simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܘܫܪܪܐ . ܘܐܝܟ ܟܠ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܢܘܢ
DionAr:MystWritings ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ . ܟܕ ܬܢܐ̣
DionAr:MystWritings ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ( ¹20 )
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ ܟܠ . ܘܒܕ ܓܘܢ̣
DionAr:MystWritings ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܡܚ̇ܝܕܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܬܐܡܪ
DionAr:MystWritings ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ̈
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܆ ܡܐ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܐܡܪ
DionAr:MystWritings ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ
DionAr:MystWritings ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ .
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ