simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . ܀ 5ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܒܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܡ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܇ ܥܡ ܗ̇ܝ ܚܕܝܘܬܐ ³⁹ܕܡ̇ܥܠܝܐ ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܝܗ̇̈ ܕܐܝܬܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝX ⁴ܬܘܒ ܕܗܠܝܢ ܟܠ : ܕܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܚܘܠܛܢ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠ : ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܇ ܠܐ ܗܦܟܢ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܚܕܐ ܥܠ ܚܒܪܬܗ̇ . ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܝܬܘܬ ܪܡܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܦ̣ܪܝܬ
DionAr:MystWritings ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇ ܆ ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ . ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܛܒܘܬܐ . |ܟܕ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܥܠ ܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܠܗ̇ . ܡܚܝܕܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܦܘܪܫܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܐܦ ( 129 ܟܠ ܠܥܠ ܝ ܡܢ ܟܠ ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇ ܆ ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܇ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܘܡܫܬܘܬܦܢܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܚܟܝܡܐ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܛܒܘܬܐ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܐ ܪܡܫܬ̇ܘܬܦ ܠܗ̇ . ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܟܠ : XX X1 X5ܐܝXܝ : XX1ܐܝXܝ ³⁸ ܕܟܠܗ̇ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܬܫܬܘܬܦ ܥܡ
DionAr:MystWritings . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܟܠ . ܐܠܐ̣ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܡܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ ܘܚܫ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܐܟܘܬܢ ܒܟܠܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܇ ܕܠܗ̇ ܣ̣ܥܪX⁴ܗܘܐ ܐܦ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܦܐ̣ܝܬ ܠܐܠܗܐ ܇ ܕܒܟܠܗ̇ ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܪܪܡܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܇ ܒܣܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ . ( 131 ) ܟܠ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̣ܨ ܝܢ ܚܢܢ X ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܙܘܥ̇ܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܪܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܢܢ ܒܫܬܩܐ ܇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥ̣ܢ̈ ܘܟܠ ܟܝܢܐ̈ . ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܢܫܡܗܝܗ̇ ܠܟܣܝܘܬܐ ܟܠ ܘܒܐܝܬܘܬܗܝܢ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܡܕܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܀ ( 132 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܡܒܘܥܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ : ܒܪܐ ܟܠ ܕܕܒܐ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܇ ܠܥܠ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ̇ ܪܡܘܬܐ ܡܒܥܕܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܝܗܝܒܐ ܠܢ ܘܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܇ ܕܡܫܗ̇ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܪܝܫܘܬ ܐܒܗܘܬܐ ܘܪܝܫܘܬ ܒܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܒ̇ܪܝܐ ܘܪܡܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܢܛ̇ܪܐ : ܟܕ ܗ̣ܝ XXX1ܠܗܘܢ ܙܒܗܘܢ ܘܩܙ . ܡܝܗܘܢXܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܘ ܓܡܘܪܬܐ ܕܟܠ : ܗ̇ܝ ܕܠܡܢܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܥܡܗ̇
DionAr:MystWritings ܘܡ̇ܢܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܝܡܐ ܠܗܝܢ ܆ ܓܡܝܪܬܐ ܟܠ : ܘܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܒ ܟܘܠܐ ܘ̇Xܢܬܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܒܫܐ ܒܗ̇
DionAr:MystWritings ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ ܟܠ ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒ̇ܪܐ ܐܕܫܐ̈ ܟܠ ܓܡܘܪܬܐ . ܘܠܐ ܓܡܝܪܬܐ ܬܘܒ ܒܓܡܝܪܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒ̇ܪܐ ܐܕܫܐ̈ ܒܗ̇ܢܘܢ ܪܪܠܐ ܐܪܫ̇ܐ ܟܠ ܓܡܝܪܬܐ ܬܘܒ ܒܓܡܝܪܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܕܫܝܢ̈ . ܘܐܘܣܝܐ ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܫ̇ܪ̣ܝܐ ܒܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܟܠ ܐܪܫ̇ܐ . ܘܕܠܐ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒܐܕܫܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܪܡ̇ܬ ܡܢ