܒܩܝ ܒܡܕܥܟ ⁸⁷ܐܝܟ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܙܒܢܐ̈ ܀ |ܥܚ ܀ XX14 ܡܘܗܒܬܗ ܕܣܟܠܐ Xܙܥܘܪܝܐ ܗ̣ܝ ܆ ܟܠ ܡܬܚܡܐ̈ . ܚܟܡܬܐ ܕܕܚܠܬ ¹⁴⁴ܡܪܝܐ ܆ ܕܝ̣ܠܗ̇X ¹⁴ܐܢܘܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܛܒܘܬܐ ܆ ܕܡܬܥܒܕܐ ܒܓܒܪܐ ܣܟܠܐ . ܒܕܠܐ ܩܢܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܆ ܟܠ ܆ ܘܗ̇ܝ ܟܘܚܕܐ ¹X⁸ܕܡܢ ܡܪܝܐXX ܀ ¹ ܚܛܝ̣ܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܘܗܒܬܐ ܀ X | X2ܡܚ ܀ ܫܘܝܢ ܥܠ ¹X⁴ܣܟܠܐ ܘܗܕܝܘܛܐ ܆ ܟܠ . X X2-ܕܠܡܐ ¹X²ܬܬܝ̣ܒܝܗ̇¹X³ܐܝܟ ܙܦܬܐ ܆ ܘܬܓܥܘܪ ܒܗ̇
EliaAnb:BookExer&Cent ܛܝܒܘܬܐX ܀ ²¹ ܥܕ ܀ ܠܐ ²¹⁶ܬܬܚܒܪ ܠܛܠܝܐ̈ ܆ ²¹⁷ܕܠܐ ܬܪܒܐ ܟܠ ܥܡܗ ܟܐܢܘܬܐ . ܘܕܢ̣ܚ ܡ̇ܠܟܐ ܡܪܚܡܢܐ ܆ ²¹⁴ܘܫܦܥܬ ܥܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܫܡܥܐ ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ . | X18ܡ̇ܣܓܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡܦܠܬܐ̈ ܆ ܕܡܢ ܟܠ ܠܢܦܫܐ ܬܢܚܬܐ̈ ܀ X3ܩ |ܥܛ ܀ ܕܡ̇ܣܓܐ ܡܗܝܡܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܢܫ ܡܢ ܫܠܝܐ . XX | X2ܥܕܡܐ ܕܬܒܩܐ ܒܢܣܝܢܐ ܆ ܐܝܢܘ̣ ܟܠ ܆ ܡܚܦܛ ܠܢ ܥܠ ²²⁷ܛܒܬܐ̈ ܀ ܦܛ ܀ ܠܐ ܬܓܠܐ ܐܪܙ ܚܟܡܬܐ ܆ ܩܕܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܩܢܝܬX ²⁴ܡܢ ܚܘ̣ܒܐ ܆ ܚܠܦ ܪܚܡܐ ܠܡܪܐ ܚ̇ܘܒܐ . ܘܗܘܝ ܟܠ ܪܓܠܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܆ ܠܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܪܝ̈ ܚ̇ܘܒܐ ܀ ²⁴⁸ ܟܛ ܀ ܗܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܡܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܀ ܥܠܬܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܠܫܢܐ ܗܦܘܟܬܢܐ ܟܠ ܆ ܕܠܐ ܢܕܥ ܐܪܙܟ ܣܟܠܐ . ܕܡ ܢܫܟܝܝ ܦܠܥܐ ܘܦܘܪܣܐ ܆ ܘܢܚܝܒܟ
EliaAnb:BookExer&Cent ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܘܥܒܕ ܘܐܠܦ ܠܒܢܝܐ̈ . ܘܛܒ ܡܢ ܢܟܣܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܟܠ ²X³ܘܣܟܠܬܐ ܆ ܫ̇ܒܩܬ ܒܥܠܗ̇ ܡܪܚܬܐ ܀ ܠܛ ܀ ܗܘܝ ܡܢܣܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܒܥܠܡܐ ܆ ܘܓܒܝ ܘܝܩܪ ܚܟܡܬܐ . ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܢ ܟܠܐ ܆ ܬܬܝܩܪ ܟܠ ܝܨܪܐ ܘܚܘܬܚܬܐ̈ ܆ ܛܒ ܡܢ ܢܡܪܐ̈ ܘܐܟܕܢܐ̈ ܀ ܫܘܛ ܘܐܣܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗܘܝܐ ܀ | X7ܝܙ ܀ ܨܒܝܢܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܆ ܕܠܚܛܝ̣ܬܐ ܢܫܥܒܕ ܟܠ ܕܟܠ ܘܕܟܠܐ . ܘܕܟܠ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܝܨܘܦܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܝܬܝ